SPORT WE SYÝAHAT

  • Home
  • Öňki derwezeçi ― Prezidentlige dalaşgär

Öňki derwezeçi ― Prezidentlige dalaşgär

Öňki derwezeçi Hose Luis Çilawert Paragwaýda 2023-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna öz dalaşgärligini goýdy. 55 ýaşly Çilawert bu barada şahsy «Twitter» hasabynda saýlaw mahabatyny ýerleşdirmek bilen habar berdi. «Çila ―…

Messi ― parahatçylygyň çempiony

«Barselona» futbol toparynyň we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi alyp barýan haýyr-sahawat işleri üçin Monako Şazadasy Alber II tarapyndan «Parahatçylygyň çempiony» atly baýraga mynasyp görüldi. «Messiniň futbol meýdanyndaky oýnuny,…

Lebaply agyr atletikaçy Seýitjan Mirzaýew Türkmenistanyň çempiony boldy

Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionatynda erkekleriň arasynda 61 kilograma çenli agram derejesinde geçirilen ýaryş 26 ýaşly tejribeli agyr atletikaçy Seýitjan Mirzaýewiň çempionlygy bilen tamamlandy, diýip «Türkmenportal» ýazýar. Türkmenistanyň milli…

Futbolçy Diego Maradona aradan çykdy

Futbolçy Diego Maradona 60 ýaşynyň içinde ýürek agyrysyndan aradan çykdy. Bu barada Argentinanyň «Clarin» neşirine salgylanmak bilen, «sportmail.ru» habar berýär. Türgeniň agenti Matias Morla «EFE» agentligine bu habaryň dogrudygyny tassyklady.…

Türkmenabat şäherinde woleýbol boýunça ýaryş geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 2-nji sport mekdebinde woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe we sport guramasynyň welaýat bölüminiň we TMÝG-niň Türkmenabat şäher geňeşiniň bilelikde guran ýaryşyna Türkmenabat şäherindäki başlangyç we…

Ýeňil atletika boýunça Lebap welaýatynyň kubogy ugrunda ýaryş geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 11-nji sport mekdebinde ýeňil atletika boýunça welaýatyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa welaýatymyzyň Saýat, Dänew, Köýtendag, Farap, Halaç, Çärjew etraplaryndan hem-de Türkmenabat şäherinden gelen türgenleriiň 70-e golaýy…

Futbol çempionaty, Birinji liga

«Amyderýa» sekizinji, futbolçysy birinji Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda 12-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklarda «Köpetdag» «Demirýolçyny», «Miras» «Garagumy», «Amyderýa» «Derýaçyny», «Farap» bolsa «Çärjewi» kabul etdi. 12-nji tapgyryň duşuşyklarynyň…

Türkmen türgeni Belarusyň çempionatynda ýeňiji boldy

«Turkmenportalyň» habar bermegine görä, Minskiniň MMA Akademiýasyndaky türkmen türgeni Abdylla Taýhanow 70 kilogram agram derejesinde Belarusyň çempionatynda ýeňiş gazandy. Final duşuşykda ol Belarusly garşydaşyny birinji raunda tehniki nokauta iberip, ýeňiş…

Futbol çempionaty, Birinji liga

Miras – ikinji orna çykdy Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda 9-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Türkmenabat şäherindäki «Himiýaçy» we «Demirýolçy» stadionlarynda geçirilen duşuşyklarda esasy bellenilmeli aýratynlyk ýaryşyň öňdebaryjysy bolan…

Güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap welaýatynda dowam etdi

Geçen ýekşenbe güni güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap atçylyk sport toplumynda dowam etdi. Oňa diňe welaýatyň çäginden däl, ýurdumyzyň dürli sebitlerinde seýislenýän bedewler gatnaşdyryldy. Jemi bäş çapyşykdan ybarat bolan ýaryşlarda…