Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

BILIM

  • Home
  • 9 ýaşly talybyň kakasyna MDU-nyň gyzynyň ýetişigi baradaky maglumatlary çap edendigi ýaramady

9 ýaşly talybyň kakasyna MDU-nyň gyzynyň ýetişigi baradaky maglumatlary çap edendigi ýaramady

Moskwa Döwlet uniwersitetiniň psihologiýa fakultetiniň 9 ýaşly talyby Alisanyň kakasy Ýewgeniý Teplýakow ýokary okuw jaýynyň gyzynyň ýetişigi baradaky maglumatlary çap edendigi üçin gaharlanypdyr. Bu barada «Известия» ýazýar. Ýokary okuw jaýynyň…

Türkmen talyplary halkara ders bäsleşiginde 22 medal gazandylar

Türkmen talyplary nobatdaky intellektual bäsleşikde  üstünlikli çykyş etdiler. Bu gezek olar 15-nji Halkara matematika olimpiadasyna (15th International Internet Mathematical Olympiad) gatnaşdylar we «ylymlaryň şasynyň» iň güýçli bilgirleri bilen bäsdeşlikde üstünlikli…

Ýaşlar – biziň gelejegimiz

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine, halkymyzyň bähbidine gönükdirilen beýik işler üstünlikli amala aşyrylýar. Bitirilýän beýik işler türkmen jemgyýetiniň hemmetaraplaýyn ösüşine oňyn täsirini ýetirdi.…

Türkmenistanly mugallym halkara bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Täze 2022-nji ýylyň öň ýanynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy Tahyr Nazarow «Ýylyň eksperti—2021» halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini biri boldy. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti ýazýar. Ýaryş Russiýa Federasiýasynyň «Täze…

Orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «El görki — hünär» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti şeýle ýazýar:…

Ýanwaryň 5-inden 7-si aralygynda Wengriýanyň ýokary okuw jaýlarynda da tölegsiz okajak talyplar saýlanylar

Türkmenistandan Wengriýanyň ýokary okuw jaýlarynda tölegsiz okuwa girmek üçin synaglaryň nähili geçiriljekdigi mälim boldy. Wengriýanyň ýokary okuw jaýlarynda okajak talyplary saýlamak ýanwaryň 5-inden 7-si aralygynda geçiriler, diýip, resmi türkmen metbugatyna…

Türkmenistanly okuwçylar onlaýn halkara bäsleşiginde üstünlikli çykyş etdiler

Azerbaýjan Respublikasynyň Ylym we bilim ministrligi tarapyndan uzak aralykdan (onlaýn görnüşde) geçirilen 1-nji halkara Lutfi Zade halkara bäsleşigine gatnaşan türkmen okuwçylary 4 kümüş, 1 bürünç, jemi 5 medala mynasyp boldular.…

Garynjalar — zähmetsöýer jandarlar

Garynjalaryň özlerini aly baryşlaryna syn edeniňde, geň galdyrýan zatlar ünsüňi çekýär. Olaryň topar bolup ýaşaýyşlary diýjekmi ýa-da bir iş edenlerinde, hatardan çykman ýöreýişlerini…   Ýa-da biri-biri bilen duşuşanlarynda, maňlaýlaryny degrip,…

Türkmen talyplary halkara olimpiada gowy netijeleri görkezdiler

Üstümizdäki ýylda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde bilim alýan talyplaryň uly topary Russiýa Federasiýasynyň Ýoşkar-Ola şäherinde geçirilen açyk halkara internet olimpiadasynda ýokary netijeleri görkezip, medallaryň birnäçesine eýe…

«Makul sözlüge» rus dilini hem öwretdiler

Türkmen, iňlis, türk dillerindäki ilkinji online akylly «Makul sözlük» sözlügine indi rus dilini hem goşdular. Bu barada «atavatan-turkmenistan.com» habar berýär. Indi «Makul sözlükden» (www.makulsozluk.com)  haýsyda bolsa ýokarda agzalan dilleriň birindäki…

Adblock
detector