MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

  • Home
  • Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Resminamada baýramyň türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we milli itşynaslygy ösdürmek hem-de kämilleşdirmek maksady…

Şu gün Türkmenistanda hasyl toýy toýlanýar

Şu gün bütin Türkmenistanda, şol sanda Lebap welaýatynda hem hasyl toýy bellenilýär. Lebaply daýhanlar özleriniň hünär baýramyna sowgatly geldiler. Olar şu ýyl 310 müň tonnadan geçirip bugdaý, 320 müň tonnadan…

Güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap welaýatynda dowam etdi

Geçen ýekşenbe güni güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap atçylyk sport toplumynda dowam etdi. Oňa diňe welaýatyň çäginden däl, ýurdumyzyň dürli sebitlerinde seýislenýän bedewler gatnaşdyryldy. Jemi bäş çapyşykdan ybarat bolan ýaryşlarda…

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgarlerini güni bellenildi

«Farap» şypahasynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgarlerini güni mynasybetli dabara boldy. Lebap welaýat saglygy goraýyş müdirligi tarapyndan guralan çärä welaýatyň saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri gatnaşdylar. Onda çykyş edenler…

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady. Onda welaýatyň ykdysady ösüşlerini görkezýän maglumatlar, gurlan ymaratlaryň şekilleri goýlupdyr. Onda dokma we tikinçilik…

Baýramçylyk at çapyşygy geçiriler

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Lebap atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşygy geçiriler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 18-nji sentýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew bu barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.…

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda — Çingiz Aýtmatowyň eseri

Şu günler Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artistleri mynasybetli «Elwan ýaglykly serwim» atly sahna eserini sahnalaşdyrmagyň üstünde işleýärler. Gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň powestiniň esasynda ýazylan sahna eserini Türkmenistanyň…

Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär

Ruhy tämizligiň, arassa ahlagyň hem-de agzybirligiň ajaýyp pursatlaryny özünde jemleýän Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi öýjükli telefonlaryň operatorlarynyň üsti bilen…

Çagalary goramagyň halkara güni bellenildi

Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähiniň estrada meýdançasynda Lebap welaýatynyň çagalar döredijilik toparlarynyň konserti boldy. Welaýat merkeziniň körpeleri Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan bu konsertiň diňleýjileri boldular. Şonuň ýaly-da, olar ertekileriň…

Ata-babalarynyň ýadygärligine tagzym etdiler

9-njy maý güni ertir Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähindäki baky oduň öňünde ter gül desselerini goýdular. Şeýlelik bilen, 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolanlaryň ýagty ýadygärligine tagzym etdiler. Gül goýuşlyga…