«Galkanyň» finaldaky garşydaşy belli boldy
SPORT WE SYÝAHAT

«Galkanyň» finaldaky garşydaşy belli boldy

Türkmenistanyň bank ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak
BIZE YAZYARLAR

Türkmenistanyň bank ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak

Dänewde sanly bank hyzmatlary ösdürilýär
YKDYSADYÝET

Dänewde sanly bank hyzmatlary ösdürilýär

Lebapda 1194 owlak-guzy artyk alyndy
YKDYSADYÝET

Lebapda 1194 owlak-guzy artyk alyndy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda fijital-futbol boýunça ýaryş geçirildi
BILIM

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda fijital-futbol boýunça ýaryş geçirildi

Hojambazda Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji kitaby bilen bagly maslahatlar geçirildi
JEMGYÝET

Hojambazda Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji kitaby bilen bagly maslahatlar geçirildi

«Galkan» finala çykdy
SPORT WE SYÝAHAT

«Galkan» finala çykdy

Türkmenabatly tennisçiler halkara ýaryşlara taýýarlanylýar
SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly tennisçiler halkara ýaryşlara taýýarlanylýar

Oba-hojalyk işlerinde ýaşlaryň goşandy uly
YKDYSADYÝET

Oba-hojalyk işlerinde ýaşlaryň goşandy uly

Çärjewli tälimçi Türkmenistanyň basketbol ýygyndysy üçin türgenleri taýýarlaýar
SPORT WE SYÝAHAT

Çärjewli tälimçi Türkmenistanyň basketbol ýygyndysy üçin türgenleri taýýarlaýar

Türkmenabatly okuwçy dünýä bäsleşiklerine gatnaşýar
BILIM

Türkmenabatly okuwçy dünýä bäsleşiklerine gatnaşýar

Çärjewli zähmetkeşleriň arasynda sport ýaryşlary geçirildi
JEMGYÝET

Çärjewli zähmetkeşleriň arasynda sport ýaryşlary geçirildi

Saýatdaky çäre üme däbine bagyşlandy
JEMGYÝET

Saýatdaky çäre üme däbine bagyşlandy

Lebaply pälwanlar Türkmenistanyň birinjiliginde üstünlikli çykyş etdiler
SPORT WE SYÝAHAT

Lebaply pälwanlar Türkmenistanyň birinjiliginde üstünlikli çykyş etdiler

Dünýäniň iň uly uçarynyň taslamasy tanyşdyryldy
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Dünýäniň iň uly uçarynyň taslamasy tanyşdyryldy

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy
JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

«Galkan» halkara ýaryşyň final tapgyryna çykmagy başardy
SPORT WE SYÝAHAT

«Galkan» halkara ýaryşyň final tapgyryna çykmagy başardy

“Saýrak owazly bilbiller”
BIZE YAZYARLAR

“Saýrak owazly bilbiller”

Hereket – sagdynlygyň gönezligidir
BIZE YAZYARLAR

Hereket – sagdynlygyň gönezligidir

AMERIKAN-TÜRKMEN A KAPPELLA KONSERTLERI DAŞOGUZDA WE AŞGABATDA DIŇLEÝJILERINI BEGENDIRDI
JEMGYÝET

AMERIKAN-TÜRKMEN A KAPPELLA KONSERTLERI DAŞOGUZDA WE AŞGABATDA DIŇLEÝJILERINI BEGENDIRDI

Ylham çeşmämize öwrülen eser
BIZE YAZYARLAR

Ylham çeşmämize öwrülen eser

Türkmenabatdaky kärhanada şu ýyl 10,5 million manatlyga golaý tikin önümleri öndürildi
YKDYSADYÝET

Türkmenabatdaky kärhanada şu ýyl 10,5 million manatlyga golaý tikin önümleri öndürildi

Wodorod ýangyçly otly rekord goýdy
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Wodorod ýangyçly otly rekord goýdy

Ýüpekçilik pudagynyň ýeten belent sepgitleri
BIZE YAZYARLAR

Ýüpekçilik pudagynyň ýeten belent sepgitleri

Lebaply okuwçylar iki ýokary okuw mekdebiniň geçiren olimpiadalarynda üstünlikli çykyş etdiler
BILIM

Lebaply okuwçylar iki ýokary okuw mekdebiniň geçiren olimpiadalarynda üstünlikli çykyş etdiler

Gandbol boýunça Lebabyň açyk birinjiligi geçirildi
SPORT WE SYÝAHAT

Gandbol boýunça Lebabyň açyk birinjiligi geçirildi

«Galkan» halkara ýaryşyň ikinji gününde hem uly hasaply ýeňiş gazandy
SPORT WE SYÝAHAT

«Galkan» halkara ýaryşyň ikinji gününde hem uly hasaply ýeňiş gazandy

Türkmenabada gelýän awtobanyň ikinji bölegi açylyp, ulanylmaga berler
YKDYSADYÝET

Türkmenabada gelýän awtobanyň ikinji bölegi açylyp, ulanylmaga berler

Aşgabatda demirýol ulgamyndaky hyzmatdaşlyga bagyşlanan halkara mejlis öz işine başlady
JEMGYÝET

Aşgabatda demirýol ulgamyndaky hyzmatdaşlyga bagyşlanan halkara mejlis öz işine başlady

Aşgabat şäherinde hokkeý boýunça halkara ýaryşa badalga berildi
SPORT WE SYÝAHAT

Aşgabat şäherinde hokkeý boýunça halkara ýaryşa badalga berildi

Hojambazdaky metjidiň açylmagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi
JEMGYÝET

Hojambazdaky metjidiň açylmagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi

“Altyn ýyldyz” Tejenden kubok bilen dolandy
SPORT WE SYÝAHAT

“Altyn ýyldyz” Tejenden kubok bilen dolandy

Türkmenabatda ýaş ýangyn söndürijileriň bäsleşigi geçirildi
JEMGYÝET

Türkmenabatda ýaş ýangyn söndürijileriň bäsleşigi geçirildi

Türkmenabatda bank hyzmatlary boýunça okuwlar guralýar
JEMGYÝET

Türkmenabatda bank hyzmatlary boýunça okuwlar guralýar

Lebabyň iň güýçli ýaş pälwanlary anyklanyldy
SPORT WE SYÝAHAT

Lebabyň iň güýçli ýaş pälwanlary anyklanyldy

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
JEMGYÝET

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi