SUNGAT ADAMLARY

  • Home
  • Hudožnik we ynsan

Hudožnik we ynsan

Türkmen kompozitorlarynyň durmuşyny tassyklaýan sungaty, Bitarap Türkmenistanyň garaşsyzlygy döwründe iň ýokary derejesine ýetdi. Türkmen milli saz medeniýetinde “zenan” başlangyjynyň döremeginde esas goýujy orun Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Maýýä Kulyýewanyň…

Magtymgulynyň şygyrlary türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde

Magtymguly Pyragy… Bu at XVIII asyr türkmen klassiki edebiýatynyň özboluşly simwolyna öwrüldi. Akyldar şahyryň döredijiligi edebiýat äleminde täze ýol açyp, uly öwrülişiklere getirdi. Beýik türkmen şahyrynyň we akyldarynyň ölmez-ýitmez setirleri…

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Ýüplerden emele gelýän suratla

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň şekillendiriş sungaty mugallymy Aýnur Jumaýewa işinden boş wagty gobelen dokamak bilen meşgullanýar. Onuň işleriniň ilkinji tomaşaçylary obadaşlary bolýarlar. Guwak geňeşliginiň Jeňňel obasynyň ýaşaýjylary…

Ýaş mugallym öz suratlarynyň sergisini gurady

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň surat we çyzuw mugallymy Şemşat Saparowa özüniň şahsy sergisini gurady. Mekdebiň mugallymlary we okuwçylary onuň üç işi: «Kitaphana» atly uly göwrümli suraty, «Bagtyýar» atly…

Dänewli okuwçy gyz çagalaryň arasyndaky aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Dänew etrabyndaky tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen 19-njy orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Jennet Jumagulyýewa «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Oňa bu bäsleşikde ýeňiji bolan beýleki körpeler bilen birlikde Türkmenistanyň…

Halajyň çeper halyçylyk kärhanasynda atyň naly görnüşindäki haly dokadylar

Halajyň çeper halyçylyk kärhanasynyň ezber elli halyçylary ýene bir täsin halyny tamamladylar. Bu ýerde atyň naly görnüşindäki ýarym tegelek halyny dokamak işleri doly gutardy. Meýdany 31,86 inedördül metr bolan bu…

Plastik çüýşeler durmuşy galyndylar däl-de, sungat eserleri

Türkmenabat şäherindäki 7-nji çagalar bagynda, hiç bolmanda, ýekeje gezek bolan adam bu ýerdäki üýtgeşik heýkellere üns beren bolsalar gerek. Olar, adatça, içindäki ulanylanyndan soň taşlaýan adaty plastik çüýşelerde edilen. Bu…

Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy

Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy. Ol öz halypasy Dilafruz Umbarowadan çeň saz guralynyň inçe syrlaryny öwrenip gelýär. Mähriban sazçylyk sungat mekdebine ilkinji gelen…

Nakgaş türkmen bagşysynyň keşbini döretdi

Nakgaş, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Myrat Baltaýew täze işini tamamlady. Ol onda çeper serişdeleriň kömegi bilen türkmen bagşysynyň keşbini beripdir. Nakgaş bagşyçylyk sungatynyň köklerini, onuň bilen bagly däpleri we…