Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«COVID-19» entek köp saklanarmyka?

Sanjym geçirilişiniň häziri gidişi bilen bütin dünýäde pandemiýa 2022-nji ýylda ýok bolup gitmez, diýip Rospotrebnadzoryň «Wektor» wirusologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkeziniň Ýekaterinburgdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Aleksandr Semýonow «РИА Новости» agentligine…

«Google Chrome» täze peýdaly funksiýalaryň ýesi bolar

«Google Chrome» skrinşot döretmek we «Google Lens»-i goldamak üçin täze instrument aldy. Peýdaly funksiýalar ulanyjylar üçin ýylyň ahyryna çenli elýeter bolar, diýip «mail.ru» ýazýar. Gürrüň «Windows», «macOS», «Linux» и «ChromeOS»…

Müsürde suwuň aşagyndaky şäherden gadymy artefaktlary tapdylar

Müsürde suwuň aşagyndaky şäherden ýaşy 2200 ýyla barabar artefaktlary («artefactum» diýen latyn sözünden — «emeli ýasalan, emeli edilen» diýen manyny berýär) tapdylar. Galera we gadymy gabrystan Ortaýer deňziniň suwunyň aşagynda…

Gowaçalara zyýan berijilere garşy biologiki usul bilen göreşilýär

Lebap welaýatynda gowaçalara zyýan berijilere garşy biologiki usul bilen göreşmäge uly orun berilýär. Munda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň welaýat boýunça ösümlikleri goramak gullugynyň garamagyndaky biokärhanalar ýakyndan…

Raýmond Paulsuň sahnany goýjagy çynmyka?

Sowet we latwiýa kompozitory hem-de pianinoçysy Raýmond Pauls sahnadan gitmäge taýýardygyny mälim etdi. «Kas Jauns» žurnaly onuň 85 ýyllygyna bagyşlap gurajak konsertiniň soňkusy boljakdygyny habar berdi. Bu barada «Известия» ýazýar.…

Polina Gurýewa Türkmenistana ilkinji Olimpiýa medalyny alyp berdi

21 ýaşly türgen Tokio Olimpiadasynda agyr atletika boýunça 59 kg agrama çenli ýaryşlarda kümüş medala mynasyp boldy. Polina Gurýewanyň görkezen umumy netijesi 217 kg boldy (96 kg silterläp götermek +…

Koronawirusa garşy tabletka görnüşinde taýýarlanan täze waksina garaşylýar

«Oramed Pharmaceuticals» ysraýyl farmasewtika kompaniýasy ýakyn wagtda koronawirusa garşy täze waksinany synagdan geçirmekçi, diýip «Российская газета» ýazýar. Ol tabletka görnüşinde bolar. Taýýarlaýjynyň pikirine görä, şeýle serişdäniň peýda bolmagy sanjymyň gidişini…

Ýabany doňuzlar howany üýtgedip bilerler

Ýabany doňuzlaryň derdinden atmosfera 4,9 million metriki tonna kömürturşy gazy düşýär. Bu 1,1 million maşynyň çykarýan tüssesine barabardyr, diýip «mail.ru» ýazýar. Şeýle habary «Global Change Biology» žurnalynda halkara alymlarynyň bir…

Gurbanguly Berdimuhamedow sebitleriň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi

26-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek…

Norwegiýa uly meteorit düşdi

25-nji iýula geçilýän gije Oslodan uzak bolmadyk ýerde güýçli şöhle ýalpyldap gitdi. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, onuň yzyndan güýçli gümpüldi eşidilipdir. Ekspertleriň aýtmaklaryna görä, ýerli ýaşaýjylar uly meteoritiň gaçanyny gören bolmaly,…