• Thu. Oct 1st, 2020

DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

  • Home
  • Ýaponiýada dünýäniň iň garry ýaşaýjysy ýaşaýar

Ýaponiýada dünýäniň iň garry ýaşaýjysy ýaşaýar

Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen ýaponiýaly Kane Tanake dünýäniň iň garry ýaşaýjysydyr. Onuň doglanyndan bäri 117 ýyl 260 gün boldy. Mail.ru-nyň ýazmagyna görä, bu barada 18 sentýabrda NHK telekanaly habar beripdir.…

Belok koronawirusy ýok edip biler

ABŞ-niň Pittsburg uniwersitetiniň alymlary hat-da azajyk ulanylanda hem «SARS-CoV-2» koronawirusy doly ýok edip biljek belogy tapdylar. Bu ugurda geçirilen barlaglar baradaky makalanyň «Cell» žurnalynda çap edilendigi barada РБК salgylanmak bilen,…

Ýerde altyn nädip peýda bolduka?

Ýapon alymlary ikli başda Ýerde altynyň peýda bolmandygyna ynanýarlar. Olaryň pikiriçe, ol onuň gelip çykyşy Ýerde döremändir-de, weýrançylygyň netijesinde peýda bolupdyr. Alymlar şeýle hasaplaýarlar: emele geleninden soň köp wagt geçmänkä,…

Hereket saglygy saklamaga kömek eder

«Россия 1» telekanalynyň ýaýlymynda Aleksandr Mýasnikow diňe bir bedeniň durkuny däl-de, saglygy saklap galmaga kömek edýän üç sany hakykaty agzap geçdi. Bu barada Вести.Ru habar berdi diýip, news.mail.ru ýazýar. Hünärmeniň…

Durmuş guranlaryna 79 ýyl boldy

Ginnesiň rekordlar Kitabynda Ekwadoryň ýaşaýjylary Hulio Sezar Mora we onuň aýaly Waldramina dünýäniň iň garry är-aýaly diýlip yglan edildi. Bu barada CNN-e saglylanmak bilen, Новости Mail.ru habar berýär. Hulio Seraryň…

Iň ýaşuly hokkeýçidi

Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan iň ýaşuly hokkeýçi hökmünde belige alnan ABŞ-ly Mark Sertiç 99 ýaşynda aradan çykdy. Ol geçen aýda insult bilen keselledi we Dalut şäherindäki öýünde ýaşaýyş bilen hoşlaşdy.…

Iň köp gazanýan aktýor

«Forbes» neşiri ýyllyk girdejileri boýunça iň köp gazanýan aktýorlaryň sanawyny düzdi. Sanawa giren 10 aktýoryň jemi ýyllyk girdejsii 545,5 million dollara barabar boldy. Bassyr iki ýyl bäri sanawyň başyny Duen…

«Google Play Music» ýapylýar

Merkezi edarasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän «Google» kompaniýasy ulanyşdan galdyrylan goşundylarynyň hataryna «Google Play Music» hyzmatyny hem goşmakçy. «YouTubeniň» «Music» hyzmatynyň çykmagy bilen ozalky ähmiýetini we wajyplygyny ýitiren hyzmat öňümizdäki…

FIFA 21-de üýtgeşmeler

FIFA tapgyrynyň täze nesili bolan FIFA 21 oýnunda käbir üýtgeşmeler bilen bir hatarda ozalky oýunlarda bar bolan aýratynlyklaryň käbirini görmeris. Şolaryň biri hem pökgi geçirilen pursadynda ekrana çykýan gutlag sözleridir.…

Jeýms Bondda gördi we döretdi

Her kimiň howpsuz dynç alyş arzuwlaýan günlerinde fransiýaly gämi inženeri Žan Mişel Duansel «Anzeni» atly ýüzýän myhmanhanany işläp düzdi. Jeýms Bond bilen bagly wakalar hakynda gürrüň berýän, 1977-nji ýylda surata…