• Tue. Aug 11th, 2020

JEMGYÝET

  • Home
  • Türkmenistana wirtual syýahat edip bolýar

Türkmenistana wirtual syýahat edip bolýar

Türkmenistana wirtual syýahat etmäge mümkinçilik döredi. Muny «www.neutrality.gov.tm» resmi saýtynda döredilen elektron onlaýn sergä girmek bilen amala aşyryp bolýar.. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn sergide senagat, nebit we…

Ýollarda abatlaýyş işleri geçirilýär

Lebap welaýat häkimliginiň awtomobil ýollaryny ulanyş müdirliginiň Dänew etrap ýol ulanyş bölüminiň işgärleri Seýdi şäheriniň ýanynda demir ýoluň üstünden geçýän köprä barýan ýola asfalt düşemek işini alyp barýarlar. Bu desga…

Türkmen lybaslary dünýä kinematografiýasynda

Nemes režissýory Filipus Stelzl tarapyndan 2014-nji ýylda surata düşürilen «Tebip: Ibn Sinanyň şägirdi» atly çeper filmde türkmen zenanlarynyň milli lybaslarynyň ulanylmagy buýsandyryjy ýagdaýdyr. Prokatda 54 million dollar girdeji gazanan filmdäki…

Türkmenistanda kitaphanalaryň bir bitewi elektron ulgamyny döretmek dowam edýär

Lebap welaýat kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary bir bitewi elektron ulgamyna ýüklemek boýunça işler alnyp barylýar. Häzire çenli 17 müň 895 kitap bu ulgama ýüklenildi. Kitaphananyň gaznasynda 302 müň 300-den gowrak kitabyň…

Türkmenistanda täze aeroportyň gurluşygy dowam edýär

Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň aeroportynyň uçuş-gonuş zolagynda we uçarlaryň durjak meýdançalarynda betonlamak işi tamamlandy. Bu möhüm gurluşygy «Gündogdy» hususy kärhanasynyň hünärmenleri alyp barýarlar. Onuň uçuş-gonuş zolagynyň uzynlygy iki müň ýedi…

Balyk hojalygy döredilýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamçasy tarapyndan telekeçi Imamkuly Babakulyýewe uzak möhletleýin karz serişdeleri berildi. Ol Çärjew etrabynyň Jora Narmämmedow adyndaky tokaý hojalygynyň çäginde 10 gektar ýerde balyk…

TMCELL-de wideo jaň hyzmaty işläp başlady

Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk operatory bolan «Altyn asyr» öz hyzmatlarynyň hataryna wideo jaňlary hem goşdy. Bu barada TMCELL resmi saýtynda hem habar berdi. Wideo jaňdan peýdalanmak üçin jaňy çagyran we çagyrylýan…

Türkmenistanly telekeçiler öýe eltip bermek hyzmatyny hödürleýärler

Türkmenabat şäherinde telekeçiler öýe eltip bermek hyzmatyny hödürleýärler. Olar azyk önümlerini, hojalyk harytlaryny we gyzgyn naharlary müşderileriň öýüne eltip berýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýtynda Türkmenistanyň çäginde hyzmatlaryny…

Ýaş zehinleriň gözleginde

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy. Emin agzalary…

Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär

Ruhy tämizligiň, arassa ahlagyň hem-de agzybirligiň ajaýyp pursatlaryny özünde jemleýän Gurban baýramyny öýde bellemek maslahat berilýär. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi öýjükli telefonlaryň operatorlarynyň üsti bilen…