TARYH

  • Home
  • Alajagaplaň bilen sygyryň arasyndaky täsin dostlugyň taryhy

Alajagaplaň bilen sygyryň arasyndaky täsin dostlugyň taryhy

Dünýäde duş gelýän täsinliklere gutarma ýok. Olaryň ýene biri barada gürrüň bermezden ozal bir ýagdaýy göz öňüne getirip görüň. Aýdaly, gije obanyň ýollarynyň biri bilen barýarsyňyz. Şol wagtam alyňyzdan alajagaplaň…

Daýahatyn kerwensaraýy

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi — Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir. Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl…

Iň uzyn ekspozisiýa — kameranyň gabsasyny sekiz ýyl açyp saklap alnan surat

Britanyýanyň Hartfordşir uniwersiteteinde okan talyp gyzyň iň uzyn wyderžkaly — kameranyň gabsasyny sekiş ýyl gowrak açyp goýup surat aldy. Bu barada «mail.ru» habar berýär. 2012-nji ýylda Walkenberg okuwyny tamamlamagynyň öň…

Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?

Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Makuhyň ýolbaşçylygynda ýazylan täze ylmy işde ýerden uly, göwrümliräk, ýylyrak we, belki, suwy hem…

Jigerbent galasy

Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 km çemesi demirgazyk-günbatar tarapynda ýerleşýär. Ol IX-X asyrlarda…

Dargan gala taryhy ýadygärligi

Dargan gala, Darganata şäheriniň 4,5 kilometr günorta-gündogarynda, ýerleşýän orta asyr galasynyň galyndylarydyr. Tanymal filolog alym S.Atanýazow IX asyr arap taryhçylarynyň işlerinde Horezmşalar döwletiniň Gürgençden (Köneürgenç) soňky iň uly şäheriniň ady…

Dargan baba taryhy ýadygärlikleri

Orta asyr Dargan şäheriniň günorta-gündogar tarapynda ýerli ilat tarapyndan Dargan baba diýlip atlandyrylýan kümmet ýerleşýär. Häzir bu şähristandaky ýeke täk saklanyp galan binadyr. Ol birwagtky Darganyň hökümdary Mizrabşanyň kümmetidir. Ol…

Soltanýaz beg we onuň galasy

Türkmen halkynyň taryhynda halk bähbidini arap, türkmen topragyny daşky duşmanlardan goramak we erkin durmuşda ýaşamaklyk ugrunda alada eden şahsyýetleriň biri Soltanýaz begdir. Halk arasynda saklanyp galan rowaýatlara görä, Soltanyazyň ýaşlyk…

Läheňiň guýrugy metronyň wagonyny gaçmakdan saklady

Niderlandiýanyň şäherleriniň birinde metronyň poýezdleriniň biri relsden çykyp, tas suwa gaçan eken. Ony läheňiň guýrugy saklap galypdyr. Bu barada «Популярная механика» žurnaly habar berýär. Awariýa ýarym gijä ýakyn bolupdyr we…

Eger ýakynda poçtalýon bolmasa…

Häzir uzakdaky biri bilen habarlaşmak, gepleşmek aňsat boldy. Elektron poçta haty dessine niýetlenen adama eltip berýär, onuň bilen hem kanagatlanmasaň, telefon arkaly aragatnaşyk saklap, internetiň üsti bilen biri-biriňi görüp, gepleşip…