adminlebap1

  • Home
  • Şu ýyl Lebap gaz turbinaly elektrik bekedi we TOP howa elektrik geçirijisiniň türkmen bölegi ulanylmaga berler

Şu ýyl Lebap gaz turbinaly elektrik bekedi we TOP howa elektrik geçirijisiniň türkmen bölegi ulanylmaga berler

Şu ýyl Türkmenistanyň Lebap welaýatynda kuwwaty 432 megawatt bolan gaz turbinaly elektrik bekedini hem-de Türkmenistan ― Owganystan ― Pakistan howa elektrik geçirijisiniň türkmen bölegini ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Bu…

«Titanik» gark bolmady diýen pikir bar

1912-nji ýylda gäminiň heläk bolmandygy baradaky habar bütin dünýäni sarsdyrdy. Tehniki öňe gidişligiň anyk nusgasy we şol döwürde innowasion arzuwlaryň aňry çägi bolan gämi buzdag (aýsberg) bilen çaknyşandan soň suwuň…

Önümiň esasy bölegi eksport edildi

Türkmenabat şäherindäki pamyk egriji fabrigiň geçen ýyl öndüren nah ýüplükleriniň 80 göterimi Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe, Polşa ýaly ýurtlara eksport edildi. Bu ýerde 2020-nji ýylda meýilleşdirilen 27 million 609 müň…

UEFA 2020-nji ýylyň nusgalyk düzümini yglan etdi

Ýewropanyň futbol assosiasiýalarynyň birleşigi 2020-nji ýylyň iň gowy futbolçylaryndan ybarat nusgalyk düzümi kesgitledi. Düzümde Germaniýanyň «Bawariýa», Ispaniýanyň «Real», «Barselona», Angliýanyň «Liwerpul», «Mançester Siti», Italiýanyň «Ýuwentus», Fransiýanyň «Pari Sen-Žermen» toparlarynyň wekilleri…

Halajyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah-ýüplük egriji fabriginde geçen ýyl meýilnamadan artyk önüm öndürildi

Halajyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah-ýüplük egriji fabriginde geçen ýyl göz öňünde tutulanyndan 5 million 530 müň manatlykdan gowrak önüm köp öndürildi. 2020-nji ýylda fabrik boýunça 36 million 426 müň…

Buzgaýmakda koronowirus çykdy

Ýalňyş okamadyňyz. Sowuk hem datly tagam bolan buzgaýmak keselledi. Özi-de koronowirus bilen. Bu ýagdaýa Hytaýyň Týanszin welaýatynda ilkinji gezek gabat gelindi. Bu barada «Sky News» habarlar agentliginiň taýýarlan habarynda aýdylýar.…

2021-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek halkara ýaryşlaryna gatnaşjak daşary ýurtly türgenlere koronawirusa garşy mugt sanjym ediler

Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda Olimpiýa şäherjiginde şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görlüşiniň hem-de desgalarda türgenleşikleriň geçirilişiniň barşy bilen tanyşýan wagty aýtdy. Bu hakynda…

Rus waksinasyny «Спутник V» -18 gradusa derek +8 gradusda saklap bolýar

Koronawirusa garşy urulýan «Спутник V» rus waksinasyny Selsiý boýunça +2-den +8 gradusa çenli temperatura durnuklylygyny barlap gördüler. Görüp otursalar, serişde özüniň hilini ýitirmeýär eken. Bu baradaky habar «rambler.ru» saýtynda çap…

Lebap welaýat çagalar kitaphanasynyň kitap gory barha artýar

Geçen ýyl Lebap welaýat çagalar kitaphanasyna 360-dan gowrak kitap gelip gowuşdy. Netijede häzir kitaphananyň gorunda 117 müň 330-dan gowrak kitap bar. Kitaphana 1960-njy ýyldan bäri işleýär, onuň işgärleri şu döwre…

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan «Watany goramak mukaddes borjumyzdyr» atly wagtlaýyn sergi açyldy. Ony muzeýiň işgärleri we welaýatyň harby bölümleriniň wekilleri bilelikde guradylar. Onda…