Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Xiaomi çäýnek satuwy boýunça rekord goýdy

Xiaomi smartfonlardan beýleki önümleriň giň bazarlarynda çäýnek satuwy boýunça rekord goýdy. Bu barada ferra.ru habar berdi. “Canalys”-iň soňky hasabatyna görä, Xiaomi smartfonlaryň iberilişi boýunça dünýäde üçünji ýerde durýar. Şeýle-de bolsa,…

«Hazar logistik» kompaniýasy gury ýük daşaýjy gämini gurar

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Hazar logistik” hususy kärhanasynyň “Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynda ýük göterijiligi 5300 — 8100 tonna aralygynda bolan gury ýük daşaýjy gämini gurmagy göz öňünde tutulýar.…

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmäge ýardam edýän täze kanunlar işlenip taýýarlanylýar

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmäge ýardam edýän täze kanunlar işlenip taýýarlanylýar, hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalary seljerilip, olara döwrüň talaplaryna laýyklykda hem-de milli we halkara tejribäni nazara almak bilen, degişli…

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda 33 müň 900-e ýakyn ballon kislorod öndürdiler

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda ýylyň başyndan bäri 203 müň 916 kub metr lukmançylyk we tehniki kislorod öndürdiler. Bu 33 müň 886 ballony doldurmak üçin ýeterlikdir. Öndürilen önüm welaýatyň edaralaryna,…

Geljek ýylyň nyşanyny taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahaty we Mejlisi geljek ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilen halkara hem-de içerki çäreleriň geçirilmeginiň göz öňünde tutulandygy mynasybetli, 2022-nji ýylyň iň…

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 15-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de…

2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň býujeti taýýarlanylýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 15-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow işlenip taýýarlanylan 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň…

Tizlikde türkmen telewideniýesinde iki täze film görkeziler

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» Birleşigi tarapyndan «Çapar» we «Sähra aýdymy» atly çeper kinofilmler surata düşürildi. Olaryň ilkinji görkezilişi ýakyn günlerde bolar, diýip «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär. Režissýor Wepa Işangulyýewiň…

Älemde bolan kino ekipažy Ýere dolandy

Düýn  içinde kosmonawt Oleg Nowiskiý, aktrisa Ýuliýa Persild we režissýor Klim Şipenko bolan «Ýu.A.Gagarin» («Союз МС-18») korablynyň aşaga düşürýän apparaty Gazagystanyň çölüne düşdi, diýip «ТАСС» ýazýar. Peresild we Şipenko orbitada…

Indiki ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna Gazagystan başlyklyk eder

GDA-nyň Döwlet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň barşynda üstümizdäki ýylda ýerine ýetirilen bilelikdäki işleriň jemleri jemlendi, geljekki döwür üçin ileri tutulýan ugurlar kesgitlenildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär.…

Adblock
detector