YLYM WE TEHNIKA

  • Home
  • Bu smartfonda aýy surata düşürip bolar

Bu smartfonda aýy surata düşürip bolar

Asman jisimlerini ýa-da gijeki asmany surata düşürmek üçin aýratyn gurluşyň bolmagy smartfonlar üçin täzelik däl. Ýöne «ZTE Axon 30 Ultra» bu wezipäni täze derejelere çykarar, diýip, «mail.ru» ýazýar. Smartfonda üç…

Indi optika ykjamlygy boýunça elektronika bilen deňleşip biler

«Korolýow adyndaky Samara uniwersitetiniň alymlary nola ýakyn galyňlykdaky linzalary ýasap boljak tehnologiýany döretdiler» diýip, Samara uniwersitetiniň tehniki kibernetikasy kafedrasynyň professory Roman Skidanow «РИА Новости» agentligine habar berdi. Bu barada «Политроссия»…

Transmaşholding Türkmenistana iki teplowoz satar

Türkmendemiryollary AGPJ Russiýanyň «Transmaşholding» paýdarlar jemgyýetinden iki sany dizel teplowozyny satyn alar. Bu barada türkmen demir ýol kompaniýasynyň resmi web sahypasy habar berilýändigi barada Turkmenportal ýazýar. Ikitaraplaýyn geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly…

Indi türkmen ertekilerini internetde hem okap bolýar

Täze işläp başlan saýtda ertekileri türkmen dilinde okap bolýar. Bu barada Turkmenportal ýazýar. Saýt tasinhorjun.org diýlip atlandyrylýar. Ol elektron ýygyndy bolup, oňa giren ýaşajyk okyjylar türkmen halkynyň medeniýetiniň bir bölegi…

Telefon nokatlarynyň sany artýar

Şu ýylyň 9 aýynda Lebap welaýatynda 215 kilometr 418 metr aragatnaşyk ulgamlary çekildi. Hususan-da, etrap-şäherlerde täze dörän obalarda aragatnaşyk ulgamlarynyň çekmek, beýleki ýerlerde ozal bar bolan ulgamlary täzelemek işleri alnyp…

Iki ýokary okuw jaýynyň arasynda wideoköpri guraldy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň Wolgograd döwlet durmuş-mugallymçylyk uniwersitetiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik geçirildi. Bu söhbetdeşlik iki ýokary okuw mekdebiniň arasynda baglaşylan…

«Lebap» sement zawodynda mineral goşundyly sement öndürilip başlandy

Tehnologiýasy türkmen alymlary — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen mineral goşundyly sement «Lebap» sement zawodynda önümçilige ornaşdyryldy. Bu barada institutyň alymlarynyň «Türkmenistan» gazetinde çap edilen çykyşlarynda…

Şäherde goýlan monitorlarda ýol hereketiniň kadalary wagyz edilýär

Türkmenabat şäherinde ýol hereketiniň düzgünlerini düşündirmekde, olary dogry we doly berjaý etmegi wagyz etmekde mahabat monitorlaryndan hem peýdalanylýar. Wideoşekilleriň, suratlaryň, ýazgylaryň kömegi bilen ýol hereketine gatnaşyjylaryň ählisi üçin peýdaly maglumatlar…

Welaýat çaglar kitaphanasynda elektron neşirleriň gory döredilýär

Lebap welaýat çagalar kitaphanasynda Türkmenistanda neşir edilýän gündelik we döwürleýin neşirleriň elektron goruny döredip başladylar. Ýurtda kagyz görnüşinde çap edilýän gazetleriň we žurnallaryň elektron görnüşleri Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň metbugat.gov.tm…

Täze pagta ýygýan kombaýnlar gelip gowuşdy

Üstümizdäki ýylyň geçen döwründe Lebap welaýatyna «John Deere» kysymly pagta ýygyjy kombaýnlaryň 6-sy gelip gowuşdy. Welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň üpjünçilik kärhanasyndan berlen habar görä, ýakyn wagtda olaryň ýene-de 44…