• Thu. Aug 6th, 2020

SPORT WE SYÝAHAT

  • Home
  • «Ikinji Habib» MakGregory tutluşyga çagyrýar

«Ikinji Habib» MakGregory tutluşyga çagyrýar

Şwesiýaly UFC pälwany Hamza Çimaýew irlandiýaly Konor MakGregor bilen tutluşyga çykmaga taýýar. Ol bu barada «Twitterdäki» resmi sahypasy arkaly habar berdi. Soňky on günüň içinde iki gezek ýeňiş gazanan pälwan…

Futbol: tomusky transfer möwsüminiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda ýurduň Ýokary ligasynyň klublarynyň hem-de Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagynda geçirilýän ýurduň çempionatyna gatnaşýan toparlar üçin tomusky transfer möwsüminiň möhletniň 28-nji iýuldan 15-nji…

«Demirýolçy» üçünji orna düşdi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap zolagynda 6-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Ýaryş tertibine täsir eden duşuşyklarda «Köpetdag» «Garagumy», «Derýaçy» «Demirýolçyny», «Mirap» «Faraby», «Çärjew» bolsa «Amyderýany» kabul etdi. «Köpetdag» bilen «Garagumyň»…

Türkmenistan: Sportda gowy netijeler gazanyldy

Geçen alty aýyň dowamynda Lebap welaýatynda sportda gowy netijeler gazanyldy. Dünýäde koronowirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly girizilen çäklendirmeler sebäpli, lebaply türgenler halkara ýaryşlaryna diňe ýylyň başynda gatnaşyp bildiler. Şonda agyr atletikaçy…

Turkmenistan: «Demirýolçy» ýaryşyň başyny çekýär

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynyň Lebap welaýaty boýunça zolagynda şu ýylky çempionlyk üçin sekiz topar ýaryşýar. Ýakynda zolaklaýyn ýaryşyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.Olarda «Demirýolçy» «Köpetdagy» 4:2, «Miras» «Garagumy» 4:1, «Çarjew»…

Baýry türgenler ýaryşdylar

Türkmenabat şäheriniň 10-njy sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda woleýbol boýunça Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi. Welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda her ýylda geçirilýän ýaryşlara etraplardan we şäherlerden gelen,…

«Lebap» üçünji gezek çempion boldy

«Lebap» topary üçünji gezek Türkmenistanyň çempiony diýen ada mynasyp boldy. Aşgabat şäherinde 2002-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça geçirlen duşuşyklaryň jemi boýunça belli boldy. Oýunlarda lebaply türgenlere taý gelen…

Sport ulgamy ösüşleriň ýolunda

Türkmenistanda  ýaş nesli beden hem ruhy taýdan terbiýeläp ýetişdirmek baş alada bolup durýar. Bedenterbiýe we sport sagdyn bedenli ýaşlaryň kemala gelmegine ýardam edýär. Şu ýörelgelerden ugur almak bilen, ýurdumyzyň sport…

Düzzüm boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 1-nji sport mekdebinde okuwçylaryň arasynda düzzüm boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. «Türkmenistan» bedenterbiýe we sport guramasynyň welaýat bölümi bilen welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda geçirilen…

Sport gimnastikasy: çalasynlyk, güýç we owadanlyk

Türkmenabat şäheriniň 5-nji sport mekdebi sport gimnastikasy boýunça türgenleşikleri geçmäge ýöriteleşdirilen. Bu häzirki zaman sport mekdebi 2011-nji ýylda ulanylmaga tabşyrylypdy. Onda mugallym-tälimçileriň onusy zähmet çekýär. Ýigrimi dokuz toparda üç ýüz…