Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

adminlebap1

  • Home
  • «Berk gerden» hususy kärhanasynda gurluşyk materiallary öndürilýär

«Berk gerden» hususy kärhanasynda gurluşyk materiallary öndürilýär

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Berk gerden» hususy kärhanasynda gurluşyk serişdeleriniň görnüşleri barha artýar. Bu barada «Rysgal» gazeti şeýle ýazýar: Kärhanada 2019-njy ýyldan bäri izogam we bitum mastika öndürilip gelýär.…

«Ak ýag» hususy kärhanasynda polietilen haltalaryň önümçiligi ýola goýuldy

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýän «Ak ýag» hususy kärhanasy polietilen haltalaryň önümçiligini ýola goýdy, diýip «Rysgal» gazeti ýazýar. Bu ýerde her aýda 80 tonna golaý önüm öndürmäge mümkinçilik bar. Hususy…

Eýesini ýüzünden tanaýan noutbuk çykdy

«Huawei MateBook 14s» noutbugy eýesini ýüzünden tanamagy başarýar. Muny ýüz tarapynda goýlan kamera amala aşyrýar. Şonuň ýaly-da, ol ýagtylygyň derejesini anyklaýar we awtomatiki usulda ekranyň ýagtylygyny düzýär. Bu barada «Российская…

Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda «Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň ýigriminji mejlisi göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty ýazýar. Taraplar Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň…

Amerikaly bir adam gowy görýän restoranynda naharlanmak üçin ähli ştatlarda boldy

Amerikaly bir adam her ştatda özüniň gowy görýän restoranynda bolmak üçin bütin ýurdy 50 günde aýlandy. Bu barada «New York Post»-a salgylanmak bilen, «lenta.ru» ýazýar. Ýanwarda 19 ýaşly Wýat Moss…

Türkmenistanly zenan telekeçiler fransuzça gürlärler

Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz instituty elektron söwdanyň ählumumy meýdançasynda onlaýn söwda etmek isleýän telekeçi türkmen zenanlaryna, senetçilerine, çeper elli ussatlara degişli telekeçiligiň fransuz dilini öwrenmek üçin okuwlar guraýar, diýip…

Lebap welaýatynyň telekeçileri 116 million 581 müň manatlykdan gowrak oba hojalyk we azyk önümlerini öndürdiler

Lebap welaýatynyň telekeçileri ýylyň başyndan bäri 116 million 581 müň manatlykdan gowrak oba hojalyk we azyk önümlerini öndürdiler we söwda nokatlaryna ugratdylar. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 25…

Türkmenistanda COVID-19-a reagirlemek boýunça täze taslamany girizmek meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi BMGÖM we Bütindünýä banky bilen bilelikde Türkmenistanda COVID-19-a reagirlemek boýunça täze taslamany girizmegi meýilleşdirilýär, diýip, «Türkmenistan. Altyn asyr» saýtynda habar berilýär. Taslama barlag…

Iki daýhan birleşigi pagta tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdi

«Türkmen gündogary» gazeti Çärjew etrabyň Jumaguly Hekimow adyndaky we «Azatlyk» daýhan birleşikleriniň zähmetkeşleriniň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý edendikleri barada habar berýär. Arzyly sepgide abraý bilen ýetilende, Watan…

Dewisiň Kubogyny almak ugrundaky zolak ýaryşynda türkmen tennisçileriniň mümkinçilikleri artýar

Türkmen tennisçileri 12 toparyň gatnaşmagynda Isa Town (Bahreýn) şäherinde geçirilýän Aziýa we Okeaniýa zolagynyň IV toparynda Dewis Kubogynyň «playoff» tapgyryň oýunlaryna ýetdiler. Olar bu ajaýyp üstünligi ýaryşyň toparlaýyn tapgyry tamamlanmanka,…

Adblock
detector