JEMGYÝET

  • Home
  • Äpet zemzen supermarketde süýt içmekçi boldy

Äpet zemzen supermarketde süýt içmekçi boldy

Tailandyň Nakhonpathom şäherindäki «7-Eleven» supermarketine gelenler süýt goýlan tekjelere tarap süýşüp barýan zemzeni gördüler. Bu barada «mail.ru» ýazýar. Ilki bilen ol aýna gapyly sowadyjyny açmakçy bolupdyr, ýöne bu ýerde ol…

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň hasaplary açyldy

«Türkmenistan bu gün» saýtynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Merkezi bankynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 29-njy martyndaky 2196 belgili «Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny döretmek hakyndaky» Kararynyň esasynda…

Hojambaz etrabynyň ýüpekçileri täze möwsüme taýýar

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň ýüpekçileri ýüpek gurçugyny idetmek möwsümine taýýarlyk işlerini tamamladylar. Ýüpek gurçuklaryny örüzmek üçin inkubatoriýalaryň 12-sinde, hasyl kabul ediş sehleriniň 4-sinde abatlaýyş we zyýansyzlandyryş işleri geçirildi. Etrabyň ýüpekçileri…

Meýilnamadan artyk bir müň gowrak guzy alyndy

«Türkmen gündogary» gazetiniň habar bermegine görä, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndaky «Serdar» maldarçylyk hojalygynda mallardan owlak-guzy almak baradaky meýilnamasyny üstünlikli berjaý etdiler. Hojalykda ene mallaryň 2,1 müňden gowragy bolup, olardan owlak-guzularyň…

Türkmenabatda ýurduň oba hojalyk ugurly ýokary okuw mekdepleriniň «Açyk gapylar» günleri geçiriler

20-nji martda, 17-nji aprelde we 15-nji maýda Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň we Türkmen oba hojalyk institutynyň «Açyk gapylar» günleri geçiriler. Bu barada…

«Gaýrat agro» daýhan hojalygy suw tygşytlaýjy usullardan peýdalanýar

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň çäklerinde döredilen «Gaýrat agro» daýhan hojalygy tarapyndan uzynlygy 3,7 kilometre ýetýän suw akabasy çekildi. Häzir bolsa 7 kilometrlik awtomobil ýoluň gurluşygy dowam edýär. Olaryň ikisi hem…

Iki aýda 25 müň tonna dökün

Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda şu ýylyň ýanwar ― fewral aýlarynda öndürilen fosfor dökünleriniň mukdary 25 müň tonnadan hem geçdi. Şeýlelikde, ýylyň iki aýy üçin göz öňünde tutulan meýilnama berjaý…

Garagum derýasynyň gözbaşyndaky howdanyň sygymy 3,8 milliard kub metre ýetiriler

«Garagumderýagurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Başhowdangurluşyk» önümçilik dolanyşygynda Kerki etrabynyň çäginde, çöl içinde ýerleşýän Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy adyndaky suw howdanynyň sygymyny 3 milliard 850 million kub metre ýetirmek boýunça işler alnyp barylýar.…

Täze läbik sorujy täze enjamlar gelip gowuşdy

«Garagumderýagurluşyk» önümçilik birleşiginiň ygtyýaryna täze tehnikalar gelip gowuşdy. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär. Gidrogurluşykçylar üçin Niderlandlardan satyn alnan täze läbik sorujy enjamlaryň on ýedisi derýanyň hanasyny gyrmançalardan…

Lebapdaky ýeralma ekişi «Mir24» teleýaýlymynda

«Mir24» teleýaýlymy Türkmenistanda ýeralma ekilişi bilen bagly wideogörnüşleri taýýarlap, tomaşaçylaryna ýetirdi. Ýaýlymyň habarçysy Andreý Ýeganowyň aýtmagyna görä, şu ýyl ýurtda 1500 gektar ýerde ýeralma ekildi. Daýhanlar her gektardan 140 sentner…