• Thu. Oct 1st, 2020

MEDENIÝET

  • Home
  • Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan wagtlaýyn sergi işläp başlady. Onda welaýatyň ykdysady ösüşlerini görkezýän maglumatlar, gurlan ymaratlaryň şekilleri goýlupdyr. Onda dokma we tikinçilik…

Baýramçylyk at çapyşygy geçiriler

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Lebap atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşygy geçiriler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 18-nji sentýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew bu barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.…

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda — Çingiz Aýtmatowyň eseri

Şu günler Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artistleri mynasybetli «Elwan ýaglykly serwim» atly sahna eserini sahnalaşdyrmagyň üstünde işleýärler. Gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň powestiniň esasynda ýazylan sahna eserini Türkmenistanyň…

Ýaş mugallym öz suratlarynyň sergisini gurady

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň surat we çyzuw mugallymy Şemşat Saparowa özüniň şahsy sergisini gurady. Mekdebiň mugallymlary we okuwçylary onuň üç işi: «Kitaphana» atly uly göwrümli suraty, «Bagtyýar» atly…

Farapda alabaý itleriniň Tohumçylyk merkezi gurulýar

Farap gümrük nokadyna barýan gara ýoluň ugrunda türkmen alabaý itleriniň Lebap tohumçylyk merkeziniň gurluşygyna badalga berildi. Assosiasiýanyň welaýat bölüminiň orunbasar-kätibi Mergen Daýhanowyň gürrüň berşi ýaly, bu gurluşygy «Barly gurluşyk» hususy…

Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy

Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy. Ol öz halypasy Dilafruz Umbarowadan çeň saz guralynyň inçe syrlaryny öwrenip gelýär. Mähriban sazçylyk sungat mekdebine ilkinji gelen…

Nakgaş türkmen bagşysynyň keşbini döretdi

Nakgaş, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Myrat Baltaýew täze işini tamamlady. Ol onda çeper serişdeleriň kömegi bilen türkmen bagşysynyň keşbini beripdir. Nakgaş bagşyçylyk sungatynyň köklerini, onuň bilen bagly däpleri we…

Ýaş zehinleriň gözleginde

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy. Emin agzalary…

Turkmenistan: Sahnada — diňe wäşiler

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda wäşileriň bäsleşiginiň welaýat boýunça jemleýji tapgyry geçirildi.Welaýat medeniýet müdirliginiň guramagynda geçirilen bäsleşige etraplaryň we şäherleriň medeniýet bölümleriniň ýaş işgärleri gatnaşdylar. Olar degişme häsiýetli aýdymlary,…

Halaçdan iki haly «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynda dokalan halylaryň ikisi üçin bu kärhana degişli iki topar Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Şa serpaýyna…