DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

  • Home
  • Lukmanlar koronawirusyň çiş keselleriniň öýjüklerini ýok edip biljekdigini aýdýarlar

Lukmanlar koronawirusyň çiş keselleriniň öýjüklerini ýok edip biljekdigini aýdýarlar

COVID-19 keseli onkologiýa bilen näsaglanlaryň howply täze döremeleriň (rak keseliniň) öýjüklerini ýok edip biler. Bu barada allergolog-immunolog lukman Wladimir Bolibokyň habaryna salgylanmak bilen, «Известия» neşiri ýazýar. «Islendik ýokanç kesel, şol…

Bu smartfonda aýy surata düşürip bolar

Asman jisimlerini ýa-da gijeki asmany surata düşürmek üçin aýratyn gurluşyň bolmagy smartfonlar üçin täzelik däl. Ýöne «ZTE Axon 30 Ultra» bu wezipäni täze derejelere çykarar, diýip, «mail.ru» ýazýar. Smartfonda üç…

Älemde «jübüt» gara deşikler bar

Şeýle jübütleriň barlygyny Gawaýýadaky «Gemini North» obserwatoriýasyndan edilen synlar tassyklady, diýip, «NOIRLab»-a salgylanmak bilen, «pogoda.mail.ru» habar berýär. Bu «jübütde» gara deşikler biri-birine olaryň häzire çenli belli bolan «garyndaşlaryna» garanda, has…

Peterburguň kitaphanaçylary telefon arkaly erteki okap bererler

«ТАСС»-yň ýazmagyna görä, Sankt-Peterburguň Frunze etrabynyň kitaphanasy koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeler wagtynda uly meşhurlyga eýe bolan telefon arkaly erteki okamak taslamasynyň kämilleşdirilen görnüşini goýberdiler. Indi bu mugt hyzmatdan diňe…

Maýyň ortalaryna «Androidiň» täze wersiýasy peýda bolar

«Российская газета»-nyň ýazmagyna görä, 18-nji maýda «Google» «Androidiň» täze wersiýasyny görkezer. Bu barada kompaniýanyň ýolbaşçysy «Twitterde» habar berdi. «18-nji maýdan 20-nji maýa çenli bize goşulyň. Çäräni mugt onlaýn görkezeris» diýip,…

Müsüriň çöllüginde üç müň ýyl gowrak ozal gurlan şäher tapdylar

«ТАСС»-yň habar bermegine görä, arheologlar Müsüriň günortasyndaky çägelikde ýitip giden, ýaşy 3,4 müň ýyla barabar şäheri tapdylar. Onuň esasynyň goýulmagyny Amenhotep III bilen baglanyşdyrýarlar. Şäheri esaslandyran faraon Amenhotep III biziň…

Dünýäde milliarderleriň sany artdy. Olaryň sanawyny «Forbes» çap etdi

Amerikanyň «Forbes»-i dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyny çap etdi. Pandemiýanyň we krizisiň höküm süren ýylynda milliarderleriň işi has paşypdyr: olaryň bilelikdäki girdejisi 60% artypdyr we täze rekord görkezipdir. «Forbes»-iň sanawynda…

Iti gullukdan boşatdylar we dessine onuň üçin täze iş tapdylar

Neşe gözleýiş bölüminde gulluk edýän Dekster atly labradory barlanylýan adamlara çenden aşa mylakatly garaýandygy we bir ýerde oturyp bilmeýändigi üçin gulluga ýarawsyz diýip yglan etdiler. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Ýöne…

Arheologlar ýaşy 3000 ýyla barabar altyn maskanyň bölegini tapdylar

«Мир 24»-iň «CNN»-e salgylanyp, habar bermegine görä, Hytaýyň Syçuan welaýatynda gazuw agtaryş işlerini geçirip ýören wagtlary arheologlar altyn maskanyň bölegini tapypdyrlar. Onuň agramy 280 gram bolup, düzüminiň 84%-i gymmat bahaly…

Kairde «Faraonlaryň altyn ýörişi» boldy

Ýigrimi iki sany patyşanyň ýurduň paýtagtynyň merkezindäki Müsür milli muzeýinde saklanan mumiýasyny geçen şenbe güni gadymy Fursat etrabynda ýerleşýän Müsür siwilizasiýasynyň milli muzeýine göçürdiler. Mundan bir müň ýyl gowrak ozal…