DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

  • Home
  • «Titanik» gark bolmady diýen pikir bar

«Titanik» gark bolmady diýen pikir bar

1912-nji ýylda gäminiň heläk bolmandygy baradaky habar bütin dünýäni sarsdyrdy. Tehniki öňe gidişligiň anyk nusgasy we şol döwürde innowasion arzuwlaryň aňry çägi bolan gämi buzdag (aýsberg) bilen çaknyşandan soň suwuň…

Rus waksinasyny «Спутник V» -18 gradusa derek +8 gradusda saklap bolýar

Koronawirusa garşy urulýan «Спутник V» rus waksinasyny Selsiý boýunça +2-den +8 gradusa çenli temperatura durnuklylygyny barlap gördüler. Görüp otursalar, serişde özüniň hilini ýitirmeýär eken. Bu baradaky habar «rambler.ru» saýtynda çap…

Kepderi ummanyň üstünden 13 müň kilometr aralygy geçdi

Awstraliýanyň hökümetiniň karantin howpy sebäpli Ýuwaş ummanynyň üstünden uçup ABŞ-dan gelen sport kepderisini öldürmegi mümkin. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Ysgynsyz kepderini 26-njy dekabrda Kewin Selli-Berd Melburnuň şäheriniň etegindäki melleginden tapypdyr.…

Russiýaly ýarym ýyllap tigirli öýde ýaşady

«Surfer Raincoat»-y esaslandyryjy we grafiki dizaýner Rudik Gurewiç ýarym ýyllap tigirli öýde ýaşady. Syýahatçy awtoöý satyn aldy we geçen ýylyň tomsunda, has takygy, 27-nji iýunda oňa duşuşýan gyzy bilen göçüp…

Tywa ýazuwynyň heýkeli Russiýanyň iň üýtgeşik ýadygärligi diýlip yglan edildi

Russiýalylar Tywa Respublikasynyň «Beldir-Kežii» muzeý goraghanasynda ýerleşýän tywa ýazuwynyň heýkelini ýurduň iň üýtgeşik ýadygärligi diýip bellediler. Muňa «Туту.ру» gezelençler we syýahat serwisiniň geçiren ses bermeleriniň netijeleri şaýatlyk edýär. Soňky ses…

2021-nji ýylda GDA ýurtlarynyň I Oýunlarynyň geçiriljek möhleti belli boldy

2021-nji ýylyň awgust-sentýabr aýlarynda Tatarystanyň paýtagty Kazanda GDA ýurtlarynyň I Oýunlarynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň sport ministriniň orunbasary Azat Kadyrowyň «Татмедиа» beren interwýusyna salgylanmak bilen, «sng.today» ýazýar. Bu möhlet…

Dünýäde tokaýlar azalýar

Azyk we oba hojalygy boýunça halkara guramanyň (FAO) hasabatyna görä, dünýädäki tokaýlaryň ýarysyndan gowragy bäş döwletde ―Russiýa Federasiýasynda, Braziliýada, Kanadada, ABŞ-da we Hytaýda ýerleşýär. Guramanyň bilermenleriniň aýtmagyna görä, soňky 30…

Kamçatkanyň üstünde asmanda meteroit ýaryldy

«Russiýanyň Ylymlar Akademiýasynyň bitewi geofiziki gullugy» federal barlag merkeziniň Kamçatkadaky şahamçasynyň alymlary Ýeriň atmosferasynda Kamçatkanyň üstünde meteroitiň ýarylandygyny hasaba aldylar. Bu barada «Московский комсомолец» gazetiniň saýtynda habar berilýär. Meteroit atmosfera…

Ýedi aýakly pişik Internetde meşhur boldy

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikleriň yzy üzülerli däl. Olaryň Internet älemindäki meşhurlygy hem gitdigiçe artmak bilen. Ynha, ýakynda ýedi aýakly pişik hem täsinlik hökmünde Internetiň ýyldyzyna öwrüldi. Bu aýratynlyga ylmy dilde «Polidaktiliýa»…

Ýapon hökümetinden çäklendirmeler

Ýaponiýanyň hökümeti daşary ýurt raýatlarynyň ýurda girmegini wagtlaýyn gadagan etdi. Bu gadaganlyk 2020-nji ýylyň 28-nji dekabrynda güýje girdi we ýanwar aýynyň ahyryna çenli dowam eder . Bu döwürde ýurda diňe…