TÜRKMENISTAN HABARLARY

  • Home
  • Türkmenistan konsullyk hyzmatlaryny internet arkaly hem amala aşyrar aşyrylar

Türkmenistan konsullyk hyzmatlaryny internet arkaly hem amala aşyrar aşyrylar

Türkmenistan konsullyk ýazgylarynda hasaba almak işini onlaýn tertibine geçirmek babatda aýgytly ädimi ätmekçi. Häzir Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi konsullyk hyzmatlaryny sanlylaşdyrmak we resminamalary tassyklamagy internet arkaly ýönekeýleşdirmek maksady bilen, ýörite…

Lebap welaýatynyň telekeçileri haryt bolçulygyny döredýärler

Lebap welaýatynyň telekeçileri içerki bazarda azyk bolçulygy döretmek ugrunda maksada laýyk işleri alyp barýarlar. Olar geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirende, 36 million 200,11 müň manatlyk köp önüm öndürdiler. Olar…

«Gülüň owadan» atly bäşleşigiň welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäherinde «Gülüň owadan» atly bäşleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşigini Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde yglan eden çäresine etraplardan keçe basmak senedi bilen meşgullanýan…

Russiýanyň ýene-de 169 raýaty ýurduna uçdy

25-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guralan Türkmenabatdan Moskwa ýene-de bir çarter uçuşy amala aşyryldy. Bu baradaky habar Turkmenportalda ýerleşdirildi. Diplomatik wekilhanada habar berişleri ýaly, S7 Airlines awiakompaniýasynyň howa…

Seýdide öndürilen wakuum gazoýly iki döwlete satyldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň ýakynda geçirilen söwdalarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuum gazoýlyna Panadamadan we Owganystandan gelen işewürler hyrydar çykdylar. Olar bu zerur önümi satyn almak…

Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak teklip edilýär

Türkmensitanyň Ministrler Kabinetiniň 23-nji oktýabrda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisind wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak baradaky teklibi hem beýan etdi. Turkmenportal habar berýär. Aýdylyşy…

Bir milliard kilowat-sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky «Watan» Döwlet gazturbinaly elektrik stansiýasynda bir milliard kilowat-sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty ýazýar. Amerikanyň dünýä belli «General Electric» kompaniýasynda öndürilen gazturbinaly…

Sugunlaryň we keýikleriň sany köpelýär

Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynda toýnakly haýwanlaryň sanawyny geçirmek işi tamamlandy. Iki aýa çeken işleriň netijesinde bu ýerde sugunlaryň 120-den, keýikleriň bolsa 90-dan gowragynyň bardygy anyklanyldy. Geçirilen…

Lebap welaýatynda şaly oragyna girişildi.

Lebap welaýatynda şaly oragyna girişildi. Welaýatyň gallaçylary 10,2 müň gektar gektar meýdana bu dänelik ekini ekip, onda bol hasyl ýetişdirdiler. Olar bu ýyl 47,4 müň tonna hasyl almagy meýilleşdirýärler. Şaly…

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody önüm öndürilişini artdyrýar

Türkmenistanyň gündogar sebitinde ýerleşýän Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna (SNGIZ) geçen hasabat döwründe gaýtadan işlemek üçin çig malyň 339 müň tonnasy getirildi. Onuň 151,1 müň tonnadan gowragyny çig nebit tutýar,…