Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

YLYM WE TEHNIKA

  • Home
  • Bulut «Windows 365»-e ýazylmagyň bahasy belli boldy

Bulut «Windows 365»-e ýazylmagyň bahasy belli boldy

ОС-niň bulut görnüşi goýma üçin elýeterli, diýip «mail.ru» ýazýar. «Windows 365» korporatiw müşderiler üçin döredilen. Onuň kömegi bilen «Windows 10»-yň (we elýeter bolan wagty «Windows 11»-iň) uzaklaşdyrylan iş stoluna girip bolýar.…

Indi «Windows 11»-i hemmeler internetden alyp bilerler

«Microsoft» korporasiýasy «Windows 11»-iň beta-görnüşini resmi taýdan görkezdi. Ony özüni «Windows Insider» synag programasynda bellige aldyranyndan soň islän adam göçürip alyp biler. Bu barada «Российская газета» ýazýar. «The Verge»-niň ýazmagyna…

Koronawirusyň garşysyna antitelo ýüze çykaryldy

ABŞ-ny alymlary «COVID-19»-yň garşysyna superantitelony ýüze çykardylar. Tapylan obýekt diňe «SARS-Cov-2»-iň dürli görnüşleri bilen däl-de, koronawirysyň beýleki görnüşleri bilen hem göreşmäge ukyply, diýip «Известия» habar berýär. Hünärmenler «COVID-19» bilen kesellänleriň…

Alymlar täze ekzoplanetany ýüze çykardylar

ABŞ-nyň Massaçuses tehnologiki institutynyň alymlary täze ekzoplanetany ýüze çykardylar. Onuň ululygy Ýer şarynyň ululygyna barabar diýlip bellenilýär. Bu barada okuw institutyň metbugat gullugynyň «Twitter»-de goýan maglumatyna salgylanmak bilen, «mail.ru» habar…

Microsoft täzelenen Windows 11 operasion sistemasyny hödürledi

Microsoft korporasiýasy Windows 11 adyny alan operasion sistemasynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Bu barada TASS habar berýär. Esasy täzelikleriň biri operasion sistemanyň täzelenen dizaýnydyr. Aýratyn-da, “Pusk” menýusynda düýpli üýtgeşmeler boldy, ol…

Baky doňaklykda 24 müň ýyl bolandan soň direldiler

Kiçijik haýwanlar — bdelloid kolowratkalar 24 ýyl baky doňaklykda bolanlaryndan soň direldiler. Açyş podmoskowýedäki Puşinonyň topragy öwrenmegiň fiziki-himiki we biologiki meseleleri institutynyň alymlary etdiler. Bu barada «Ramler» habar berýär. Kolowratkalary…

«Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition» kysymly täze telewizor görkezildi

Ol standart görnüşindäki işleri ýerine ýetirýär, ýöne onuň daş keşbi we programma üpjünçiligi gowulaşdyrylan, diýip «mail.ru» ýazýar. Telewizorda 1920×1080 piksel aýdyňlaşdyryjysy bolan we 60 gers ýygylykda täzelenme geçirýän 40 dýumlyk…

Täze «akylly» äýnekleriň aýnalaryny smartfonuň kömegi bilen agardyp ýa-da garaňkyradyp bolýar

«Ampere» tehniki startapy smartfonyň goşundysyndaky bir düwmäni basyp, günden goraýan äýnegiň aýnasyny agartmagy we garaňkyratmagy öwretdi. Onuň has gymmat bahaly görnüşleriniň jaň etmek üçin dinamigi we mikrofony hem bar, diýip…

Täze tehnologiýalar uzakdaky söhbetdeşi ýanyňdaky ýaly edip görkezmegi başarýarlar

«Project Starline» atly taslama söhbetdeşiň üç ölçegli modelini döretmäge we «jadyly aýnanyň» kömegi bilen ony ýanyňdaky ýaly edip görkezmäge mümkinçilik berýär, diýip «mail.ru» ýazýar. «Project Starline» hat-da başga şäherdäki ýa-da…

Alymlar uglerodyň täze formulasyny tapdylar

Uglerod dürli görnüşde duş gelýär. Indi öňden bellileriniň (almazyň we grafitiň) üstüne ýakynda ýene biri goşuldy. Ol geljegiň elektronikasyny döretmäge gerek bolar. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Galyňlygy bir atom gatlagyna…