JEMGYÝET

  • Home
  • Türkmenistan — dünýäniň iň rahat ýurdy

Türkmenistan — dünýäniň iň rahat ýurdy

Gellapyň (Gallup) Halkara barlag institutynyň hünärmenleri şeýle netijä geldiler. Olar kanunyň we tertip düzgüniň berjaý edilişiniň indeksini düzdüler we onuň netijesinde Türkmenistan iň howpsuz ýurt diýen pikire geldiler. Bu barada…

Türkmenistanda otlularyň hereketi täze ýyla çenli togtadylýar

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti otlularyň hereketiniň togtadylmagyny 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaltdy. Bu barada Türkmenportalda habar berilýär. Demir ýoluň resmi satynda: «Otlularyň hereketiniň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli…

Türkmenistanyň raýatlary ÝHHG-niň akademiýasynda okap bilerler

«Turkmenportalyň» ýazmagyna görä, ÝHHG-niň Bişkek şäherindäki akademiýasy 2021 ― 2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri okuwa çagyrýar. Bu ýerde olara: ― Syýasat we howpsuzlyk boýunça magistr programmasy (Merkezi Aziýa) ― Ykdysady…

Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy multfilm döredýär

Türkmenabat şäheriniň ýajaýjysy Hanmyrat Şamyradow multfilmleri döretmek bilen meşgullanýar. Lebapda ady belli aýdymçynyň bu güýmenjesi onuň wezipesini üýtgetmegine sebäp boldy. Ol iki ýyl bäri Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky…

Lebap welaýatynyň maldarlary mallary gyşlatmaga taýýarlanýarlar

Lebap welaýatynyň maldarçylyk hojalyklarynda mallar üçin ot-iým taýýarlamak, kaşarlary we agyllary abatlamak işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Häzriki döwre çenli maldarçylyk hojalyklarynda dürli…

Türkmenistanda dünýäde iň uzak ýaşly zenan ýaşaýar

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň ýaşaýjysy Ajapsoltan Hajyýewa şu ýyl 120 ýaşady. 1900-njy ýylda doglan türkmen zenanynyň dünýäniň iň uzak ýaşly ýaşaýjysydygy hakynda bellenilýär. Bu barada «Türkmenistan» gazetine salgylanmak bilen Turkmenportal…

Lebap welaýatynyň ýörite sungat mekdebiniň döredijilik toparynyň konserti

Garaşsyzlyk nagmalary belentde ýaňlanýar Türkmeniň täze taryhynda aýdyň sahypalary açan “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Garaşsyzlygyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň dürli ýerlerinde dabaraly toýlanylýar. Şeýle çäreleriň biri hem Lebap welaýat…

Lebap welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Lebap welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň zalynda sagat 10:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş…

Pensioneriň ýerinde 22 kilogram 575 gram agramly kädi ýetişdi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy Jumamyrat Halmanowyň ýaýla ýerinde äpet kädi ýetişdi. Onuň agramy 22 kilogram 575 grama barabar boldy. Pensioner Jumamyrat Halmanow wagtynyň köp bölegini bagçylyk üçin bölünip berlen…

Indi türkmen ertekilerini internetde hem okap bolýar

Täze işläp başlan saýtda ertekileri türkmen dilinde okap bolýar. Bu barada Turkmenportal ýazýar. Saýt tasinhorjun.org diýlip atlandyrylýar. Ol elektron ýygyndy bolup, oňa giren ýaşajyk okyjylar türkmen halkynyň medeniýetiniň bir bölegi…