SPORT WE SYÝAHAT

  • Home
  • Türkmen türgeni Belarusyň çempionatynda ýeňiji boldy

Türkmen türgeni Belarusyň çempionatynda ýeňiji boldy

«Turkmenportalyň» habar bermegine görä, Minskiniň MMA Akademiýasyndaky türkmen türgeni Abdylla Taýhanow 70 kilogram agram derejesinde Belarusyň çempionatynda ýeňiş gazandy. Final duşuşykda ol Belarusly garşydaşyny birinji raunda tehniki nokauta iberip, ýeňiş…

Futbol çempionaty, Birinji liga

Miras – ikinji orna çykdy Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda 9-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Türkmenabat şäherindäki «Himiýaçy» we «Demirýolçy» stadionlarynda geçirilen duşuşyklarda esasy bellenilmeli aýratynlyk ýaryşyň öňdebaryjysy bolan…

Güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap welaýatynda dowam etdi

Geçen ýekşenbe güni güýzki at çapyşyk möwsümi Lebap atçylyk sport toplumynda dowam etdi. Oňa diňe welaýatyň çäginden däl, ýurdumyzyň dürli sebitlerinde seýislenýän bedewler gatnaşdyryldy. Jemi bäş çapyşykdan ybarat bolan ýaryşlarda…

Birinji liganyň Lebap zolagynda «Köpetdag» ilkinji ýeňşini gazandy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda 8-nji tapgyryň çägindäki «Farap» — «Köpetdag» duşuşygy geçirildi. Duşuşyk 1:5 hasabynda «Köpetdagyň» peýdasyna tamamlandy. Şeýlelikde, welaýat Polisiýa müdirliginiň futbol topary möwsümdäki ilkinji ýeňşini…

Birinji liganyň Lebap zolagynda ikinji aýlawa badalga berildi

Geçen hepdäniň dynç alyş günleri Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda ikinji aýlawyň duşuşyklaryna badalga berildi. 8-nji tapgyryň çäginde göz öňünde tutulan dört duşuşygyň, häzirlikçe, ikisi geçirildi. «Garagum» bilen…

FIFA 21-de üýtgeşmeler

FIFA tapgyrynyň täze nesili bolan FIFA 21 oýnunda käbir üýtgeşmeler bilen bir hatarda ozalky oýunlarda bar bolan aýratynlyklaryň käbirini görmeris. Şolaryň biri hem pökgi geçirilen pursadynda ekrana çykýan gutlag sözleridir.…

«Ikinji Habib» MakGregory tutluşyga çagyrýar

Şwesiýaly UFC pälwany Hamza Çimaýew irlandiýaly Konor MakGregor bilen tutluşyga çykmaga taýýar. Ol bu barada «Twitterdäki» resmi sahypasy arkaly habar berdi. Soňky on günüň içinde iki gezek ýeňiş gazanan pälwan…

Futbol: tomusky transfer möwsüminiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda ýurduň Ýokary ligasynyň klublarynyň hem-de Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagynda geçirilýän ýurduň çempionatyna gatnaşýan toparlar üçin tomusky transfer möwsüminiň möhletniň 28-nji iýuldan 15-nji…

«Demirýolçy» üçünji orna düşdi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda 6-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Ýaryş tertibine täsir eden duşuşyklarda «Köpetdag» «Garagumy», «Derýaçy» «Demirýolçyny», «Mirap» «Faraby», «Çärjew» bolsa «Amyderýany» kabul etdi. «Köpetdag» bilen «Garagumyň»…

Türkmenistan: Sportda gowy netijeler gazanyldy

Geçen alty aýyň dowamynda Lebap welaýatynda sportda gowy netijeler gazanyldy. Dünýäde koronowirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly girizilen çäklendirmeler sebäpli, lebaply türgenler halkara ýaryşlaryna diňe ýylyň başynda gatnaşyp bildiler. Şonda agyr atletikaçy…