• Thu. Aug 6th, 2020

TÜRKMENISTAN HABARLARY

  • Home
  • Türkmen lybaslary dünýä kinematografiýasynda

Türkmen lybaslary dünýä kinematografiýasynda

Nemes režissýory Filipus Stelzl tarapyndan 2014-nji ýylda surata düşürilen «Tebip: Ibn Sinanyň şägirdi» atly çeper filmde türkmen zenanlarynyň milli lybaslarynyň ulanylmagy buýsandyryjy ýagdaýdyr. Prokatda 54 million dollar girdeji gazanan filmdäki…

Internet ― «Türkmentelekomyň» täze hyzmaty

Indi Türkmenistanda ýurduň çägindäki Internet torlaryna ýokary tizlikde birikmäge bolan mümkinçilikler artdyryldy. Muny «Intranet» hyzmatynyň üsti bilen amala aşyryp bolýar. «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan hödürlenilýän bu täze hyzmat Internete…

TMCELL-de wideo jaň hyzmaty işläp başlady

Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk operatory bolan «Altyn asyr» öz hyzmatlarynyň hataryna wideo jaňlary hem goşdy. Bu barada TMCELL resmi saýtynda hem habar berdi. Wideo jaňdan peýdalanmak üçin jaňy çagyran we çagyrylýan…

Ýaş zehinleriň gözleginde

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy. Emin agzalary…

Türkmenistanyň meşhur markalary agyz-burun örtüklerini öndürýär

Türkmenistanyň «Nusaý», «Bürgüt» we «Gala» harytlyk nyşanly önümleri öndürýän dokma toplumlary esasy önümçiligiň gapdaly bilen agyz-burun örtükleriniň önümçiligine hem köpçülikleýin girişdiler. Bu markalaryň örtükleri şu günler Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň…

Futbol: tomusky transfer möwsüminiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda ýurduň Ýokary ligasynyň klublarynyň hem-de Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagynda geçirilýän ýurduň çempionatyna gatnaşýan toparlar üçin tomusky transfer möwsüminiň möhletniň 28-nji iýuldan 15-nji…

Türkmenistanda ýene «Coca-Cola» öndürilýär

Türkmenistanda «Coca-Colanyň» we bu kompaniýanyň beýleki meşhur içgileriniň önümçiligi dikeldildi. Kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi şahamçasy bolan «Türkmenistan Coca-Cola Bottlers» hojalyk jemgyýeti «Coca-Cola Classic», «Coca-Cola Şekersiz», «Fanta Mandarin» we «Sprite» ýaly gazlandyrylan…

Türkmenistanda öňüni alyş çäreleri güýçlendirilýär

Ilatyň saglygyny goramak maksady bilen, Türkmenistanda öňüni alyş çäreleri güýçlendirilýär. Ýurtda ozal yglan edilen käbir çäreleriň möhleti uzaldyldy. «Türkmendemirýollary» agentligi mundan ozal 16 ― 23-nji iýul aralygynda otly gatnawlarynyň ýatyrylýandygyny…

«Ýeňiş» köýnekleriň onlaýn söwdasyny ýola goýdy

Türkmenistanda Internet arkaly satyn alyp bolýan harytlaryň hataryna Marynyň «Ýeňiş» tikin fabiriginde taýýarlanylýan köýnekler hem goşuldy. Bahalary 61 manatdan 120 manada çenli üýtgeýän dürli ölçegdäki köýnekleri www.yenish.com.tm salgysynda ýerleşýän resmi…

Türkmenistana BSGG-den ynsanperwerlik ýükleri geldi

Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyndan ynsanperwerlik ýüki gelip gowuşdy. Bu barada TDH habar berýär. Halkara ynsanperwerlik ýüküň ýany bilen gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliniň belleýşi…