Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

TARYH

  • Home
  • Suwuň aşagynda 70 ýyl mundan öň suwa basdyrylan oba çykdy

Suwuň aşagynda 70 ýyl mundan öň suwa basdyrylan oba çykdy

Italiýanyň Kuron obasyny 1950-nji ýylda suwa basdyrdylar. Indi bar zat üýtgedi, diýip «mail.ru» ýazýar. Suwuň aşagynda galan Kuron obasy Lago-di-Reziýa kölüniň aşagynda galypdy. Ol Italiýanyň demirgazygynda dag jülgesindäki iki kölüň…

Hiç kim ýatdan çykarylmaýar

Türkmenabat şäheriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýinde 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramy mynasybetli «Gahrymanlar unudylmaýar» atly dabaraly çäre geçirildi, diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Türkmenistanyň Magtymguly…

Oba mekdebiniň mugallymy muzeý döretdi

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndaky 29-njy orta mekdebiň taryh mugallymy Atadurdy Jumaýew mekdep muzeýini döretdi. Ol onuň ilkinji eksponatlaryny 1997-nji ýylda ýygnap başlady. Häzir bu ýerde goýlan zatlaryň sany 760-dan geçdi.…

Şofýor bilen sürüjiniň arasynda nähili tapawut bar?

Köpler, belki, bu iki sözüň arasyndaky tapawudy görýän däldirler. Ýöne, hakykatda welin, olar biri-birinden tapawutlanýarlar. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Häzir ulanylmaýan diýen ýaly, «şofýor» diýen sözden başlalyň. Bu söz rus…

Garagulak bilen pişigiň dostlugy

Leningrad haýwanat bagyna barýan peterburglylar garagulak saklanýan kapasanyň ýanynda hökman saklanyp geçýärler. Gulaklaryndan tüýleri çykyp duran owadan garagulagyň ýanynda pyşbaga reňkli pişigiň oturanyny görüp: «Belki, bu göze görünýändir?» diýip, gözlerine…

Afrikaly oglan bütin obany açlykdan halas etdi

Häzirki döwürde beýlekilere kömek edýän adamlar az däl. Ýöne olar,köplenç, özleri köp zatlary gazanandan soň sogap iş etmegiň ugruna çykýarlar. Ýöne «travelask.ru»-da ýazylan wakada gürrüň afrikada ýaşaýan garyp maşgaladan çykan…

150 ýyla ýakyn mundan ozal taryhda futbol boýunça ilkinji gezek ýygyndy toparlaryň duşuşygy geçirildi

Ine, bu barada «mail.ru» şeýle ýazýar. 1872-nji ýylyň 30-njy noýabrynda futbolyň taryhynda ilkinji gezek ýygyndy toparlaryň resmi ýaryşy boldy. Şonda Glazgoda Şotlandiýanyň we Angliýanyň ýygyndylary duşuşdylar. Oýun 0:0 hasaby bilen…

Alajagaplaň bilen sygyryň arasyndaky täsin dostlugyň taryhy

Dünýäde duş gelýän täsinliklere gutarma ýok. Olaryň ýene biri barada gürrüň bermezden ozal bir ýagdaýy göz öňüne getirip görüň. Aýdaly, gije obanyň ýollarynyň biri bilen barýarsyňyz. Şol wagtam alyňyzdan alajagaplaň…

Daýahatyn kerwensaraýy

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi — Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir. Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl…

Iň uzyn ekspozisiýa — kameranyň gabsasyny sekiz ýyl açyp saklap alnan surat

Britanyýanyň Hartfordşir uniwersiteteinde okan talyp gyzyň iň uzyn wyderžkaly — kameranyň gabsasyny sekiş ýyl gowrak açyp goýup surat aldy. Bu barada «mail.ru» habar berýär. 2012-nji ýylda Walkenberg okuwyny tamamlamagynyň öň…