TÜRKMENISTAN HABARLARY

  • Home
  • Çagalaryň arasynda halkara surat bäsleşigi yglan edildi

Çagalaryň arasynda halkara surat bäsleşigi yglan edildi

“Jeyhun.news” çeperçilik sungaty bilen meşgullanýan zehinli çagalara halkara surat bäsleşigine gatnaşyp biljekdigini habar berýär. «Türkmenistan» gazetinde 25-nji ýanwarda çap edilen bildirişde Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Bagtyýar çagalyk» atly halkara surat bäsleşigini…

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşikleri geçiriler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýurtda döredijilik bäsleşikleriniň birnäçesi geçiriler. Olaryň käbirine halkara derejesi berler. Bu barada 22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa hasabat berdi. Degişli…

Önümiň esasy bölegi eksport edildi

Türkmenabat şäherindäki pamyk egriji fabrigiň geçen ýyl öndüren nah ýüplükleriniň 80 göterimi Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe, Polşa ýaly ýurtlara eksport edildi. Bu ýerde 2020-nji ýylda meýilleşdirilen 27 million 609 müň…

Halajyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah-ýüplük egriji fabriginde geçen ýyl meýilnamadan artyk önüm öndürildi

Halajyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah-ýüplük egriji fabriginde geçen ýyl göz öňünde tutulanyndan 5 million 530 müň manatlykdan gowrak önüm köp öndürildi. 2020-nji ýylda fabrik boýunça 36 million 426 müň…

2021-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek halkara ýaryşlaryna gatnaşjak daşary ýurtly türgenlere koronawirusa garşy mugt sanjym ediler

Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda Olimpiýa şäherjiginde şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görlüşiniň hem-de desgalarda türgenleşikleriň geçirilişiniň barşy bilen tanyşýan wagty aýtdy. Bu hakynda…

Türkmen we nemes hünärmenleri COVID-19-a garşy göreşmekde buýan köküniň bejeriş häsiýetlerini ara alyp maslahatlaşdylar

19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň…

«Lebapetönümleri» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik kuwwaty ýokarlandyrylar

«Lebapetönümleri» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde geçen ýylda 60 tonna 580 kilogram et we et önümleri öndürildi. Häzirki wagtda jemgyýetiň hünärmenleri şöhlat önümleriniň 18 görnüşini taýýarlaýarlar. Ýarym kakadylan birinji derejeli «Daşrabat»,…

«Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly at döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly ady döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuna gol çekdi. Şeýle hem bu Kanun bilen täze döredilen hormatly adyň Düzgünnamasy we onuň döşe dakylýan…

Türkmenabat şäherinde ýangyna garşy göreş gullugynyň täze edara binasy açyldy

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýangyna garşy göreş gullugynyň täze edara binasy açylyp, ulanylmaga berildi. Ol şäheriň Alty Garlyýew adyndaky köçesiniň urgunda ýerleşýär. Binanyň iş otaglary döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edildi.…

«Malaýda» (Türkmenistan) täze gaz gysyjy desga işe girizildi

Lebap welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Çärjew etrabynyň «Malaý» gaz känindäki täze gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Garagum sährasynyň Lebap welaýatyna degişli çäginde ýerleşýän «Malaý» ýatagyndan…