Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

  • Home
  • Türkiýede tokaýy oda berendir diýlip güman edilen tutuldy

Türkiýede tokaýy oda berendir diýlip güman edilen tutuldy

Türkiýäniň Prezidenti Taýip Erdogan geçen şenbe güni ýurduň tokaý massiwlerini oda berendigi güman edilýän adamyň tutulandygyny habar berdi. Bu barada «ТАСС» ýazýar. Ozal hökümet Respublikada gadagan edilen Kurdistan işçi partiýasy…

«Facebook» her aýda peýdalanyjylaryň sanynyň ýedi göterim artandygyny habar berýär

«Facebook» sosial setinden peýdalanyjylaryň hiç bolmanda, aýda bir gezek platforma girýänleriniň sany bütin dünýäde 2,9 milliarddan geçdi. Muňa sosial set degişli ady bir kompaniýanyň ikinji çärýek boýunça çap eden korporatiw…

Ýeriň ewolýusiýasyny dört minutlyk rolikde görkezdiler

Özüniň ewolýusiýasynyň başynda Ýer dowzahy ýatladýan saýýara eken. Ol adamlaryň ýaşamagy üçin ýaramly bolýança, milliardlarça ýyllar gerek bolupdyr. Alym we kompýuterçi Dewid A.Roberts biziň saýýaramyzyň nähili özgerendigini dört minutlyk rolikde…

Hytaý Marsda ýöreýjisi Gyzyl saýýaranyň üstüni öwrenip başlady

«Çžužun» Marsda ýöreýjisi Gyzyl saýýaranyň üstüni çylşyrymly relýefliligi bilen tapawutlanýan ýerlerini öwrenip başlady. Bu barada «Sinhua» habar beriş agentligine salgylanmak bilen, «Труд» gazeti habar berýär. Marsda ýöreýji ikinji dýunany öwrenmegi…

Alymlar: Ýerde howanyň gyzgynlygy ýokarlanar

Sýurihdäki ýokary tehniki mekdebiň hünärmenleri ýakyn onýyllyklarda howanyň üýtgemegini modelirlediler we ynjaltmaýan netijä geldiler, diýip «mail.ru» ýazýar. Global maýlamagyň netijesinde Ýer ýygy-ýygydan ekstremal yssydan ejir çeker. Wagtal-wagtal dünýäniň dürli ýerlerinde…

Ýabany doňuzlar howany üýtgedip bilerler

Ýabany doňuzlaryň derdinden atmosfera 4,9 million metriki tonna kömürturşy gazy düşýär. Bu 1,1 million maşynyň çykarýan tüssesine barabardyr, diýip «mail.ru» ýazýar. Şeýle habary «Global Change Biology» žurnalynda halkara alymlarynyň bir…

Norwegiýa uly meteorit düşdi

25-nji iýula geçilýän gije Oslodan uzak bolmadyk ýerde güýçli şöhle ýalpyldap gitdi. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, onuň yzyndan güýçli gümpüldi eşidilipdir. Ekspertleriň aýtmaklaryna görä, ýerli ýaşaýjylar uly meteoritiň gaçanyny gören bolmaly,…

Erkekler howa aýallara garanda kän zyýan ýetirýärler

«Ecoloop» şwed kompaniýasynyň hünärmenleri zenanlaryň we erkekleriň howanyň global ýylamagyna nähili täsir edýändigini öwrenmegi meýilleşdiripdirler. Munuň üçin olar ýeke ýaşaýan erkekleriň we aýallaryň puly nämä harç edýändigini öwrenipdirler. Şonda alymlar…

Olimpiadanyň guramaçylarynyň ýene biri işini goýmaly boldy

Tokiodaky tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň režissýory 48 ýaşly Kentaro Koboýasi duýdansyz ýüze çykan masgaraçylykdan soň öz wezipesini goýmaly boldy, diýip «ТАСС» ýazýar. Koboýasiniň 1998-nji ýylda komediýa duetiniň düzüminde aýdanlarynyň…

BSG-niň baştutany: koronawirus pandemiýasyny sanjym bilen ýeňip bolar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baştutany Tedros Adanom Gebreýesus koronawirus pandemiýasyny saklamagyň we dünýä ykdysadyýetini täzeden ýola goýmagyň usulyny açyp görkezdi. Ol bu barada Halkara olimpiýa komitetiniň 138-nji sessiýasynda eden çykyşynda…