Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

TARYH

  • Home
  • «Daş metjit» halk senetleri muzeýinde Puşkiniň haly portreti saklanylýar

«Daş metjit» halk senetleri muzeýinde Puşkiniň haly portreti saklanylýar

«Könürgenç» Döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň çäginde ýerleşýän «Daş metjit» halk senetleri muzeýinde Puşkiniň haly portreti saklanylýar, diýip «Türkmenistan Altyn asyr» saýty ýazýar. Ol 1987-nji ýylda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginden muzeýe berilipdir. Bu…

Türkiýede rim imperatorynyň heýkeliniň böleklerini tapdylar

Türk arheologlary rim imperatory Adrianyň takmynan mundan 1900 ýyl ozal ýasalan heýkeliniň alty bölegini tapdylar. Möhüm tapyndy Aýdyn welaýatynyň Albabanda antiki şäherinde geçirilen gazuw-agtaryş işleri döwründe ýüze çykdy, diýip «mail.ru»…

Polşaly arheologlar Müsürde gadymy şäher tapdylar

Müsüriň demirgazyk böleginde, Marea portunyň ýanyndaky ilatly ýerinden uzak bolmadyk ýerde polşaly arheologlar çägäniň aşagyndan hristian ybadatçylaryny kabul etmek üçin niýetlenen gadymy şäher tapdylar, diýip «mail.ru» ýazýar. Taryhçylar gurluşlaryň harabaçylygyny…

Halaçly zenanyň öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2 müňden hem geçdi

Halaç etrabynyň Esenmeňli obasynyň ýaşaýjysy Dursun Jumaýewanyň mundan 40 ýyldan hem gowrak ozal döreden öý muzeýindäki gymmatlyklaryň sany 2000-den hem geçdi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Neşirde çap edilen…

Elli üç ýyl geçenden soň kitaby kitaphana gaýtardylar

Şotlandiýanyň Peýsli şäheriniň kitaphanasyna mundan elli üç ýyl mundan ozal alnan kitaby gaýtardylar. Onuň sahypalarynyň arasyna pul goýlan eken, diýip «Труд» gazeti ýazýar. Balbir Singhiň ýazan «Hindi kulinariýasy» diýen kitaby…

Gadymy binalaryň galyndylaryny gözlediler, ýöne gala tapdylar

Türk arheologlary bir ýyl töweregi mundan ozal Mugla prowinsiýasynyň günorta-günbataryndaky Ulin etrabynda başlanan gazyp agtaryş işlerini tamamladylar, diýip «Российская газета» ýazýar. Geçen döwürde olara birnäçe asyrlap duran orta asyr galasynyň…

Müsürde suwuň aşagyndaky şäherden gadymy artefaktlary tapdylar

Müsürde suwuň aşagyndaky şäherden ýaşy 2200 ýyla barabar artefaktlary («artefactum» diýen latyn sözünden — «emeli ýasalan, emeli edilen» diýen manyny berýär) tapdylar. Galera we gadymy gabrystan Ortaýer deňziniň suwunyň aşagynda…

Alymlar «batgalygyň adamynyň» mundan 2400 ýyl öň näme iýendigini anykladylar

Daniýaly alymlar Nina Nilseniň baştutanlygynda Silkeborg muzeýinde saklanylýan «batgalygyň adamy» diýlip atlandyrylan, ýaşy 2400 ýyla barabar mumyýany jikme-jik seljerdiler. Barlaglar onuň iýmitini näme düzendigini, hatda soňky gezek näme iýendigini anyklamaga…

Medallaryň atlary olaryň himiki düzümine laýyk gelýärmikä?

Olimpiýa oýunlarynda ýeňijileri sylaglamak däbi antik döwürlerde goýlupdyr. Şol wagtlar Gadymy Gresiýada ýeňijilere zeýtun wenoklary gowşurylypdyr. Wagtyň geçmegi  bilen olar medallar bilen çalşylypdyr. Bu barada «ТАСС»-yň materiallarynda gürrüň berilýär. 1894-nji…

Suwuň aşagynda 70 ýyl mundan öň suwa basdyrylan oba çykdy

Italiýanyň Kuron obasyny 1950-nji ýylda suwa basdyrdylar. Indi bar zat üýtgedi, diýip «mail.ru» ýazýar. Suwuň aşagynda galan Kuron obasy Lago-di-Reziýa kölüniň aşagynda galypdy. Ol Italiýanyň demirgazygynda dag jülgesindäki iki kölüň…

Adblock
detector