MEDENIÝET

  • Home
  • Hudožnik we ynsan

Hudožnik we ynsan

Türkmen kompozitorlarynyň durmuşyny tassyklaýan sungaty, Bitarap Türkmenistanyň garaşsyzlygy döwründe iň ýokary derejesine ýetdi. Türkmen milli saz medeniýetinde “zenan” başlangyjynyň döremeginde esas goýujy orun Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Maýýä Kulyýewanyň…

«Zemin nagmalary» folklor topary täze çykyşynyň üstünde işleýär

Kerki etrabynyň medeniýet bölüminiň «Zemin nagmalary» folklor topary Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öň ýanynda başlanjak medeniýet hepdeligine «Sowma giýew» atly folklor çykyşyny taýýarlaýarlar.…

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan «Watany goramak mukaddes borjumyzdyr» atly wagtlaýyn sergi açyldy. Ony muzeýiň işgärleri we welaýatyň harby bölümleriniň wekilleri bilelikde guradylar. Onda…

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde wagtlaýyn sergi işläp başlady

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Parahatçylyk we ynanyşmak adamzadyň baş gymmatlygydyr, baýlygydyr» atly wagtlaýyn sergi açyldy. Welaýat ýörite sungat mekdebi bilen bilelikde sergi 2021-nji ýylyň «Türkmenistan ― parahatçylygyň…

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynda (Türkmenistan) medeniýet öýleriniň ýedisi guruldy

Soňky on ýyl gowrak wagtyň içinde Döwletli etrabynda medeniýet öýleriniň ýedisi guruldy. Olaryň biri 2009-njy ýylda işläp başlan etrap medeniýet merkezidir. Pagtaçy, Tallymerjen, Täze durmuş, Hojahaýran, Hatap we Daşrabat geňeşliklerinde…

AÝDYM-SAZLY BITARAPLYK MEKANYM.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen 2020-nji ýyl “Türkmenistan Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilmegi çuňňur many-mazmuny özünde jemleýär. Çünki Watanymyzyň Bitaraplygy barada söz açanyňda ilki bilen parahatlyk, dostluk-doganlyk, agzybirlik düşünjeleri aklyňa gelýar.…

Sesi kämilleşdirmegiň ýollary

Bagşydyr aýdymçylar öz seslerini aýamaklyga uly ähmiýet berýärler. Türkmen aýdym-saz sungatynyň görnükli wekilleriniň ykbal ýollary bilen tanyş bolanymyzda, olaryň sesi seýislemeklige uly üns berendiklerine şaýat bolýarys. Bir gezek bagşy Ödenyýaz…

Mukama öwrülen söýgi (rowaýat)

Pasyllaryň soltany saýylýan bahar pasly misli täze düşen gelin deý, pessaýja «ädimläp», «näzli sülmüräp», älem-jahana «syrly» bakyp, özüniň gözel görki bilen tebigata jan salypdy. Bag-bakjalar, dagdyr-düzler ýaşyl dona bürenip, ajaýyp…

Saz sungatynda täze klassisizm akymy

XX asyryň günbatar saz medeniýeti juda çylşyrymly we dürli ösüş ýagdaýlary bilen häsiýetlendirilýär. Bir tarapdan, ol asyryň täze medeniýetiniň kemala gelişini, ösüşini we çylşyrymly durmuş prosesslerini şöhlelendirýän düýpli çeperçilik netijelere,…

Lebaply talyp we mugallym Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň baýragyna mynasyp boldular

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen Döwlet mugallymçylyk institutynyň tebigy bilimleri we matematika fakultetiniň bäşinji ýyl talyby Göwher Şükürowa, Halaç etrabynyň 21-nji orta mekdebiniň bedenterbiýe mugallymy, ýeňil atletika boýunça sport ussady Gutly…