Çagalar «Awazada» we Jeýhun kenarynda dynç alýarlar
JEMGYÝET

Çagalar «Awazada» we Jeýhun kenarynda dynç alýarlar

Kerkili gallaçylar ekinden ýokary hasyl aldylar
YKDYSADYÝET

Kerkili gallaçylar ekinden ýokary hasyl aldylar

Kerkide mekdep okuwçylarynyň arasynda sport ýaryşlary geçirildi
JEMGYÝET

Kerkide mekdep okuwçylarynyň arasynda sport ýaryşlary geçirildi

Kitaphanaçylar çagalar bilen çäreleri geçirýärler
JEMGYÝET

Kitaphanaçylar çagalar bilen çäreleri geçirýärler

Lebaply şahyryň döredijiligine bagyşlanan kitap çapdan çykdy
JEMGYÝET

Lebaply şahyryň döredijiligine bagyşlanan kitap çapdan çykdy

Farapda Gündogaryň görnükli şahyryna bagyşlanan kitap sergisi açyldy
JEMGYÝET

Farapda Gündogaryň görnükli şahyryna bagyşlanan kitap sergisi açyldy

Ýaş küştçüleriň arasynda Türkmenabat şäheriniň birinjiligi geçirildi
SPORT WE SYÝAHAT

Ýaş küştçüleriň arasynda Türkmenabat şäheriniň birinjiligi geçirildi

Küşt boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi
SPORT WE SYÝAHAT

Küşt boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi

Çärjewde «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi
JEMGYÝET

Çärjewde «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi

Saýatly keçe ussatlary hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyrynyň ýeňijileri boldular
JEMGYÝET

Saýatly keçe ussatlary hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyrynyň ýeňijileri boldular

Sagdyn durmuş — eşretli ýaşaýyş
BIZE YAZYARLAR

Sagdyn durmuş — eşretli ýaşaýyş

Dünýäniň iň uly ösümligi 4500 ýaşapdyr
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Dünýäniň iň uly ösümligi 4500 ýaşapdyr

Talyplyga dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi dowam edýär
JEMGYÝET

Talyplyga dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi dowam edýär

«Amul» topary täze folklor we tans eserlerini taýýarlaýar
JEMGYÝET

«Amul» topary täze folklor we tans eserlerini taýýarlaýar

«Altyn ýyldyz» futbol toparynyň üstünlikleriniň sany artýar
SPORT WE SYÝAHAT

«Altyn ýyldyz» futbol toparynyň üstünlikleriniň sany artýar

Seýdidäki gurjak oýunlary topary çagalara hezil berýär
JEMGYÝET

Seýdidäki gurjak oýunlary topary çagalara hezil berýär

Saýatdaky kärhana elektrik geçirijileriň 37 görnüşini öndürýär
YKDYSADYÝET

Saýatdaky kärhana elektrik geçirijileriň 37 görnüşini öndürýär

«Türkmen ýyldyzy» 2,7 million metr elektrik geçirijisini öndürdi
YKDYSADYÝET

«Türkmen ýyldyzy» 2,7 million metr elektrik geçirijisini öndürdi

Lebapdaky kärhana Türkmenistanyň dürli sebitlerindäki iri gurluşyk işlerini elektrik geçirijileri bilen üpjün etmäge gatnaşýar
YKDYSADYÝET

Lebapdaky kärhana Türkmenistanyň dürli sebitlerindäki iri gurluşyk işlerini elektrik geçirijileri bilen üpjün etmäge gatnaşýar

Ýaponiýada geljegiň şäheri gurulýar
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Ýaponiýada geljegiň şäheri gurulýar

«Google terjimä» ýene 110 dil girizildi
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

«Google terjimä» ýene 110 dil girizildi

«Bagtyýarlykda» ýangyn söndürijileriň bäsleşigi geçirildi
JEMGYÝET

«Bagtyýarlykda» ýangyn söndürijileriň bäsleşigi geçirildi

Ahalda keçeçileriň bäsleşigi geçirildi
JEMGYÝET

Ahalda keçeçileriň bäsleşigi geçirildi

«Asuda akym» Özbegistandaky sergä gatnaşýar
YKDYSADYÝET

«Asuda akym» Özbegistandaky sergä gatnaşýar

Angliýanyň futbol ýygyndysy finala çykaran tälimçisi bilen hoşlaşdy
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Angliýanyň futbol ýygyndysy finala çykaran tälimçisi bilen hoşlaşdy

Lebapda dalaşgärleriň saglyk barlagyndan geçjek merkezleri
JEMGYÝET

Lebapda dalaşgärleriň saglyk barlagyndan geçjek merkezleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellenildi
SYÝASAT

Lebap welaýatyna täze prokuror bellenildi

Lebababa salkyn howa akymy aralaşýar
JEMGYÝET

Lebababa salkyn howa akymy aralaşýar

Pariž Olimpiadasy eýýäm rekord täzeledi
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Pariž Olimpiadasy eýýäm rekord täzeledi

Saglygymyzy goramak öz elimizde
BIZE YAZYARLAR

Saglygymyzy goramak öz elimizde

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI indi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder
JEMGYÝET

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI indi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de täze hünär açyldy
JEMGYÝET

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de täze hünär açyldy

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de giriş synaglary haýsy günlerde geçiriler?
JEMGYÝET

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de giriş synaglary haýsy günlerde geçiriler?

Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi dalaşgärleri okuwa çagyrýar
JEMGYÝET

Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi dalaşgärleri okuwa çagyrýar

Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi 11 hünär boýunça okamaga çagyrýar
JEMGYÝET

Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi 11 hünär boýunça okamaga çagyrýar

Welaýat çagalar kitaphanasy «Bagtyýarlykda» duşuşyk gurady
JEMGYÝET

Welaýat çagalar kitaphanasy «Bagtyýarlykda» duşuşyk gurady

Hojambazdaky we Saýatdaky hojalyklarda ýüzlerçe tonna bugdaý artyk tabşyryldy
YKDYSADYÝET

Hojambazdaky we Saýatdaky hojalyklarda ýüzlerçe tonna bugdaý artyk tabşyryldy

Gektar başyna 70, 65 sentnerden bugdaý hasylyny tabşyrdylar
YKDYSADYÝET

Gektar başyna 70, 65 sentnerden bugdaý hasylyny tabşyrdylar

Hytaýda ultra batareýaly uçar synagdan geçirildi
DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Hytaýda ultra batareýaly uçar synagdan geçirildi

Goňşy döwletlere eksportuň mukdary artýar
YKDYSADYÝET

Goňşy döwletlere eksportuň mukdary artýar

Lebapda galla meýilnamasy doly amal edildi
YKDYSADYÝET

Lebapda galla meýilnamasy doly amal edildi

Ýagşymyradowyň awgustda-da tutluşygy bar
SPORT WE SYÝAHAT

Ýagşymyradowyň awgustda-da tutluşygy bar