TÜRKMENISTAN HABARLARY

  • Home
  • Farapda öndürilen haltalar dünýä bazaryna ugradylýar

Farapda öndürilen haltalar dünýä bazaryna ugradylýar

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň çäginde hereket edýän «Rysgally gap» hususy kärhanasynyň önüminiň 30%-i içerki bazarda ýerlenilýär, galanlary bolsa daşary ýurtlara iberilýär. 2019-njy ýylyň tomsunda esaslandyrylan, 2020-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda hem…

Mugallymlar ýaryşdylar

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdepde küşt, şaşka we düzzüm boýunça ýaryş geçirildi. Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäherindäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň geňeşiniň guramagynda geçirilen çärä welaýat…

Şu ýyl Lebapda 47,4 müň tonna şaly almak meýilleşdirilýär

Şu ýyl Lebap welaýatynda 10 müň 200 gektar meýdana şaly ekip, şunça ýerden 47 müň 400 tonna hasyl almak meýilleşdirilýär. Bu barada geçen hepdäniň anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde aýdyldy.…

Türkmenistan «Ansat» rus lukmançylyk dikuçaryny satyn aldy

Uçýan tiz kömek! Türkmenistan «Ansat» rus dikuçaryny getirdiler. Ony «Türkmenhowaýollarynyň» sargydy boýunça Kazanyň dikuçar zawody öndürdi, diýip «МИР 24» teleýaýlymy habar berýär. Täze ulagyň amatlylyk derejesini Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow…

Farap etrabynda gurulýan «Çagalar dünýäsi» seýilgähinde tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar

Lebap welaýatynyň Farap etrabynda gurulýan «Çagalar dünýäsi» seýilgähinde işler tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Häzir umumy gurluşyk işleriniň 80 göterime golaýy tamamlandy. Döwrebap seýilgäh şu ýylyň iýun aýynda ― Lebap welaýatynda…

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary mehanika boýunça II Açyk olimpiada gatnaşdylar

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplary onlaýn görnüşde geçirilen mehanika boýunça II Açyk olimpiadasyna gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler. Bu bäsleşik Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň başlangyjy bilen guraldy. On…

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry geçirildi

Şu gün Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda orta mekdepleriň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry geçirildi. «Altyn asyryň altyn zehinleri» ady bilen bilen geçirilýän bäsleşige welaýat…

Türkmenabat şäherinde Bütindünýa saglyk güni mynasybetli welosipedli ýöriş guraldy

Şu gün Türkmenabat şäherinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welosipedli ýöriş guraldy. Ýöriş Amyderýanyň üstünden gurlan awtomobil köprüsinden badalga aldy. Oňa gatnaşyjylaryň arasynda welosiped sporty bilen çynlakaý meşgul bolýan ýaşlar-da, olaryň…

«Parahatçylyk: çagalaryň sesi» atly döredijilik bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 3-nji orta mekdepde «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» atly döredijilik bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdirýetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň…

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli «Bagtyýarlyk döwrüniň nury — Aşgabat!» atly sergi açyldy. Welaýat çagalar kitaphanasy bilen bilelikde guralan sergide Aşgabadyň taryhyny…