Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

SUNGAT MEKDEBLERI

  • Home
  • Türkmen bedewiniň we alabaýynyň baýramyna bagyşlanan surat bäsleşigi geçirildi

Türkmen bedewiniň we alabaýynyň baýramyna bagyşlanan surat bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramaklarynda Türkmen bedewiniň we alabaýynyň baýramyna bagyşlanan bäsleşik geçirildi, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Oňa welaýat ýörite…

Sesi kämilleşdirmegiň ýollary

Bagşydyr aýdymçylar öz seslerini aýamaklyga uly ähmiýet berýärler. Türkmen aýdym-saz sungatynyň görnükli wekilleriniň ykbal ýollary bilen tanyş bolanymyzda, olaryň sesi seýislemeklige uly üns berendiklerine şaýat bolýarys. Bir gezek bagşy Ödenyýaz…

BAHARYŇ BUŞLUKÇYSY (Liriki oýlanma)

Pasyllaryň soltany, al-ýaşyl lybasa bezenip, sülmüräp, mylaýym şemaly bilen ýüzüňi sypap, näz bilen bakyp, seýkin basyp gelýän Baharyň buşlukçysy garlawaç hoş habaryň, bagtyýarlygyň, umyt-arzuwyň, nesil dowamatyň nyşany hasaplanylýar. Şeýle-de, bu…

Mukama öwrülen söýgi (rowaýat)

Pasyllaryň soltany saýylýan bahar pasly misli täze düşen gelin deý, pessaýja «ädimläp», «näzli sülmüräp», älem-jahana «syrly» bakyp, özüniň gözel görki bilen tebigata jan salypdy. Bag-bakjalar, dagdyr-düzler ýaşyl dona bürenip, ajaýyp…

Saz sungatynda täze klassisizm akymy

XX asyryň günbatar saz medeniýeti juda çylşyrymly we dürli ösüş ýagdaýlary bilen häsiýetlendirilýär. Bir tarapdan, ol asyryň täze medeniýetiniň kemala gelişini, ösüşini we çylşyrymly durmuş prosesslerini şöhlelendirýän düýpli çeperçilik netijelere,…

Halypa Sarpasy

Türkmen topragy öz ýaş zehinleri bilen şöhratlanýar. Doly kämilligi we ýokary derejeli ussatlygy olar şu sungat mekdebinde alýarlar. Şu ajaýyp ýerine ýetirijileriň, köp döwlet we halkara bäsleşikleriň ýeňijileriň halypasy we…

Magtymgulynyň şygyrlary türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde

Magtymguly Pyragy… Bu at XVIII asyr türkmen klassiki edebiýatynyň özboluşly simwolyna öwrüldi. Akyldar şahyryň döredijiligi edebiýat äleminde täze ýol açyp, uly öwrülişiklere getirdi. Beýik türkmen şahyrynyň we akyldarynyň ölmez-ýitmez setirleri…

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Türkmenabat şäheriniň 2-nji çagalar sungat mekdebiniň açylanyna 10 ýyl boldy

Türkmenabat şäheriniň 2-nji çagalar sungat mekdebiniň açylanyna 10 ýyl boldy        Soňky ýyllarda  medeniýet ulgamynyň işi barha kämilleşýär. Paýtagtymyzda we welaýatlarda dünýä derejeli ajaýyp medeni ojaklary — teatrlar, muzeýler, medeniýet…

Hor toparynyň repertuarynda — «Parahatlyk aýdymy»

Lebap welaýat  çagalary sungat mekdebiniň mugallymy, «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, kompozitor Jemal Reýimowa Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylyna bagyşlanan täze aýdymynyň üstünde işlemegi tamamlady. https://www.youtube.com/watch?v=guEIJi8jkcQ Ol «Parahatlyk aýdymy» diýlip…

Adblock
detector