Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

MEDENIÝET

  • Home
  • Merkezi Aziýa döwletleriniň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti çäreleriň jemini jemlär

Merkezi Aziýa döwletleriniň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti çäreleriň jemini jemlär

6-njy awgustda Hazaryň türkmen kenarynda geçiriljek çäreleriň maksatnamasyna laýyklykda, muzeý gymmatlyklarynyň we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisini, Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyýet köşgünde hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky deňiz suw çüwdürimli seýilgähde Türkmenistanyň…

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy. Emin agzalary…

Keçe taýýarlamak boýunça bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Gülüň owadan!» atly keçäniň nusgalaryny taýýarlamak boýunça bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa…

Lebapda geçirilen Medeniýet hepdeliginiň dowamynda täze film surata düşürildi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň döredijilik topary «Medeniýet hepdeligi: Türkmenabat ― 2021» atly täze filmi surat düşürdi. Dokumental hem-de çeper filmleriň elementlerini içine…

Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy boldy

Türkmenabat şäheriniň «Türkmeniň ak öýünde» Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy boldy. Medeniýet hepdeligi her ýyl welaýatlaryň birinde ýa-da Aşgabat şäherinde geçirilýär. Bu ýyl Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet…

Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýuldy

Şu gün Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bellenilýär. Medeniýet hepdeligine gatnaşýanlar ertir irden Türkmenabat şäheriniň «Ýedigen» seýilgähindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar. Olar…

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda täze sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda «Saz rowaýaty» atly sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy. Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşýan myhmanlar we Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary onuň ilkinji tomaşaçylary boldular.…

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde usuly maslahat geçirildi

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde milli tans, folklor we bagşyçylyk sungatynyň gadymy nusgalaryny dikeltmek we oba medeniýet öýleriniň işini kämilleşdirmek boýunça usuly maslahat geçirildi. Oňa Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşýan…

Türkmenabat şäher medeniýet öýünde täze çeper filmiň ilkinji görkezilişi boldy

Medeniýet hepdeliginiň çäginde Türkmenabat şäher medeniýet öýünde «Durmuş kyssalary» atly çeper filmiň ilkinji görkezilişi boldy. Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde surata düşürilen bu filmde üç dostuň bilelikde durmuşyň ähli kynçylyklaryny…

Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar Lebap welaýatynyň taryhy ýadygärliklerinde boldular

Lebap welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşýan ýazyjylar, şahyrlar, medeniýet we sungat işgärleri taryhy ýadygärliklerde boldular. Olar Amul galasynda, Darganata etrabynyň çäginde ýerleşýän Daýhatyn kerwensaraýynda, Kerki etrabynyň çägindäki Allamberdar we Astanababa…