BILIM

  • Home
  • Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Iki ýokary okuw jaýynyň arasynda wideoköpri guraldy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň Wolgograd döwlet durmuş-mugallymçylyk uniwersitetiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik geçirildi. Bu söhbetdeşlik iki ýokary okuw mekdebiniň arasynda baglaşylan…

Ýer titremesinde şehit bolanlar we Watan üçin janyny gurban edenler ýatlanyldy

Bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynyň ähli ýerlerinde hatyra güni bellenildi. Şu gün öten-geçenler ýatlanyldy, şehit bolanlaryň ruhunyň şat bolmagy dileg edilip, aýat-töwir okaldy. Şehit bolanlaryň Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary…

Kitaphanalar boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli kitaphanaçylaryň arasynda yglan edilen hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry jemlendi. Hünär bäsleşigi şertleriň ýedisini öz içine aldy. Olarda kitaphanalaryň daşky we içki bezeglerini, resminamalarynyň talabalyklygy,…

Dänewli okuwçy gyz çagalaryň arasyndaky aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Dänew etrabyndaky tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen 19-njy orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Jennet Jumagulyýewa «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Oňa bu bäsleşikde ýeňiji bolan beýleki körpeler bilen birlikde Türkmenistanyň…

31 müň gowrak okuwçy ilkinji gezek mekdepleriň gapysyndan ätlediler

Bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem täze okuw ýyly başlandy. Birinji sentýabrda ýurtda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenilýär. Şu mynasybetli Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda, ýörite…

Lebap welaýat çaphanasynda 100 müň sany okuwçy gündeligi taýýar edildi

Lebap welaýat çaphanasy tarapyndan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň buýurmasy boýunça 100 müň sany okuwçy gündeligini çap edilip, buýurmaçylara gowşuryldy. Olar häzir dowam edýän mekdep bazarlarynda alyjylara hususyýetçiler tarapyndan…

Türkmenistanda kitaphanalaryň bir bitewi elektron ulgamyny döretmek dowam edýär

Lebap welaýat kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary bir bitewi elektron ulgamyna ýüklemek boýunça işler alnyp barylýar. Häzire çenli 17 müň 895 kitap bu ulgama ýüklenildi. Kitaphananyň gaznasynda 302 müň 300-den gowrak kitabyň…

Täze kitaplar gelip gowuşdy

Lebap welaýat çagalar kitaphanasyna birnäçe täze kitaplaryň toplumy gelip gowuşdy. Olaryň içinde N.Aşyrmämmedowyň «Dag rowaýaty», A.Hojanyýazowyň «Watan hakynda aýdym» atly eserleri bar. «Türkmen halk ertekileriniň» bolsa rus, nemes, iňlis, fransuz,…

Okyjylaryň sany köpeldi

Lebap welaýat kitaphanasynda okyjylaryň sany birden ep-esli artdy. Onuň okyjylar zallaryny etraplardan ýokary we ýörite orta okuw jaýlaryna girmäge gelen dalaşgärler doldurdylar. Öň habar berşimiz ýaly, ýokary we ýörite orta…