• Thu. Aug 6th, 2020

MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

  • Home
  • Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär

Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär

Ruhy tämizligiň, arassa ahlagyň hem-de agzybirligiň ajaýyp pursatlaryny özünde jemleýän Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi öýjükli telefonlaryň operatorlarynyň üsti bilen…

Çagalary goramagyň halkara güni bellenildi

Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähiniň estrada meýdançasynda Lebap welaýatynyň çagalar döredijilik toparlarynyň konserti boldy. Welaýat merkeziniň körpeleri Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan bu konsertiň diňleýjileri boldular. Şonuň ýaly-da, olar ertekileriň…

Ata-babalarynyň ýadygärligine tagzym etdiler

9-njy maý güni ertir Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähindäki baky oduň öňünde ter gül desselerini goýdular. Şeýlelik bilen, 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolanlaryň ýagty ýadygärligine tagzym etdiler. Gül goýuşlyga…

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli at çapyşyklary geçirildi

Lebap atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli at çapyşyklary geçirildi. Oňa Aşgabat şäherinden we ähli welaýatlardan gelen çapyksuwarlar öz atlary bilen gatnaşdylar. Previous Next Birinji çapyşyk ýetginjekleriň arasynda…

Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlandy

Kerki etrabynyň medeniýet merkezinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Ony etrabyň çagalar sungat mekdebiniň milli saz gurallary bölüminiň mugallymlary hem-de okuwçylary guradylar. Onda Türkmenistanda behişdi bedewlere goýulýan…

Lebapda Milli bahar baýramy bellenildi

Türkmenistanyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem Milli bahar baýramy bellenildi. Gije bilen gündiziň deňleşýän gününe gabat gelýän bu baýram Nowruz baýramy hökmünde Gündogar halklarynyň onlarçasynda geçirilýär. Ol Halkara…

Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanan sergi

Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady. Onda Gündogar senenamasyna laýyklykda täze ýylyň başlanmagy bilen baglanyşykly gadymdan döwürlerden bäri bellenilip geçilýän baýram…

Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlary

Türkmenistanyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem Halkara zenanlar güni mynasybetli aýal-gyzlara dabaraly ýagdaýda pul sowgatlary gowşurylýar. Bu Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýruguna laýyklykda alnyp barylýar. Resminama laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan,…