Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

YLYM WE TEHNIKA

  • Home
  • Öndürilip başlanmazyndan 40 ýyl ozal smartfonyň peýda boljakdygy aýdyldy

Öndürilip başlanmazyndan 40 ýyl ozal smartfonyň peýda boljakdygy aýdyldy

Kaliforniýadaky «PacTel» telefon kompaniýasynda işleýän Mark Salliwan häzirki zaman gajetleriniň öndürilip başlanmazyndan 40 ýyl ozal olary häsiýetlendirdi.Şol wagt «iPhone» döreden Stiw Jobs ýaňy iki ýaşapdy. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Smartfon…

«NVIDIA» kuwwatly wideokartlar we täze noutbuklar bilen tanyşdyrdy

«NVIDIA» 160 gowrak oýun we «GeForce» «Studio» noutbuklaryny, şonuň ýaly-da täze grafiki prosessorlary we stoluň üstünde goýulýan şahsy kompýuterler hem-de noutbuklar üçin «GeForce RTX» tehnologiýasyny görkezmek bilen, oýunçylar we kontentleri döredijiler…

Ýapon alymy iýmitiň tagamyny berýän telewizor oýlap tapdy

Tokiýonyň Meýdzi uniwersitetiniň professory Homeý Miýasita eger ýalasaň, tagam berýän telewizoryň ekranyny döretdi. Bu oýlap tapyjynyň arzuw edýän multisensor (has duýgur) telewizoryna tarap eden ilkinji ädimidir, diýip, «mail.ru» ýazýar. Eger…

Daşarky seslerden goraýan gulaklyk bar

Daşky gurşaw boýunça Ýewropa agentliginiň berýän maglumatlaryna görä, ulaglaryň sesleri ýewropalylaryň saglygynyň ýaramazlaşmagyna täsir etmekde ikinji orunda durýar. Birinji orun howanyň hapalygyna degişli. Metronyň wagonlarynyň şakyrdysyny, awtobuslaryň jygyldysyny ýa-da uçarda…

Materiýanyň täze ýagdaýy açyldy

Ýakynda Garwardyň fizikleri 1973-nji ýylda ilkinji gezek ozalyndan aýdylan materiýanyň öň görlüp-eşidilmedik ýagdaýyny bellige aldylar. Bu kwant arka (спиновая) suwuklygydyr. Onuň esasy aýratynlygy aýlanýan elektronlarda bolmagy we hiç wagt doňmaýandygyndadyr.…

Gara pomidor — seçgiçileriň zähmetiniň netijesi

Häzirki döwürde ylmyň, bilimiň ösmegi bilen täsin ösümlikleriň köp görnüşleri döredildi. Aýratyn hem, seleksiýanyň, biotehnologiýanyň, genetikanyň synaglary netijesinde ynsan saglygy üçin peýdaly gök we bakja ekinleriň täze görnüşleri döredildi. Ylmyň…

«Doktor web» duýdurýar: troýan oturdylan onlarça oýun ýüze çykaryldy

«AppGallery»-nyň katalogynda ulanyjylaryň mobil belgileri barada maglumat toplaýan «Android.Cynos.7» troýanly oýunlaryň onlarçasy ýüze çykaryldy. Bu barada «Doktor web» kompaniýasynyň analitikleriniň habar berýändigi barada «mail.ru» ýazýar. Ekspertleriň aýtmaklaryna görä, azyndan 9 300 000…

Indi «Alisa» kitabam okap bilýär

«Alisa» ses kömekçisi kitap okamagy öwrendi. Bu barada «Яндекс»-iň press-relizi habar berýär diýip, «Российская газета» ýazýar. Kompaniýada kömekçiniň sesiniň tebigy bolmagynyň üstünde işläpdirler. Munuň üçin emeli intellekti professional diktorlaryň birnäçesiniň…

Beýnide habary beýleki neýronlardan çalt özleşdirýän öýjügi tapdylar

Biologlar adamyň we saýrak guşlaryň beýnisinde habary  beýleki neýronlardan onlarça esse çalt özleşdirýän öýjükleri tapdylar. Olar guşlara täze sazlary öwrenmäge, adamlara bolsa zähmet gurallaryndan peýdalanmaga kömek edýärler, diýip «Nature Communications»…

Neýroset 50 töweregi üme düşünýär

Peterburgly alymlar neýroseti üme düşünmegi öwretmegiň ýoluny tapdylar. Häzir emeli intellekt 50 töweregi ümi ýatlady. Bu barada «Российская газета» ýazýar. Işläp taýýarlamanyň awtorlary — Russiýanyň Ylymlar Akademiýasynyň Sankt-Peterburg Federal barlag…

Adblock
detector