Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistanda oba hojalyk tehnikalaryny telematik sanly ulgama geçirmek boýunça işler dowam etdiriler

Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde aýdyldy. «Türkmenistan. Altyn Asyr» saýtynyň ýazmagyna görä, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen «John Deere»…

Türkmenistanda Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak göz öňünde tutulýar

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň çäginde kuwwatlylygy 10 megawat bolan köpugurly Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak göz öňünde tutulýar. Bu taslama 2019-njy ýylyň aprel aýynda tassyklanan «Altyn asyr» Türkmen kölüniň…

Türkmenistanda üç sany gämi gurlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada degişli Karara gol çekdi, diýip, «Türkmenistan. Altyn asyr» ýazýar. Olar daşary ýurtlaryň karz serişdeleriniň hasabyna gurlar. Bu barada…

«Mizemez gadam» hususy kärhanasy glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygynyň potratçysyny seçip almak boýunça geçirilen bäsleşikde ýeňdi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendermansenagat» birleşiginiň «Buýan» obasenagat toplumynyň düzüminde glisirrizin turşusynyň önümçiligi boýunça kärhananyň gurluşygyny «Mizemez gadam» hususy kärhanasy alyp barar. Bu ýerde ýylda 390 tonna arassalanmadyk glisirrizin turşusy…

Bottiçelliniň suratynyň reňkiniň gatlagynyň aşagynda Madonnanyň çagaly şekiliniň ilkinji nusgasy bar eken

Bahasy 40 million dollara barabar bolan Sandro Bottiçelliniň «Hasrat adamy» atly täzeden tapylan suratynyň reňkiniň gatlagynyň aşagynda Madonnanyň kiçijik çagaly şekiliniň ilkinji nusgasy bardygy barada «CNN» habar berýär, diýip, «mail.ru»…

Öndürilip başlanmazyndan 40 ýyl ozal smartfonyň peýda boljakdygy aýdyldy

Kaliforniýadaky «PacTel» telefon kompaniýasynda işleýän Mark Salliwan häzirki zaman gajetleriniň öndürilip başlanmazyndan 40 ýyl ozal olary häsiýetlendirdi.Şol wagt «iPhone» döreden Stiw Jobs ýaňy iki ýaşapdy. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Smartfon…

«Jeýhun» studiýasynyň düşüren filmi höweslendiriji baýraga mynasyp boldy

«Jeyhun.news» analitiki habar beriş portalynyň «Jeýhun» studiýasynyň surata düşüren «Ak öýde döwletli-döwran görmüşem» filmi Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň yglan eden bäsleşiginiň höweslendiriji baýragyna mynasyp boldy. Studiýanyň…

Ýoluň gurluşyk işleriniň depgini ýokary

Şu günler «Aşgabat — Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň «Tejen — Mary» we «Mary — Türkmenabat» böleklerinde gurluşyk işleri depginli alnyp barylýar. Häzirki wagtda ýoluň «Mary — Türkmenabat» böleginiň gurluşygyny…

Sanly ulgamyň şu güni we geljegi

Häzirki döwürde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagyň medeniýeti barada düşündiriş işlerini alyp barmak maksady bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Telekeçiler mekdebiniň Lebap welaýat bölüminde «Innowasiýa — şu günüň we…

Türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow Gyrgyzystanyň çempionatynda oýnar

Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» futbol topary türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow bilen şertnama baglaşdy diýip, «Transfermarkt» ýazýar, diýip, «turkmenportal.com» habar berýär. Şertnamanyň aýratynlyklary mälim edilmeýär. «Abdyş-Ata» ýurduň çempionatynyň 2021-nji ýyldaky möwsümini 59 utuk…

Adblock
detector