• Thu. Aug 6th, 2020

YLYM WE TEHNIKA

  • Home
  • Türkmenistanda kitaphanalaryň bir bitewi elektron ulgamyny döretmek dowam edýär

Türkmenistanda kitaphanalaryň bir bitewi elektron ulgamyny döretmek dowam edýär

Lebap welaýat kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary bir bitewi elektron ulgamyna ýüklemek boýunça işler alnyp barylýar. Häzire çenli 17 müň 895 kitap bu ulgama ýüklenildi. Kitaphananyň gaznasynda 302 müň 300-den gowrak kitabyň…

Türkmenistanda täze aeroportyň gurluşygy dowam edýär

Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň aeroportynyň uçuş-gonuş zolagynda we uçarlaryň durjak meýdançalarynda betonlamak işi tamamlandy. Bu möhüm gurluşygy «Gündogdy» hususy kärhanasynyň hünärmenleri alyp barýarlar. Onuň uçuş-gonuş zolagynyň uzynlygy iki müň ýedi…

Lebap welaýatynda galla oragyna taýýarlyk görülýär

Lebap welaýatynda galla oragynda taýýarlyk görülýär. «Türkmen gündogary» gazetiniň habar bermegine görä, öňde duran möwsümde kombaýnlaryň 470-e golaýy işlediler. Lebaply gallaçylar bir otuz müň gektar meýdanda güýzlük bugdaýyň «Kalym», «Ýuka»,…

Ekin meýdanlary emeli ýagyş bilen suwarylýar

«Tebigy ekin» daýhan hojalygynyň hünärmenleri ýeralma ekilen meýdanlary ýagyş ýagdyrýan enjamyň kömegi bilen suwaryp başladylar. Munuň üçin Türkiýäniň «Apdent» firmasynyň önümi bolan emeli ýagyş ýagdyrýan enjam satyn aldylar. Ol bir…