Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

JEMGYÝET

  • Home
  • «Garaşsyzlygyň saýrak bilbilleri» atly şadyýan bäsleşiginiň welaýat tapgyry jemlenildi

«Garaşsyzlygyň saýrak bilbilleri» atly şadyýan bäsleşiginiň welaýat tapgyry jemlenildi

Lebap welaýat baş bilim müdirliginiň çagalar baglarynda terbiýelenilýän körpeleriň arasynda yglan eden «Garaşsyzlygyň saýrak bilbilleri» atly şadyýan bäsleşiginiň welaýat tapgyry üstünlikli jemlenildi, diýip «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly…

Telekeçi konditer önümleriniň 40-dan gowrak görnüşini öndürýär

Mary şäherinde ýerleşýän konditer kärhanasynda «Okgun» ady bilen konditer önümleriniň 40-dan gowrak görnüşi öndürilýär we ýurduň söwda nokatlaryna ugradylýar, diýip «Rysgal» gazeti ýazýar. Telekeçi Döwletmyrat Täçmyradowa degişli kärhanada bäş sany…

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi haly satyn almak üçin karz serişdelerinden peýdalanmak mümkinçiligini döretdi

Bu barada birleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Onda «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň öz müşderilerine el haly we haly önümlerini karzyna satyn almak maksady bilen, Türkmenistanyň «Halkbank» DTB-den möhleti 3 ýyla çenli…

Türkmenabat şäherinde maşgala terapiýasyna bagyşlanan trening geçirildi

Türkmenabat şäherinde  «Psihoaktiw maddalary ulanmagyň netijesine bozulmalardan ejir çekýän, şol sanda jenaýat kazyýeti ulgamynda hasapda durýan ýaş adamlar üçin maşgala terapiýasynyň elementleri» atly milli trening geçirildi. Oňa bilim ulgamynyň, hukuk…

Amerikan elektromobili uzak aralygy geçmegiň täze rekordyny goýdy

Dolulygyna elektrikde ýöreýän «Lucid Air» sedany batareýiniň bir zarýadynda 529 mil (837 km) geçmäge ukyply, diýip «mail.ru» ýazýar. Şeýle netijäni «Dream Edition Range» sedanynyň 19 dýumli tigir diskli görnüşi görkezdi.…

Lebap welaýatynda 5 çaga Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän gaznanyň serişdeleriniň hasabyna operasiýa edildi

Howandarlyga mätäç çagalaryň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna şu ýyl Lebap welaýatynda 5 çaga operasiýa edildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny…

Pagta ýygymçylarynyň zähmet bäsleşigi geçirildi

Farap etrap häkimligi we Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komiteti tarapyndan «Dostluk» daýhan birleşigine degişli «ak altynly» atyzlaryň birinde ýygymçylaryň arasynda zähmet bäsleşigi geçirildi. Oňa etrabyň saýlama ýygymçylarynyň 30-sy gatnaşdy. Jeýhun…

«Gündogar akymy» hojalyk jemgyýetiniň zawodynda günebakar ýagy çykarylýar

«Rysgal» gazetiniň habar bermegine görä, «Gündogar akymy» hojalyk jemgyýetiniň zawodynda ösümlik ýagy çykarylýar. Onuň kuwwatlylygy ýylda 18 müň tonna çigidi gaýtadan işläp, 7200 tonna arassalanan ösümlik ýagyny hem-de günde 60…

Daşoguzly telekeçi alma we erik kişdesini öndürýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Gaýyp Begliýewiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda ýerleşýän miwe kişdesini taýýarlaýan önümhanasynda alma we erik kişdesi öndürildi, diýip «Rysgal» gazeti ýazýar. 2016-njy ýylda esaslandyrylan…

Gökdepeli telekeçi biogumus öndürýär

Telekeçi Bäşim Bekiýew Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda ýerleşýän fermasynda oba hojalygynda ulanylýan organiki garyndylary gaýtadan işläp, ekologiýa taýdan arassa dökün öndürmegiň agrobiologik tehnologiýasyny işe girizdi. Bu barada «Rysgal» gazeti şeýle…

Adblock
detector