Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

TÜRKMENISTAN HABARLARY

  • Home
  • Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda «Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň ýigriminji mejlisi göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty ýazýar. Taraplar Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň…

Türkmenistanly zenan telekeçiler fransuzça gürlärler

Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz instituty elektron söwdanyň ählumumy meýdançasynda onlaýn söwda etmek isleýän telekeçi türkmen zenanlaryna, senetçilerine, çeper elli ussatlara degişli telekeçiligiň fransuz dilini öwrenmek üçin okuwlar guraýar, diýip…

Türkmenistanda maýyp adamlaryň hukuklaryny goramak boýunça onlaýn maslahat geçirildi

Türkmenistanyň döwlet, hukuk we demokratiýa Institutynyň we BMG-ni Ösüş maksatnamasynyň bilelikdäki «Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar adam hukuklarynyň çygryndaky Milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilişine ýardam bermek» taslamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistanda…

Berdimuhamedow Ahalyň täze edara ediş merkezindäki gurluşyk meýdançasynda boldy

21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparynyň barşynda bu…

Türkmenistanly talyplaryň 3-si Halkara olimpiadada baýrakly orunlara mynasyp boldular

Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde geçirilen Halkara maliýe howpsuzlygy olimpiadasynda türkmenistanly talyplaryň 3-si baýrakly orna mynasyp boldular. Türkmenistanly talyplar bäsleşikde onlaýn usulynda çykyş etdiler. «Adalat» gazetiniň ýazmagyna görä, halkara olimpiadasynyň barşynda…

Türkmenistanda söwda işlerini ýönekeýleşdirmäge gönükdirilen taslama amala aşyrylar

BMG-niň Ösüş maksatnamasy BMG-niň söwda we ösüş Konferensiýasy (ÝUNKSD) bilen bilelikde eksport-import operasiýalary üçin «bitewi penjiresi» maksatnamasyny amala aşyrýar, diýip «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty ýazýar. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlangyjy…

Türkmenabadyň durmuş işgärleri inklýuziw hyzmatlary ornaşdyrmak boýunça maslahata gatnaşdylar

BMG-niň we Türkmenistanyň Bilelikdäki «Ýerli derejede hilli inklýuziw durmuş hyzmatlaryny durmuşa geçirmek arkaly durmuş goraglylygy ulgamyny kämilleşdirmek» maksatnamasynyň çäklerinde Aşgabadyň, Türkmenabadyň we Marynyň döwlet we hökümete degişli däl durmuş hyzmatlaryny…

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmäge ýardam edýän täze kanunlar işlenip taýýarlanylýar

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürmäge ýardam edýän täze kanunlar işlenip taýýarlanylýar, hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalary seljerilip, olara döwrüň talaplaryna laýyklykda hem-de milli we halkara tejribäni nazara almak bilen, degişli…

Geljek ýylyň nyşanyny taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahaty we Mejlisi geljek ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilen halkara hem-de içerki çäreleriň geçirilmeginiň göz öňünde tutulandygy mynasybetli, 2022-nji ýylyň iň…

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 15-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de…

Adblock
detector