JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenabatda geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylary gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu gün Türkmenabat şäherinde geçirilýän «Gadymy Amul: geçmişiň syrlarynyň goragçysy» atly halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşyjylara Gutlag iberdi.

Döwlet Baştutanynyň Gutlagynda: «Sizi «Gadymy Amul galasy: geçmişiň syrlarynyň goragçysy» atly halkara ylmy-amaly maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen «Beýik Ýüpek ýoly: Zerewşan — Garagum geçelgesiniň» çäginde ýerleşen we özüne müňýyllyklaryň taryhyny siňdiren Amul galasynyň dünýäniň medeni ösüşindäki ornuny açyp görkezmekde hem-de halkara hyzmatdaşlygy giňeltmekde bu maslahatyň möhüm ähmiýeti bardyr» diýen sözler bar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: