Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

MEDENIÝET

  • Home
  • Saýat etrabynda medeniýet we sungat işgärleri pagtaçylaryň arasynda boldular

Saýat etrabynda medeniýet we sungat işgärleri pagtaçylaryň arasynda boldular

Saýat etrabynyň medeniýet we sungat işgärleri golaýda «Görelde» daýhan birleşiginiň pagtaçylarynyň arasynda hem boldular, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Günortan arakesmede oba zähmetkeşleriniň öňünde medeniýet işgäri konsert bilen çykyş etdiler.…

Sahnada — Şekspiriň «Nadaranyň nogtalanyşy»

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Wilýam Şekspiriň «Nadaranyň nogtalanyşy» atly komediýasy sahnalaşdyrylýar, diýip «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Oýunda gülküli wakalaryň üsti bilen söýgi atly mukaddes duýgynyň ynsan häsiýetiniň…

«Türkmenistan» kinokonsert zalynda aýdymçylaryň ilkinji konserti boldy

«Türkmenistan» kinokonsert zalynda «Tomus gijesiniň düýşi» atly konsert boldy. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär. «Altyn asyr» baýragynyň eýesi Bahar Durdyýewanyň ýolbaşçylygyna wokal bilen meşgullanýan ýaşlaryň birnäçesi ilkini…

Aşgabatda Wiktor Soýy ýatlap, döredijilik agşamy geçirildi

Aşgabadyň «Türkmenistan» kinokonsert zalynda aýdymçy, kompozitor Wiktor Soýuň ýagty ýadygärligine bagyşlanan döredijilik agşamy geçirildi. Söýgüli aýdymçysyny ýatlamak we onuň ýazan sazlaryny diňlemek üçin bu ýerde dürli ýaşdaky aýdym-saz muşdaklary ýygnandylar.…

Merkezi Aziýa döwletleriniň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti çäreleriň jemini jemlär

6-njy awgustda Hazaryň türkmen kenarynda geçiriljek çäreleriň maksatnamasyna laýyklykda, muzeý gymmatlyklarynyň we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisini, Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyýet köşgünde hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky deňiz suw çüwdürimli seýilgähde Türkmenistanyň…

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy. Emin agzalary…

Keçe taýýarlamak boýunça bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Gülüň owadan!» atly keçäniň nusgalaryny taýýarlamak boýunça bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa…

Lebapda geçirilen Medeniýet hepdeliginiň dowamynda täze film surata düşürildi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň döredijilik topary «Medeniýet hepdeligi: Türkmenabat ― 2021» atly täze filmi surat düşürdi. Dokumental hem-de çeper filmleriň elementlerini içine…

Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy boldy

Türkmenabat şäheriniň «Türkmeniň ak öýünde» Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy boldy. Medeniýet hepdeligi her ýyl welaýatlaryň birinde ýa-da Aşgabat şäherinde geçirilýär. Bu ýyl Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet…

Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýuldy

Şu gün Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bellenilýär. Medeniýet hepdeligine gatnaşýanlar ertir irden Türkmenabat şäheriniň «Ýedigen» seýilgähindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar. Olar…

Adblock
detector