• Thu. Aug 6th, 2020

BILIM

  • Home
  • Türkmenistanda kitaphanalaryň bir bitewi elektron ulgamyny döretmek dowam edýär

Türkmenistanda kitaphanalaryň bir bitewi elektron ulgamyny döretmek dowam edýär

Lebap welaýat kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary bir bitewi elektron ulgamyna ýüklemek boýunça işler alnyp barylýar. Häzire çenli 17 müň 895 kitap bu ulgama ýüklenildi. Kitaphananyň gaznasynda 302 müň 300-den gowrak kitabyň…

Täze kitaplar gelip gowuşdy

Lebap welaýat çagalar kitaphanasyna birnäçe täze kitaplaryň toplumy gelip gowuşdy. Olaryň içinde N.Aşyrmämmedowyň «Dag rowaýaty», A.Hojanyýazowyň «Watan hakynda aýdym» atly eserleri bar. «Türkmen halk ertekileriniň» bolsa rus, nemes, iňlis, fransuz,…

Okyjylaryň sany köpeldi

Lebap welaýat kitaphanasynda okyjylaryň sany birden ep-esli artdy. Onuň okyjylar zallaryny etraplardan ýokary we ýörite orta okuw jaýlaryna girmäge gelen dalaşgärler doldurdylar. Öň habar berşimiz ýaly, ýokary we ýörite orta…

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglary welaýatlarda geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglary Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde geçirilýär. Eýýäm käbir ýokary okuw jaýlaryna synaglar başlandy. Türkmenistanyň Serhet gullugynyň Serhet…

Welaýat çagalar kitaphanasy 60 ýaşady

Lebap welaýat çagalar kitaphanasy 60 ýaşady. Ol 1960-njy ýyldan bäri okyjylara hyzmat edip gelýär. Adyndan belli bolşy ýaly, kitaphananyň okyjylarynyň esasyny mekdep okuwçylary düzýärler. Bu ýerde olara kitaba bolan söýgi…

Türkmenistan: Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de täze ugurlar boýunça mugallymlary taýýarlarlar

Seýitanazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda alymyzdaky okuw ýylyndan başlap, täze hünärler boýunça hem mugallymlary taýýarlap başlarlar.Has takygy, bu ýerde nemes we pars dilleri hem-de edebiýatlary, bedenterbiýe ugurlary boýunça…

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de talyplaryň gutardyş dabarasy boldy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda talyplaryň gutardyş dabarasy boldy. Mugallymlary taýýarlaýan bu okuw jaýyny 400-e ýakyn talyp tamamlady. Olaryň 44-si bolsa tapawutlanan diplomlara mynasyp boldular. Şu ýylyň awgust…

Mekdepleri tamamlan uçurymlara orta bilim hakyndaky şahadatnamalar gowşuryldy

Lebap welaýatynyň orta mekdeplerini tamamlan uçurymlara orta bilim hakyndaky şahadatnamalar gowşuryldy. Şu mynasybetli dabaralar guraldy. Ellerine şahadatnama alan pursatlaryndan başlap, oglanlaryň we gyzlaryň 18 müňe ýakyny özbaşdak durmuş ýoluna gadam…

Orta mekdeplerde döwlet synaglary tamamlandy

Lebap welaýatynyň orta mekdeplerinde döwlet synaglary tamamlandy. Uçurymlar orta mekdebiň çäklerinde iň soňky synaglaryny tabşyrdylar. Olar üç ugur: takyk bilimleri ugrundan çuňlaşdyrylan bilim alanlar fizikadan, tebigy bilimler boýunça okanlar biologiýadan,…

Orta mekdeplerde döwlet synaglary başlandy

Şu gün bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynyň orta mekdeplerinde hem döwlet synaglary başlandy. Ora mekdepleriň uçurymlarynyň ählisi ene dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş we algebra boýunda synaglary tabşyrarlar. Şonuň…