Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

BILIM

  • Home
  • Türkmenistanly talyp VI Halkara ýaşlar forumynyň grantyna mynasyp boldy

Türkmenistanly talyp VI Halkara ýaşlar forumynyň grantyna mynasyp boldy

Orenburg döwlet uniwersitetiniň türkmenistanly talyby Aziza Hemraýewa «Евразия Global» VI Halkara ýaşlar forumynyň grantyna mynasyp boldy. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär. Oňa «Международный образовательный лагерь «New Young…

Türkmenistanyň raýatlary Russiýada mugt bilim alyp bilerler

RF-niň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň resmi saýtynda 2022/2023-nji okuw ýylynda Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak ugrunda guraljak bäsleşige gatnaşmak isleýänler üçin maglumat goýuldy. Bu bilim maksatnamasy tölegsizdir, ol federal býujetiň hasabyna…

Moskwanyň Döwlet uniwersitetiniň dokuz ýaşly talyby uzak aralykdan okar

Lomonosow adyndaky Moskwanyň Döwlet uniwersitetiniň psihologiýa fakultetine okuwa giren wunderkind gyzjagaz Alisa Teplýakowa uzak aralykdan okar. Bu barada «Российская газета» ýazýar. Gyzyň kakasy Ýewgeniý Teplýakowyň aýtmagyna görä, awgustyň soňky günlerinde…

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de ÝUNESKO kafedrasy dörediler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky çykyşynda aýtdy. Döwlet Baştutany: «Magtymguly adyndaky Türkmen…

Bir mekdepde birinji synpa ýeke okuwçy bardy, beýlekisinde 28 sany birinji synp açyldy

Kubanda, Wyselkowskiý raýonynyň Zarýa obasyndaky mekdebe birinji synpa dabaraly ýagdaýda bir okuwçyny kabul etdiler. Bu barada «Российская газета» habar berýär. Mekdebiň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, ozal beýle ýagdaý bolman eken. Birinji…

Saýat etrabynda täze gurlan mekdepleriň sany sekize ýetdi

Saýat etrabynda 2007-nji ýyldan bäri gurlan orta mekdepleriň sany sekize ýetdi. Olaryň ikisiniň Lebaby geňeşliginiň Kelteýap we Guşçy, Çowdur geňeşliginiň Saýatly obalarynda ulanylmaga tabşyrylandygy barada düýn habar beripdik. Netijede häzir…

Birinji synpa orta mekdebi tamamlanlardan iki esse diýen ýaly köp okuwçy bardy

Birinji sentýabrda Lebap welaýatynyň orta mekdeplerine 31 müňden gowrak okuwçy birinji synpa gadam basdy. Bu geçen ýylky görkeziji bilen deňdir, ýöne geçen okuw ýylynda orta mekdepleri tamamlaryň sanyndan iki essä…

Lebap welaýatynyň bilim edaralaryna ýaş hünärmenleriň 430–sy işe geldi

Şu ýylyň awgust aýynda Lebap welaýatynyň orta mekdeplerine we çagalar baglaryna ýaş hünärmenleriň 430-sy işe kabul edildi. Olar ýurdumyzyň dürli okuw jaýlaryny tamamlan hünärmenlerdir. Aglabasy bolsa Seýinazar Seýdi adyndaky Türkmen…

Täze okuw ýylynyň ilkinji güni birinji synp okuwçylaryna noutbuk sowgat berildi

Täze okuw ýylynyň ilkinji güni birinji synp okuwçylaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan noutbuk sowgat berildi. Ýeri gelende, munuň asylly däpleriň birine öwrülendigini bellemek gerek. Bütin welaýat boýunça şu gün birinji synp…

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda bir günde iki mekdep ulanylmaga tabşyryldy

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Lebaby geňeşliginiň Kelteýap we Guşçy, Çowdur geňeşliginiň Saýatly obalarynda täze mekdepler ulanylmaga tabşyryldy. Olary «Döwletli dostlar» we «Ussat Tirkeş» hususy kärhanalarynyň hünärmenleri gurdylar. Olar bu obalaryň…

Adblock
detector