• Wed. Sep 30th, 2020

adminlebap1

  • Home
  • Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady. Onda welaýatyň ykdysady ösüşlerini görkezýän maglumatlar, gurlan ymaratlaryň şekilleri goýlupdyr. Onda dokma we tikinçilik…

Türkmenistan Türkiýedäki raýatlaryny alyp geler

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi. Bu barada «Atawatan-Türkmenistan» internet sahypasynda habar…

Baýramçylyk at çapyşygy geçiriler

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Lebap atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşygy geçiriler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 18-nji sentýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew bu barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.…

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda — Çingiz Aýtmatowyň eseri

Şu günler Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artistleri mynasybetli «Elwan ýaglykly serwim» atly sahna eserini sahnalaşdyrmagyň üstünde işleýärler. Gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň powestiniň esasynda ýazylan sahna eserini Türkmenistanyň…

Ýaponiýada dünýäniň iň garry ýaşaýjysy ýaşaýar

Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen ýaponiýaly Kane Tanake dünýäniň iň garry ýaşaýjysydyr. Onuň doglanyndan bäri 117 ýyl 260 gün boldy. Mail.ru-nyň ýazmagyna görä, bu barada 18 sentýabrda NHK telekanaly habar beripdir.…

Lebap sement zawodynda mineral goşundyly sement öndürilip başlandy

Tehnologiýasy türkmen alymlary — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen mineral goşundyly sement «Lebap» sement zawodynda önümçilige ornaşdyryldy. Bu barada institutyň alymlarynyň «Türkmenistan» gazetinde çap edilen çykyşlarynda…

Aw etmegi halaýanlar täze ýyla çenli garaşmaly bolarlar

Ene tebigatyň goýnuna çykyp, aw awlamagy halaýan türkmenistanlylar söýgüli güýmenjelerini dowam etdirmek üçin täze ýylyň ilkinji gününe çenli garaşmaly bolarlar. Çünki «Türkmenistan» gazetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabryndaky sanynda çap edilen…

Belok koronawirusy ýok edip biler

ABŞ-niň Pittsburg uniwersitetiniň alymlary hat-da azajyk ulanylanda hem «SARS-CoV-2» koronawirusy doly ýok edip biljek belogy tapdylar. Bu ugurda geçirilen barlaglar baradaky makalanyň «Cell» žurnalynda çap edilendigi barada РБК salgylanmak bilen,…

Kitaphanalar boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli kitaphanaçylaryň arasynda yglan edilen hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry jemlendi. Hünär bäsleşigi şertleriň ýedisini öz içine aldy. Olarda kitaphanalaryň daşky we içki bezeglerini, resminamalarynyň talabalyklygy,…

Türkmenabat şäherinde 14 sany täze ýaşaýyş jaýy ulanylmaga tabşyryldy

Türkmenabat — Mary ýolunyň ugrunda, Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýoluň başlangyç nokadynyň ýakynda täze ýaşaýyş toplumynyň açylyş 14 sany täze ýaşaýyş jaýy ulanylmaga tabşyryldy. Olar lebaply gurluşykçylaryň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň…