Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

UNCATEGORIZED

  • Home
  • Telefon arkaly adam häsiýetini anyklamak

Telefon arkaly adam häsiýetini anyklamak

Hazirki zaman dünýäsinde adamy smartfonsuz göz öňüne getirmek kyn. Bu eýsem, tutuş dünýä boýunça adamlaryň köp bölegi tarapyndan günde peýdalanylýar. Psihologlar adamlaryň telefony ulanyşyndan onuň häsiýetiniň käbir taraplaryny anyklamagyň mümkindigini…

Altmyşa ýakyn täze iş orunlary döredildi

Çärjew etrabynda täze gaz turbinaly elektrik bekediniň işe girizilmegi bilen altmyşa ýakyn täze iş orunlary peýda boldy. Ozal habar berşimiz ýaly, beket şu ýylyň 3-nji sentýabrynda dabaraly ýagdaýda ulanylmaga tabşyryldy.…

Ynjalyksyz ýagdaý zenany ulagynyň tizligini rugsat berilýäninden sagatda 100 kilometr ýokarlandyrmaga mejbur etdi

Geçen hepdede Beýik Britaniýanyň Derbişir şäheriniň polisiýasy «Mercedes-AMG G63» ulagyny sürüp barýan zenany saklady. Sagatda 70 mil (113 km/s) tizlikde sürmäge rugsat berilýän M1 awtomagistralynda ol ulagynyň tizligini 100—130 mile…

Ýaňy doglan çaga göwreli bolup çykdy

Aşdod (Ysraýyl) lukmançylyk merkeziniň lukmanlary tas ösünden gidipdiler. Olar täze doglan çagany barlagdan geçirenlerinde onuň garyn boşlugunda ikinji ösen çaganyň bardygyny ýüze çykardylar. Bu barada «Комсомольская правда» habar berýär. Ýaňy…

Lebap welaýatynda etrap, şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

2016-njy ýylda döredilen etrap, şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlylyk möhleti tamamlanandygy sebäpli etrap, şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Bu işler Türkmenistanyň Saýlaw…

Syýahatçy bilen duşuşyk

Dänew etrabynyň 6-njy orta mekdebinde belli syýahatçy, etrabyň Parahat obasynyň ýaşaýjysy Batyr Abdyllaýer bilen duşuşyk geçirildi. TDP-niň Dänew etrap komitetiniň guramagynda «Sagdynlygyň gözbaşy sportdan başlanýar» ady bilen geçirilen çärä etrabyň…

Hoş owazlaryň sazlaşýan ýerinde

Aýdym saz sungaty — jadyly senet. Owazlaryň imrindiriji, gaýtalanmajak gözelligi islendik adamy hem özüne maýyl edýär. Aýdym-saz sungatynyň özboluşly ýerine ýetirijiligi bilen tapawutlanýan görnüşleriniň biri hem hor sungatydyr. Ýurdumyzda hereket…

Iň gowy tennisçiler ýüze çykaryldy

Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde tennis boýunça turnir geçirildi. Nowruz baýramyna bagyşlanyp geçirilen ýaryşlara şäheriň sport mekdeplerinde tälim alýan türgenler gatnaşdylar. 7 ýaşdan 18 ýaşa çenli bolan gyzlaryň 49-sy öz…

TOKAÝLAR ÝER TOGALAGYNDA NÄMÄ GEREK?

   Tokaýlaryň Ýer togalagynyň ýaşaýjylaryna edýän täsirini ürç edip öwrenen alymlar ýakynda özlriniň gelen netijeleri barada “Ecology Letters” žurnalynda çykyş etdiler. Olaryň pikiriçe, tokaýlar Ýer togalagyndaky ýaşaýşy kisloroddyr beýleki gerekli…

Lebap welaýatynda metjidiň açylyş dabarasy boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň «Türkmenistan bu gün» resmi saýtynda habar berilýär. Metjidiň merkezi gümmeziniň depesinde altyn çaýylan…

Adblock
detector