Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

JEMGYÝET

  • Home
  • Türkmen oba hojalyk önümlerini öndürijileriň eksport mümkinçiliklerini gowulandyrmak üçin USAID Senenama işläp düzdi

Türkmen oba hojalyk önümlerini öndürijileriň eksport mümkinçiliklerini gowulandyrmak üçin USAID Senenama işläp düzdi

Merkezi Aziýada bäsdeşlige ukyplylyk, söwda we iş ýerlerini döretmek boýunça USAID taslamasy TSTB-niň agzasy «Ter Önüm» kärhanasy bilen hyzmatdaşlykda hasylyň we käbir oba hojalyk ekinleriniň illýustrirlenen senenamasyny işläp düzdi. Ol…

56 ýyl mundan ozal ýiten uçar tapyldy

Hünärmenler gidrografiki enjamy barlap ýören wagtlary Kaliforniýadaky Falsom kölüniň düýbünde ýatan uçary ýüze çykardylar. Ol 1965-nji ýylda ýiten howa gämisidir diýlip çaklanylýar, diýip «mail.ru» ýazýar. Radarda alnan suratlarda 49 metr…

Türkmenabat halkara howa menzilinde ýük daşalyşynyň göwrümi artýar

Türkmenabat halkara howa menzilinden 2021-nji ýylyň ilkinji çärýeginde 418,3 tonna ýük ugradylyp, 673,5 tonna ýük kabul edildi, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Ugradylan ýükleriň mukdary geçen ýylyň bütin dowamynda iberileniniň…

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda meýilnama 2,5 esse gowrak ýerine ýetirildi

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda ýylyň başyndan bäri 1 million 130 müň matanlykdan gowrak önüm öndürildi. Bu bäş aý üçin meýilleşdirileninden 2,5 esseden hem köpdür. Şeýlelikde, 686 müň manatlykdan gowrak önüm…

Afrikaly aýal birbada 10 çagany dünýä inderdi we dünýä rekordyny täzeledi

Günorta Afrika Respublikasynyň ýaşaýjysy Gosiame Sithoul birbada 10 çagany dünýä inderdi we Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen ozalky rekordy täzeledi, diýip «Sputnik.by» ýazýar. Göwreliligiň tebigy ýagdaýda bolup geçendigi bu wakanyň aýratynlygydyr.…

«Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň resmi saýty işläp başlady

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň» «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň resmi saýty işläp başlady. Indi ulag hyzmatlary barada maglumatlary almak üçin «lebapulag.gov.tm» salgydaky saýta girmeli. Saýt «Baş sahypa», «Biz barada», «Hyzmatlarymyz», «Täzelikler», «Galareýa», «Habarlaşmak üçin»…

Lebap welaýatynda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi başlandy

Lebap welaýatynda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi başlandy. Şu gün tomusky dynç alşa çykan mekdep okuwçylarynyň bir topary dabaraly ýagdaýda «Bagtyýarlyk» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezine ugradyldy. Amyderýanyň kenarynda…

Çärjew etrabynda gurulýan gazturbinaly elektrik stansiýasy üçin dürli görnüşli turba önümleri getiriler

«Türkmen gündogary» gazetiniň ýazmagyna göräm tizden Çärjew etrabynda gurulýan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirijisiniň gurluşygy üçin zerur bolan dürli görnüşli turba önümleri getirilip başlanar. Turba önümleri «Türkmengaz»…

Çagalary goramagyň Halkara güni bellenilýär

Şu gün Türkmenistanda çagalary goramagyň Halkara güni bellenilýär. Bu sene mynasybetli Lebap welaýatynyň ähli şäherlerinde we etraplarynda baýramçylyk çäreleri geçirildi. Çagalaryň gatnaşmaklarynda aýdym-sazly dabaralar, gezelençler, dürli oýunlar, bäsleşikler guraldy. Çagalara…

Türkmenabatda buýan köküni gaýtadan işleýän zawod gurlar

Türkmenabatda buýan köküni gaýtadan işleýän zawod gurlar. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde çap edilen bildirişde aýdylýar. Onda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Lebap welaýatynyň «Buýan» agrosenagat toplumynda buýan köküni gaýtadan…