adminlebap1

  • Home
  • Oba mekdebiniň mugallymy muzeý döretdi

Oba mekdebiniň mugallymy muzeý döretdi

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndaky 29-njy orta mekdebiň taryh mugallymy Atadurdy Jumaýew mekdep muzeýini döretdi. Ol onuň ilkinji eksponatlaryny 1997-nji ýylda ýygnap başlady. Häzir bu ýerde goýlan zatlaryň sany 760-dan geçdi.…

Lukmanlar koronawirusyň çiş keselleriniň öýjüklerini ýok edip biljekdigini aýdýarlar

COVID-19 keseli onkologiýa bilen näsaglanlaryň howply täze döremeleriň (rak keseliniň) öýjüklerini ýok edip biler. Bu barada allergolog-immunolog lukman Wladimir Bolibokyň habaryna salgylanmak bilen, «Известия» neşiri ýazýar. «Islendik ýokanç kesel, şol…

Türkmenabatly türgene halkara baýrak

Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebiniň tälimçisi Dinara Hallyýewa Milli sport oýunlarynyň 4-nji maslahatynda ýörite baýraga mynasyp boldy. Bu barada Türkiýäniň «Anadolu Ajans» habarlar agentligi ýazýar. Maslahatyň çäklerinde «Milli sport baýraklary»…

Efe Adžagba Braýan Gowardy wagtyndan öň ýeňdi

Nigeriýaly professional boksçy Efe Adžagba amerikaly Braýan Gowardy ýaryş üçin goýberilen wagtdan öň ýeňdi. Bu barada «Рамблер» habar berýär. Söweşiň soňy kommentatorlarda uly täsir galdyrdy. Olaryň biri nokauta iberen urgyny…

Russiýada ralli boýunça dünýä çempionatynyň bir tapgyrynyň geçirilmegi mümkin

Awtomobil öndürijiler ralli boýunça dünýä çempionatynyň (WRC) tapgyrlaryna Russiýany, Hindistany we Hytaýy goşmagy haýyş etdiler. Bu barada ralli boýunça Halkara awtomobil federasiýasynyň ýolbaşçysy Iw Matton aýtdy, diýip «Рамблер» habar berýär.…

Farapda öndürilen haltalar dünýä bazaryna ugradylýar

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň çäginde hereket edýän «Rysgally gap» hususy kärhanasynyň önüminiň 30%-i içerki bazarda ýerlenilýär, galanlary bolsa daşary ýurtlara iberilýär. 2019-njy ýylyň tomsunda esaslandyrylan, 2020-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda hem…

Ýaponlaryň üçden bir böleginden gowragy Tokioda tomusky Olimpiadanyň geçirilmezliginiň tarapdary

Ýaponlaryň ikiden üç bölegi Tokioda tomusky Olimpiadanyň geçirilmegini ýatyrmagy ýa-da başga möhlete geçirilmegini goldap ses berdiler. Bu barada degişli soraglary geçiren «Kyodo» agentligine salgylanmak bilen, «mail.ru» ýazýar. Soraglara jogap berenleriň…

Bu smartfonda aýy surata düşürip bolar

Asman jisimlerini ýa-da gijeki asmany surata düşürmek üçin aýratyn gurluşyň bolmagy smartfonlar üçin täzelik däl. Ýöne «ZTE Axon 30 Ultra» bu wezipäni täze derejelere çykarar, diýip, «mail.ru» ýazýar. Smartfonda üç…

Mugallymlar ýaryşdylar

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdepde küşt, şaşka we düzzüm boýunça ýaryş geçirildi. Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäherindäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň geňeşiniň guramagynda geçirilen çärä welaýat…

Şu ýyl Lebapda 47,4 müň tonna şaly almak meýilleşdirilýär

Şu ýyl Lebap welaýatynda 10 müň 200 gektar meýdana şaly ekip, şunça ýerden 47 müň 400 tonna hasyl almak meýilleşdirilýär. Bu barada geçen hepdäniň anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde aýdyldy.…