JEMGYÝET

  • Home
  • Türkmenistanda kononawirusa garşy «Спутник V» waksinasy bellige alyndy «Спутник V»

Türkmenistanda kononawirusa garşy «Спутник V» waksinasy bellige alyndy «Спутник V»

Türkmenistan koronawirusa garşy «Спутник V» waksinasyny bellige aldy, diýip «ТАСС»-a salgylanmak bilen, «Мир 24» teleýaýlymy habar berdi. Ýurtda waksinanyň howpsuzlygyna we netijeliligine ýokary baha berdiler diýlip bellenilýär. Türkmenistan Orta Aziýada…

Ýaz ekişine taýýarlyk görülýär

Lebap welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň, onuň etrap tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda tehnikalary ýaz ekişine taýýarlamak işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Alymyzdaky baharda daýhan birleşiklerini meýdanlaryna ekijileriň 325-siniň çykarylmagy meýilleşdirilýär.…

STT guramaçylyk-hukuk ýagdaýyny üýtgetdi

Öz işlerini Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň çäklerinde alyp barýan, gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi bilen meşgullanýan iri kompaniýalaryň biri bolan «Sabur, Timur Taşewler» hususy kärhanasy guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, mundan beýläk hojalyk jemgyýeti…

Türkmenabadyň tikin fabriginde geçen ýyl meýilnamadan ep-esli artyk önüm öndürildi

Türkmenabadyň tikin fabriginde 2020-nji ýylda meýilnamada göz öňünde tutulanyndan 11 million 91 müň manatlykdan gowrak önüm köp öndürdiler. Ýyllyk meýilnama boýunça 35 million 506 müň 179 manatlyk önüm öndürilmelidi. Hakykatda…

Soňky 15 ýylyň dowamynda Türkmenistan 26 müň bosguna we raýatlygy bolmadyk adama raýatlyk berdi

Türkmenistanyň hökümeti durnukly ösüşiň Maksatlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde raýatsyzlygy ýok etmek boýunça işini giňeldýär. Soňky 15 ýylyň dowamynda döwlet 26 müň bosguna we raýatlygy bolmadyk adama raýatlyk berdi. Bu barada…

Oba hojalyk pudagy üçin zerur bolan orta bilimli hünärmenler taýýarlanylýar

Türkmenabatdaky Agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde oba hojalyk pudagy üçin zerur bolan orta bilimli hünärmenleri taýýarlaýarlar. Orta hünär okuw mekdebine her ýyl talyplaryň 450-si dürli ugurlar boýunça okuwa kabul edilýär.…

Bir ýylda üçünji perzendi dünýä indi

2020-nji ýyl Tatarystanda ýaşaýan bir zenana üç şatlyk ― üç perzent eçildi. Geçen ýekşenbede, 20-nji dekabr güni sagat 2:45-de Kama çaga saglygy merkeziniň akuşer-ginekologlary oňa şu ýyldaky üçünji perzendini dünýä…

Alymlar: 2021-nji ýyl salkyn bolar

2021-nji ýylyň soňky ýyllara garanyňda biraz salkynrak gelmegine garaşylýar. Bu barada ýörite barlaglary geçiren britan alymlary çaklamalary öňe sürýärler. Olaryň aýtmagyna görä, täze ýylda howa soňky ýyllardakydan biraz salkyn bolar.…

«Apple» 2024-nji ýyla çenli ulag öndürip başlar

«Apple» kompaniýasy 2024-nji ýyla çenli «täzeçe» batareýa tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan awtoulagyny satuwa çykarmagy meýilleşdirýär. Ýeri gelende aýtsak, kompaniýa «Titan Project» taslamasy boýunça 2014-nji ýylda özbaşdak hereket edýän awtoulaglary öndürip başlady.…

Dünýäniň iň uly aýsbergleriniň biri dargaýar

BBC habar gullugynyň ýazmagyna görä, dünýädäki iň uly aýsbergleriň biri dargaýar. Alymlaryň pikiriçe, Günorta Atlantikada ýüzýän A68a aýsberginde uly jaýryklar emele gelip, buz bölekleri dürli tarapa ýaýrady. «Aýsbergler ýalpak ýerlere…