SUNGAT MEKDEBLERI

  • Home
  • Halypa Sarpasy

Halypa Sarpasy

Türkmen topragy öz ýaş zehinleri bilen şöhratlanýar. Doly kämilligi we ýokary derejeli ussatlygy olar şu sungat mekdebinde alýarlar. Şu ajaýyp ýerine ýetirijileriň, köp döwlet we halkara bäsleşikleriň ýeňijileriň halypasy we…

Magtymgulynyň şygyrlary türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde

Magtymguly Pyragy… Bu at XVIII asyr türkmen klassiki edebiýatynyň özboluşly simwolyna öwrüldi. Akyldar şahyryň döredijiligi edebiýat äleminde täze ýol açyp, uly öwrülişiklere getirdi. Beýik türkmen şahyrynyň we akyldarynyň ölmez-ýitmez setirleri…

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Türkmenabat şäheriniň 2-nji çagalar sungat mekdebiniň açylanyna 10 ýyl boldy

Türkmenabat şäheriniň 2-nji çagalar sungat mekdebiniň açylanyna 10 ýyl boldy        Soňky ýyllarda  medeniýet ulgamynyň işi barha kämilleşýär. Paýtagtymyzda we welaýatlarda dünýä derejeli ajaýyp medeni ojaklary — teatrlar, muzeýler, medeniýet…

Hor toparynyň repertuarynda — «Parahatlyk aýdymy»

Lebap welaýat  çagalary sungat mekdebiniň mugallymy, «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, kompozitor Jemal Reýimowa Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylyna bagyşlanan täze aýdymynyň üstünde işlemegi tamamlady. https://www.youtube.com/watch?v=guEIJi8jkcQ Ol «Parahatlyk aýdymy» diýlip…

83 ýaşly mekdep

Türkmenabat şäheriniň köp ýaşaýjylary üçin Omar Garaýew köçesinde ýerleşýän bu jaý örän tanyş bolsa gerek. Bu ýerde 1-nji welaýat çagalar sungat mekdebi ýerleşýär. Ol öz taryhyny 1937-nji ýyldan alyp gaýdýar.…

Wokal instrumental ansambllarynyň bäsleşigi geçirildi

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Sakar şäher medeniýet merkezinde «Bitaraplyk owazy» atly bäsleşik geçirildi. Ony Lebap welaýat medeniýet müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň bilelikde guradylar. Bäsleşige Türkmenabat…

Sungat mekdebiniň mugallymlarynyň maslahaty geçirildi

Lebap welaýatynyň Çärjew etrap çagalar sungat mekdebinde “Horyň dirižory” mugallymlarynyň amaly maslahaty geçirildi. Oňa welaýatymyzyň ähli etraplarynyň çagalar sungat mekdeplerinden we Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň mugallymlary gatnaşdylar. Maslahatda horyň…