Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

JEMGYÝET

  • Home
  • Türkmenistanda üç sany gämi gurlar

Türkmenistanda üç sany gämi gurlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada degişli Karara gol çekdi, diýip, «Türkmenistan. Altyn asyr» ýazýar. Olar daşary ýurtlaryň karz serişdeleriniň hasabyna gurlar. Bu barada…

«Jeýhun» studiýasynyň düşüren filmi höweslendiriji baýraga mynasyp boldy

«Jeyhun.news» analitiki habar beriş portalynyň «Jeýhun» studiýasynyň surata düşüren «Ak öýde döwletli-döwran görmüşem» filmi Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň yglan eden bäsleşiginiň höweslendiriji baýragyna mynasyp boldy. Studiýanyň…

Ýoluň gurluşyk işleriniň depgini ýokary

Şu günler «Aşgabat — Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň «Tejen — Mary» we «Mary — Türkmenabat» böleklerinde gurluşyk işleri depginli alnyp barylýar. Häzirki wagtda ýoluň «Mary — Türkmenabat» böleginiň gurluşygyny…

Sanly ulgamyň şu güni we geljegi

Häzirki döwürde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagyň medeniýeti barada düşündiriş işlerini alyp barmak maksady bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Telekeçiler mekdebiniň Lebap welaýat bölüminde «Innowasiýa — şu günüň we…

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkiýeden adam alyp gaýtmak boýunça nobatdaky gatnawy amala aşyrdy

Türkmenabadyň halkara howa menziline «Türkmenistan» awikompaniýasynyň Stambul (Türkiýe Respublikasy) howa menzilinden uçup gaýdan uçary gelip gondy. Bu gatnaw bilen koronawirusyň döremegi we ýaýramagy bilen baglanyşykly gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylandygy sebäpli ýurduna…

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Türkmenabatda boldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçisi jenap Mettýu S. Klimow aýaly hanym Idi Kliomowa bilen bilelikde Türkmenabat şäherinde bolýan wagty Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde boldy. Ol «jeyhun.news»-iň habarçysyna…

Al-Farabi adyndaky Gazak milli uniwersiteti treninge çagyrýar

Türkmenistanyň wekilleri Merkezi Aziýada gender deňligi çygrynda mümkinçiliklerini we bilimlerini güýçlendirmek, zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek (GEWE) boýunça treninge çagyrylýar, diýip, «Türkmenistan. Altyn asyr» ýazýar. Al-Farabi adyndaky Gazak milli uniwersitetiniň…

«John Deere» sürüjisiz traktory smartfonuň kömegi bilen dolandyryp bolýar

«John Deere» kompaniýasy smartfonuň kömegi bilen otlap bolýan seriýalaýyn goýberilip başlanan täze traktoryny görkezdi, diýip, «Türkmenistan. Altyn asyr» ýazýar. Innowasion traktor üçin indi sürüji gerek däl, ony mobil enjamyň üsti…

21-nji ýanwarda Türkmenbaşydan Stambula ýörite uçar gatnawyny amala aşyrylar

Türkiýäniň «Türkhowaýollary» kompaniýasy 2022-nji ýyldaky üçünji ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň «Telegram» jemgyýetçilik torundaky hasabynda habar berildi, diýip, «atavatan-turkmenistan.com» ýazýar. Şu ýylyň 21-nji…

Türkmenistanda awtobusyň eýeleri ýolagçy gatnatmak üçin ygtyýarnama almaly bolarlar

Türkmenistanda mundan beýläk şahsy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär. Has takygy, guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden…

Adblock
detector