JEMGYÝET

Lebaply döwlet işgärleri we lukmanlar Awazada geçirilen maslahata gatnaşdylar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde döwlet edaralarynyň we saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň we işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda okuw maslahaty geçirildi.

Ýokary guramaçylyk ýagdaýyna eýe bolan bu okuw maslahatynda köpçülikleýin medeni çäreler, sport ýaryşlary, söhbetdeşlikler guralýar. Edilýän çykyşlarda edaralarda kärdeşler arkalaşyklarynyň işini netijeli guramak, arkalaşygyň ilkinji guramalarynda maliýe resminamalaryny talabalaýyk ýöretmek, ýaşlaryň arasynda sport we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler dogrusyndaky çykyşlar diňlenilýär. Şeýle hem bu ugurda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça özara pikir alşylýar we tejribeler paýlaşyldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: