Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

  • Home
  • Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýär

Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýär

Şu gün Türkmenistanda Gurban baýramy başlandy. Ol her ýyl onuň senesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen bellenilýär we üç gün iş güni däl diýlip yglan edilýär. Bu ýyl iýul aýynyň 20-21-22-si…

Şu gün Türkmen halysynyň baýramy bellenilýär

Şu gün Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy bellenilýär. Baýramçylyk mynasybetli muzeýlerde, kitaphanalarda sergiler guraldy, maslahatlar, halyçylar bilen duşuşyklar geçirildi, konsertler boldy. Lebap welaýatynyň köp etraplarynda halyçylyk bilen meşgullanmaýan zenan ýok diýen…

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde türkmen halysynyň baýramyna bagyşlanan sergi açyldy

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Türkmen halysy — gözelligiň nusgasy» atly wagtlaýyn sergi açyldy. Türkmen halysynyň baýramyna bagyşlanan sergini Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Farap etrap birleşmesi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky…

Halaçly halyçylar basleşigiň ýeňijileri boldular

Halajyň çeperçilik kärhanasynyň halyçylary Maral Rejebowa bilen Sona Şiriýewa Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, şeýle-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde halyçy gelin-gyzlarynyň arasynda yglan eden bäsleşiginiň jemleýji…

Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň güni bellenilýär

Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň güni bellenilýär. Bu sene mynasybetli baýramçylyk çäreleri guralýar. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda döredildi we şol ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Baş…

Şu gün Türkmenistanda Oraza baýramy bellenilýär

Şu gün bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem Oraza baýramy bellenilýär. Remezan aýynyň tamamlanmagy, Baýram aýynyň başlanmagy mynasybetli däp-dessurlar berjaý edilýär. Oraza baýramynyň öň ýanynda gonamçylyklarda arassaçylyk we abatlaýyş…

Lebap welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramy bellenildi

Lebap welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli çäreler guraldy. Lebap atçylyk sport toplumynda maslahat, tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik geçirildi. Baýramçylyk mynasybetli guralan sergide nakgaşlar öz suratlaryny görkezdiler, at esbaplary goýuldy.…

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Resminamada baýramyň türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we milli itşynaslygy ösdürmek hem-de kämilleşdirmek maksady…

Şu gün Türkmenistanda hasyl toýy toýlanýar

Şu gün bütin Türkmenistanda, şol sanda Lebap welaýatynda hem hasyl toýy bellenilýär. Lebaply daýhanlar özleriniň hünär baýramyna sowgatly geldiler. Olar şu ýyl 310 müň tonnadan geçirip bugdaý, 320 müň tonnadan…

Güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap welaýatynda dowam etdi

Geçen ýekşenbe güni güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap atçylyk sport toplumynda dowam etdi. Oňa diňe welaýatyň çäginden däl, ýurdumyzyň dürli sebitlerinde seýislenýän bedewler gatnaşdyryldy. Jemi bäş çapyşykdan ybarat bolan ýaryşlarda…

Adblock
detector