Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

adminlebap1

  • Home
  • Wiktor Soýuň ýagty ýadygärligine bagyşlanan konsert bolar

Wiktor Soýuň ýagty ýadygärligine bagyşlanan konsert bolar

15-nji awgustda 19:00-da «Türkmenistan» kinokonsert zalynda aýdymçy, şahyr we kompozitor Wiktor Soýuň ýagty ýadygärligine bagyşlanan «Gün atly Ýyldyz» döredijilik agşamy bolar. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty ýazýar. Aşgabadyň «Столичный»,…

Ynjalykly ýagdaý zenany ulagynyň tizligini rugsat berilýäninden sagatda 100 kilometr ýokarlandyrmaga mejbur etdi

Geçen hepdede Beýik Britaniýanyň Derbişir şäheriniň polisiýasy «Mercedes-AMG G63» ulagyny sürüp barýan zenany saklady. Sagatda 70 mil (113 km/s) tizlikde sürmäge rugsat berilýän M1 awtomagistralynda ol ulagynyň tizligini 100—130 mile…

Liwanda merhum garyndaşlarynyň göz alnynda direldi

Liwanda tabytda ýatan merhum gynanýan garyndaşlarynyň göz alnynda direldi. Bu barada «Daily Star»-a salgylanmak bilen, «rambler.ru» habar berýär. «Merhum» bilen baglanyşykly waka iýulyň ahyrynda El-Hirmil şäherinde (Bekaa welaýatynda) hoşlaşyk gidip…

1-nji sentýabrdan Russiýa barýan raýatlar üçin täze düzgünler giriziler

Şu ýylyň 1-nji sentýabryndan Russiýa gelýän Türkmenistanyň raýatlary üçin täze düzgünler güýje girer. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň hukuk maglumatlarynyň resmi internet portalynda habar berildi. Bu barada «turkmenportal» ýazýar. Hususan-da, Russiýa…

Hytaý sanjymynyň koronawirusyň «hindi» ştammyna garşy öňüni alyş we goraýyş güýji bar

Hytaýda «COVID-19»-iň garşysyna ulanylýan sanjym koronawirusyň «hindi» ştammy diýlip atlandyrylýan «delta» ştammynyň garşysyna gowy öňüni alyş we goraýyş ukybyny görkezýär. Bu barada «China Daily» neşirinde çap edilen makala salgylanmak bilen,…

Türkmenabadyň tikin fabriginde mekdep okuwçylary üçin harytlar öndürilýär

Şu günler Türkmenabadyň tikin fabriginde mekdep okuwçylary üçin zähmet sapaklaryna niýetlenen lybaslary, gyzlar üçin öňlükleri we okuwçy ýantorbalary öndürýärler. Häzirki wagta çenli kärhanada gyzlaryň zähmet sapagy üçin gülgüne reňkli iliki…

Sürüjileri şahadatnama almak üçin kepilnama görkezmekden boşadarlar

2022-nji ýylyň martyndan sürüjiniň şahadatnamasyny almak we onuň möhletini uzaltmak üçin ýol hereketiniň howpsuzlygynyň döwlet inspeksiýasyna gerekli lukmançylyk kepilnamasyny görkezmegiň hökmanylygy aýrylar, diýip «Коммерсантъ» ýazýar. Bu elektron resminamany Saglygy goraýyş…

Türkiýede tokaýy oda berendir diýlip güman edilen tutuldy

Türkiýäniň Prezidenti Taýip Erdogan geçen şenbe güni ýurduň tokaý massiwlerini oda berendigi güman edilýän adamyň tutulandygyny habar berdi. Bu barada «ТАСС» ýazýar. Ozal hökümet Respublikada gadagan edilen Kurdistan işçi partiýasy…

«Facebook» her aýda peýdalanyjylaryň sanynyň ýedi göterim artandygyny habar berýär

«Facebook» sosial setinden peýdalanyjylaryň hiç bolmanda, aýda bir gezek platforma girýänleriniň sany bütin dünýäde 2,9 milliarddan geçdi. Muňa sosial set degişli ady bir kompaniýanyň ikinji çärýek boýunça çap eden korporatiw…

Halaçly zenanyň öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2 müňden hem geçdi

Halaç etrabynyň Esenmeňli obasynyň ýaşaýjysy Dursun Jumaýewanyň mundan 40 ýyldan hem gowrak ozal döreden öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2000-den hem geçdi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Neşirde çap edilen…