JEMGYÝET

Darganatada maşgala gymmatlygyna bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Darganata etrap medeniýet öýünde raýatlaryň, esasan, ýaşlaryň gatnaşmaklarynda «Maşgala we kanun» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda maşgala goraglylygyna degişli kanunçylyk resminamalaryna, bu ugurdaky täzeliklere düşündiriş berildi.

Çykyşlarda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşlerini hem-de jebisligini berkitmekde, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde maşgalanyň paýynyň uludygy bellenildi. Maşgala gatnaşyklarynda ahlaklylyk ýörelgeleriniň berkidilmeginiň jemgyýeti ösdürmäge hemmetaraplaýyn ýardam edýändigi baradaky esasy pikir çykyşlaryň mazmunyny düzdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: