Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

BILIM

  • Home
  • Döwlet synaglary dowam edýär

Döwlet synaglary dowam edýär

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda şu günler döwlet synaglary dowam edýär. Uçurymlaryň diplom işlerini goramak çäresi boldy tamamlandy. Her ýyl bolşy ýaly, bu baýry ýokary okuw mekdebini tamamlaýan…

Orta mekdeplerde döwlet synaglary başlandy

Şu gün bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynyň orta mekdeplerinde hem uçurymlar döwlet synaglary tabşyrmaga girişdiler. Olaryň öňlerinde ene dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş, algebra we analiziň başlangyçlary dersleri boýunda…

Orta mekdeplerde soňky jaň dabaralary geçirildi

Lebap welaýatynyň ähli mekdeplerinde soňky jaň dabaralary geçirildi. Bu ýyl welaýat boýunça 17 müň 500-den gowrak okuwçy orta mekdepleri tamamlaýar. Olaryň köpüsi on bir ýylyň dowamynda mekdep maksatnamasyny gowy özleşdirmek…

Mekdep okuwçylary wideoşekilleri taýýarladylar

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky 24-nji orta mekdebiň 10-njy we 11-nji synp okuwçylary öz aralarynda wideoşekilleri taýýarlamak boýunça bäsleşdiler. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30, Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlanan «Watan waspy dillerde dessan»…

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda matematika hepdeligi geçirildi

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň matematika we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň guramagynda matematika hepdeligi geçirildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Hepdeligiň dowamynda talyp ýaşlar bilen guralan söhbetdeşliklerde,…

Talapkär kakamy ýa-da üstünlik gazanýan ogul?

Haýsydyr bir ugurdan üstünlik gazanmak üçin oňa ýetmäge gowy itergi berýän, hyjuw döredýän sebäp gerek. Hyjuwly adam maksadyna ýetmäge çalyşar. Eýsem, maksada höweslendirmek we maksat goýmak näme? Mekdep okuwçylary üçin…

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary Açyk halkara internet-olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary Russiýanyň Powoložýe Döwlet tehnologik uniwersiteti tarapyndan geçirilen Açyk halkara internet olimpiadasynda öňdäki orunlary eýelediler. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.…

Açyk gapylar güni geçiriler

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta okuw hünär mekdebi «açyk gapylar» gününi geçirýär, diýip «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Bu çäräniň birinji tapgyry 2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde geçirildi. Ikinjisi…

Rus diliniň hepdeligi geçirilýär

«Beýik, kuwwatly, hakykatçyl we erkin rus dili!» — Iwan Sergeýewiç Turgenewiň we beýleki beýik rus şahyrlarynyň, kyssaçylarynyň, dramaturglarynyň aýdan sözleri şu günler Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli dünýä dilleri institutynda…

Türkmen talyplarynyň italiýanyň uniwersitetiniň talyp hakyny almaga mümkinçiligi bar

Italiýanyň Insubrii Uniwersiteti bäsleşik yglan etdi. Onuň netijeleri boýuna 10 sany daşary ýurtly talyp okamak üçin 10 000 ýewro talyp hakynyň eýesi bolup biler, diýip «centralasia.news» ýazýar. Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy…