Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmen oba hojalyk önümlerini öndürijileriň eksport mümkinçiliklerini gowulandyrmak üçin USAID Senenama işläp düzdi

Merkezi Aziýada bäsdeşlige ukyplylyk, söwda we iş ýerlerini döretmek boýunça USAID taslamasy TSTB-niň agzasy «Ter Önüm» kärhanasy bilen hyzmatdaşlykda hasylyň we käbir oba hojalyk ekinleriniň illýustrirlenen senenamasyny işläp düzdi. Ol…

Lebaply pälwanlaryň ýedisi Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelediler

Özbegistanyň Daşkent şäherinde sambo we söweş sambo boýunça geçirilen Aziýanyň çempionatynda lebaply pälwanlar üstünlikli çykyş etdiler. Dört gün dowam çempionatda Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň düzüminde çykyş eden lebaply pälwanlaryň ýedisi…

Ronaldu Ýewropa çempionatlaryna gatnaşmagyň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň ýygyndy toparynyň kapitany Ýewropa çempionatyna gatnaşmagyň rekordyny goýdy. Bu barada «mail.ru» habar berýär. Düýn Ýewro-2020-niň birinji tapgyrynda Wengriýanyň ýygyndysynyň garşysyna esasy düzümde çykdy. Bu onuň üçin bäşinji Ýewropa çempionatydyr.…

Lebaply ýaş alymlar Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgatlaryna mynasyp boldular

Ýakynda Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň şu ýyldaky ýeňijileri belli boldy, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Ylym dünýäsine ilkinji şowly ädimlerini äden ýaşlaryň 57-si Ylymlar güni mynasybetli…

Döwlet synaglary dowam edýär

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda şu günler döwlet synaglary dowam edýär. Uçurymlaryň diplom işlerini goramak çäresi boldy tamamlandy. Her ýyl bolşy ýaly, bu baýry ýokary okuw mekdebini tamamlaýan…

Döwletli etrabyndan alynjak dag jynslary Türkmenistanda sementiň täze görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berer

Döwletli etrabyndaky Akbulak meýdançasynyň dag jynslary Türkmenistanda sementiň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmaga mümkinçilik berer. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen hepdäniň anna gününde geçirilen mejlisinde wise-premýer Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanyna bu barada…

56 ýyl mundan ozal ýiten uçar tapyldy

Hünärmenler gidrografiki enjamy barlap ýören wagtlary Kaliforniýadaky Falsom kölüniň düýbünde ýatan uçary ýüze çykardylar. Ol 1965-nji ýylda ýiten howa gämisidir diýlip çaklanylýar, diýip «mail.ru» ýazýar. Radarda alnan suratlarda 49 metr…

Türkmenabat halkara howa menzilinde ýük daşalyşynyň göwrümi artýar

Türkmenabat halkara howa menzilinden 2021-nji ýylyň ilkinji çärýeginde 418,3 tonna ýük ugradylyp, 673,5 tonna ýük kabul edildi, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Ugradylan ýükleriň mukdary geçen ýylyň bütin dowamynda iberileniniň…

Çenden aşa yssa we sowuga çydamly täze material döredildi

Awstraliýaly alymlar skandiden, alýuminden, wolframdan we kisloroddan yssyda giňelmeýän, sowukda kiçelmeýän täze material döretdiler, diýip «mail.ru» habar berýär.Bu täsin material —2960C-den +11260C temperatura aralygynda üýtgemeýär. Alymlaryň iň termodurnukly, hiç bolmanda,…

Kitiň ýuwudan adamy diri galdy

Maýkl Pakkard 40 töweregi ýyl bäri omar ((on aýakly iri deňiz leňňejini)) tutmak bilen meşgullanýar. Soňky gezek suwa çümende, birden onuň gözleriniň aly garaňkyrap gidipdir we läheňiň agzyna düşenine düşünipdir,…