• Thu. Aug 6th, 2020

SUNGAT ADAMLARY

  • Home
  • Lebaply sungat işgärlerine hormatly atlar dakyldy

Lebaply sungat işgärlerine hormatly atlar dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Lebap welaýat medeniýet müdirliginiň başlygy Gurbandurdy Tahyrowiç Saryýewe «Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri», Türkmenabat şäher medeniýet merkeziniň artisti Dilber Jepbarkulyýewna Rahmanowa «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly…

Bagşylar we folklor toparlary çykyş etdiler

Türkmenabat şäherindäki Magtymguly Pyragy seýilgähinde bagşylaryň we folklor toparlarynyň çykyşlary guraldy. Lebap welaýatynyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň we Türkmenabat şäher häkimliginiň bilelikde guran çäresine etraplardan we şäherlerden gelen döredijilik toparlary gatnaşdylar.…

YNSAN ÝÜREKLI BEDEWlER

Müňýyllyklaryň dowamynda türkmen bedewleriniň şöhraty äleme ýaýylyp, şu günlere gelip ýetdi. Olaryň aýratyn çydamlylygy, täsin güýji, deňi-taýy bolmadyk gözelligi dünýä äşgär boldy. Güneşli Diýarymyz bedew atlaryň mekany saýylýar. Türkmeniň ykbaly…

Iň eýjejik gyzyň ady belli boldy

Saýat etrabyndaky ýöriteleşdirilen 1-nji orta mekdebiň 4-nji synp okuwçysy Selbi Babalyýewa «Iň eýjejik gyzjagaz» atly şadyýan bäsleşigiň döwlet tapgyrynda birinji orna mynasyp boldy. Bäsleşigi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi…

Edebiýat agşamy Gurbannazar Ezizowyň döredijiligine bagyşlandy

Lebap welaýat kitaphanasynda şahyr Gurbannazar Ezizowyň döredijiligine bagyşlanan edebiýat agşamy geçirildi. «Şygryýet bagynyň serpaýy» ady bilen geçirilen agşama Türkmenabat şäherindäki orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylary gatnaşdylar. Wagtyndan ir giden, ýöne…