BILIM

  • Home
  • Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary mehanika boýunça II Açyk olimpiada gatnaşdylar

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary mehanika boýunça II Açyk olimpiada gatnaşdylar

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary onlaýn görnüşde geçirilen mehanika boýunça II Açyk olimpiadasyna gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler. Bu bäsleşik Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň başlangyjy bilen guraldy. On…

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry geçirildi

Şu gün Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda orta mekdepleriň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry geçirildi. «Altyn asyryň altyn zehinleri» ady bilen bilen geçirilýän bäsleşige welaýat…

Lebaply okuwçylar taslama bäsleşiginde baýrakly orunlary eýelediler

Lebap welaýatyndaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň dokuzy taslama bäşleşiginiň döwlet tapgyrynda baýrakly orunlara mynasyp boldular. Oňa «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly bäsleşigiň çäginde geçirilen taslama bäsleşiginiň welaýat tapgyrynda ýeňiji bolan okuwçylar…

Türkmenabatda ýurduň oba hojalyk ugurly ýokary okuw mekdepleriniň «Açyk gapylar» günleri geçiriler

20-nji martda, 17-nji aprelde we 15-nji maýda Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň we Türkmen oba hojalyk institutynyň «Açyk gapylar» günleri geçiriler. Bu barada…

Russiýa Federasiýasy Mariý döwlet uniwersitetiniň rektory bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Baş konsullygynda (Kazan şäheri) Baş konsul A.H.Baýramow Mariý Döwlet uniwersitetiniň (Ýoşkar-Ola şäheri, Mariý El Respublikasy, RF) rektory M.N.Şwesow we prorektory B.P.Petrowa bilen duşuşdy. Bu baradaky habar «Türkmenistan.…

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Iki ýokary okuw jaýynyň arasynda wideoköpri guraldy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň Wolgograd döwlet durmuş-mugallymçylyk uniwersitetiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik geçirildi. Bu söhbetdeşlik iki ýokary okuw mekdebiniň arasynda baglaşylan…

Ýer titremesinde şehit bolanlar we Watan üçin janyny gurban edenler ýatlanyldy

Bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynyň ähli ýerlerinde hatyra güni bellenildi. Şu gün öten-geçenler ýatlanyldy, şehit bolanlaryň ruhunyň şat bolmagy dileg edilip, aýat-töwir okaldy. Şehit bolanlaryň Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary…

Kitaphanalar boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli kitaphanaçylaryň arasynda yglan edilen hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry jemlendi. Hünär bäsleşigi şertleriň ýedisini öz içine aldy. Olarda kitaphanalaryň daşky we içki bezeglerini, resminamalarynyň talabalyklygy,…

Dänewli okuwçy gyz çagalaryň arasyndaky aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Dänew etrabyndaky tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen 19-njy orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Jennet Jumagulyýewa «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Oňa bu bäsleşikde ýeňiji bolan beýleki körpeler bilen birlikde Türkmenistanyň…