Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

TÜRKMENISTAN HABARLARY

  • Home
  • Polina Gurýewa Türkmenistana ilkinji Olimpiýa medalyny alyp berdi

Polina Gurýewa Türkmenistana ilkinji Olimpiýa medalyny alyp berdi

21 ýaşly türgen Tokio Olimpiadasynda agyr atletika boýunça 59 kg agrama çenli ýaryşlarda kümüş medala mynasyp boldy. Polina Gurýewanyň görkezen umumy netijesi 217 kg boldy (96 kg silterläp götermek +…

Türkmenistanyň Prezidenti içeri işler ministrliginiň täze ýolbaşçysyny belledi

Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, M.Çakyýewi başga işe geçmegi sebäpli, içeri işler ministri wezipesinden boşatdy. Milli Liderimiz içeri işler ministri wezipesine Ö.Hojanyýazowy belläp,…

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan dilinde tanyşdyryldy

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan dilinde neşir edildi. Neşiriň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirildi. Onlaýn görnüşde geçirilen çärä Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi…

Kerkiniň täze işe girizilen howa menziline ilkinji bolup «Boing-777-200LR» uçary düşdi

Kerkiniň şu gün işe girizilen howa menziline ilkinji bolup ýakynda satyn alnan täze «Boing-777-200LR» uçary düşdi we bu ýerden «Kerki — Türkmenabat» ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawyny amala aşyrdy. Bu…

Lebaply pälwanlaryň ýedisi Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelediler

Özbegistanyň Daşkent şäherinde sambo we söweş sambo boýunça geçirilen Aziýanyň çempionatynda lebaply pälwanlar üstünlikli çykyş etdiler. Dört gün dowam çempionatda Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň düzüminde çykyş eden lebaply pälwanlaryň ýedisi…

Lebaply ýaş alymlar Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgatlaryna mynasyp boldular

Ýakynda Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň şu ýyldaky ýeňijileri belli boldy, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Ylym dünýäsine ilkinji şowly ädimlerini äden ýaşlaryň 57-si Ylymlar güni mynasybetli…

Paýtagtly aýdymçylar lebaply gallaçylaryň öňünde çykyş etdiler

Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Züleýha Kakaýewanyň lebaply gallaçylaryň öňünde täze aýdymlary bilen çykyş etdiler. Olar Saýat, Köýtendag we Çärjew etraplarynda boldular we galla oragyna…

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi

5-nji iýunda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine hem-de “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda” Kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda, Halk Maslahatynyň agzalarynyň makullamagy üçin…

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna howa gatnawy açyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýän lebaplylar indi oňa uçarda hem baryp bilerler. 1-nji iýundan Türkmenabat halkara howa menzilinden «Türkmenabat — Türkmenbaşy — Türkmenabat» ugry boýunça howa gatnawlary dikeldildi.…

Türkmenabat şäherinde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan ýöriş geçirildi

Türkmenabat şäherinde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa Lebap welaýatynyň edaralarynyň, kärhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, türgenler gatnaşdylar. Welosipedçiler birnäçe kilometr aralygy geçmek üçin ýörişi Amyderýanyň üstünden gurlan awtomobil…