TARYH

  • Home
  • Şofýor bilen sürüjiniň arasynda nähili tapawut bar?

Şofýor bilen sürüjiniň arasynda nähili tapawut bar?

Köpler, belki, bu iki sözüň arasyndaky tapawudy görýän däldirler. Ýöne, hakykatda welin, olar biri-birinden tapawutlanýarlar. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Häzir ulanylmaýan diýen ýaly, «şofýor» diýen sözden başlalyň. Bu söz rus…

Garagulak bilen pişigiň dostlugy

Leningrad haýwanat bagyna barýan peterburglylar garagulak saklanýan kapasanyň ýanynda hökman saklanyp geçýärler. Gulaklaryndan tüýleri çykyp duran owadan garagulagyň ýanynda pyşbaga reňkli pişigiň oturanyny görüp: «Belki, bu göze görünýändir?» diýip, gözlerine…

Afrikaly oglan bütin obany açlykdan halas etdi

Häzirki döwürde beýlekilere kömek edýän adamlar az däl. Ýöne olar,köplenç, özleri köp zatlary gazanandan soň sogap iş etmegiň ugruna çykýarlar. Ýöne «travelask.ru»-da ýazylan wakada gürrüň afrikada ýaşaýan garyp maşgaladan çykan…

150 ýyla ýakyn mundan ozal taryhda futbol boýunça ilkinji gezek ýygyndy toparlaryň duşuşygy geçirildi

Ine, bu barada «mail.ru» şeýle ýazýar. 1872-nji ýylyň 30-njy noýabrynda futbolyň taryhynda ilkinji gezek ýygyndy toparlaryň resmi ýaryşy boldy. Şonda Glazgoda Şotlandiýanyň we Angliýanyň ýygyndylary duşuşdylar. Oýun 0:0 hasaby bilen…

Alajagaplaň bilen sygyryň arasyndaky täsin dostlugyň taryhy

Dünýäde duş gelýän täsinliklere gutarma ýok. Olaryň ýene biri barada gürrüň bermezden ozal bir ýagdaýy göz öňüne getirip görüň. Aýdaly, gije obanyň ýollarynyň biri bilen barýarsyňyz. Şol wagtam alyňyzdan alajagaplaň…

Daýahatyn kerwensaraýy

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi — Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir. Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl…

Iň uzyn ekspozisiýa — kameranyň gabsasyny sekiz ýyl açyp saklap alnan surat

Britanyýanyň Hartfordşir uniwersiteteinde okan talyp gyzyň iň uzyn wyderžkaly — kameranyň gabsasyny sekiş ýyl gowrak açyp goýup surat aldy. Bu barada «mail.ru» habar berýär. 2012-nji ýylda Walkenberg okuwyny tamamlamagynyň öň…

Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?

Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Makuhyň ýolbaşçylygynda ýazylan täze ylmy işde ýerden uly, göwrümliräk, ýylyrak we, belki, suwy hem…

Jigerbent galasy

Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 km çemesi demirgazyk-günbatar tarapynda ýerleşýär. Ol IX-X asyrlarda…

Dargan gala taryhy ýadygärligi

Dargan gala, Darganata şäheriniň 4,5 kilometr günorta-gündogarynda, ýerleşýän orta asyr galasynyň galyndylarydyr. Tanymal filolog alym S.Atanýazow IX asyr arap taryhçylarynyň işlerinde Horezmşalar döwletiniň Gürgençden (Köneürgenç) soňky iň uly şäheriniň ady…