Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

SUNGAT ADAMLARY

  • Home
  • Raýmond Paulsuň sahnany goýjagy çynmyka?

Raýmond Paulsuň sahnany goýjagy çynmyka?

Sowet we latwiýa kompozitory hem-de pianinoçysy Raýmond Pauls sahnadan gitmäge taýýardygyny mälim etdi. «Kas Jauns» žurnaly onuň 85 ýyllygyna bagyşlap gurajak konsertiniň soňkusy boljakdygyny habar berdi. Bu barada «Известия» ýazýar.…

Magtymuly Pyragy akyldar şahyr.

Tagzym saňa Pyragy! Seniň wesýetiňe eýerip, uýup, Watany janyndan ileri goýup, Pähimdar ogluny sarpalap, söýüp, Halkyň saňa tagzym edýär, Pyragy! Arkadagyň beýik başlangyçlary, Rowaçlanyp, işler gidýär ileri, Ösüşleri haýran edýär…

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynda döredijilik duşuşygy geiçrildi

Türkmenistanyň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap geňeşiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Siz mertebe, siz buýsanç hem guwanç siz, bagtyýar zamanaň gelin-gyzlary!» diýen at…

Hem bagşy, hem saz gurallarynyň ussasy

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy adyndaky şäherçe medeniýet öýüniň işgäri Guwanç Berdiliýew aýdym aýtmakdan başga-da, saz gurallaryny ýasamak bilen hem meşgullanýar. Ol bagşylaryň maşgalasynda ulaldy. Atasy Ýagşymyrat Berdiliýew…

Hudožnik we ynsan

Türkmen kompozitorlarynyň durmuşyny tassyklaýan sungaty, Bitarap Türkmenistanyň garaşsyzlygy döwründe iň ýokary derejesine ýetdi. Türkmen milli saz medeniýetinde “zenan” başlangyjynyň döremeginde esas goýujy orun Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Maýýä Kulyýewanyň…

Magtymgulynyň şygyrlary türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde

Magtymguly Pyragy… Bu at XVIII asyr türkmen klassiki edebiýatynyň özboluşly simwolyna öwrüldi. Akyldar şahyryň döredijiligi edebiýat äleminde täze ýol açyp, uly öwrülişiklere getirdi. Beýik türkmen şahyrynyň we akyldarynyň ölmez-ýitmez setirleri…

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Ýüplerden emele gelýän suratla

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň şekillendiriş sungaty mugallymy Aýnur Jumaýewa işinden boş wagty gobelen dokamak bilen meşgullanýar. Onuň işleriniň ilkinji tomaşaçylary obadaşlary bolýarlar. Guwak geňeşliginiň Jeňňel obasynyň ýaşaýjylary…

Ýaş mugallym öz suratlarynyň sergisini gurady

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň surat we çyzuw mugallymy Şemşat Saparowa özüniň şahsy sergisini gurady. Mekdebiň mugallymlary we okuwçylary onuň üç işi: «Kitaphana» atly uly göwrümli suraty, «Bagtyýar» atly…

Dänewli okuwçy gyz çagalaryň arasyndaky aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Dänew etrabyndaky tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen 19-njy orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Jennet Jumagulyýewa «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Oňa bu bäsleşikde ýeňiji bolan beýleki körpeler bilen birlikde Türkmenistanyň…