LUKMANÇYLYK

  • Home
  • Mekdep okuwçysy COVID-19-y bejerer ýaly derman ýasamaga kömek etjek açyş etdi

Mekdep okuwçysy COVID-19-y bejerer ýaly derman ýasamaga kömek etjek açyş etdi

ABŞ-niň Tehas ştataynyň ýaşaýjysy Anike Çebrolu häzir 14 ýaşynda. Şeýle ýa’dygyna garamazdan bu gyz pandemiýanyň garşysyna göreşmäge saldamly goşant goşdy. Alymlar onuň oýlap tapan açyşynyň lukmanlara COVID-19-y bejermek üçin derman…

Lebaply lukmanlar döwlet sylagyna mynasyp boldular

Şenbe güni Myrat Garryýew döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş işgärleri we lukmançylyk senagaty gününe bagyşlanan maslahat geçirildi. Dabaraly çäräniň çäginde, Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, hormatly atlar we döwlet sylaglary…

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgarlerini güni bellenildi

«Farap» şypahasynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgarlerini güni mynasybetli dabara boldy. Lebap welaýat saglygy goraýyş müdirligi tarapyndan guralan çärä welaýatyň saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri gatnaşdylar. Onda çykyş edenler…

Lebapda 5 hassahana, 6 saglyk öýi gurlar

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, Lebap welaýatynda bäş sany iri hassahanany, birnäçe saglyk öýleridir merkezlerini gurmak meýilleşdirilýär. Häzir welaýatda iri saglyk merkezleriniň —…

Lukmanlar biraýlygyň çärelerinde

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli alnyp barylýan işlere saglygy goraýyş işgärleri hem ýakyndan gatnaşyp, goşant goşýarlar. Welaýat saglygy goraýyş müdirligi tarapyndan işlenip düzülen meýilnama dürli maslahatlary,…

Haýsy azyklyk önümde С witamini köp

Näme üçindir köpler limonda С witamini köp diýip hasap edýärler. Belki, munuň limonda С witamininiň (askorbin kislotasynyň) hut limonyň şiresinden alnandygy üçin bolmagy mümkin. Hakykatda,100 gram limonda we mandarinde 40…

С witamini ömri uzaldýar

Munuň şeýledigini Gündogar Angliýanyň Uniwersitetiniň lukmanlary aýdýarlar. Olar С witamininiň 50 ýaşdan soň agramy (mysşa massasyny) saklap galmaga we wagtyndan soň ölümiň öňüni almaga kömek edýärler diýen netijä geldiler. Bu…

Türkmenistanyň otlularynda saglyk kepilnamasy soralar

Türkmenistanyň otlularynda saglyk kepilnamasy soralar Türkmenistanda indi otlularda hem COVID-19 keseliniň ýokdugy barada kepilnama talap ediler. Bu barada «Türkmendemirýollary» agentliginiň resmi saýty habar berýär. Saýtda 15-nji awgusta çenli ýurtda otlularyň…

Türkmenistanda öňüni alyş çäreleri güýçlendirilýär

Ilatyň saglygyny goramak maksady bilen, Türkmenistanda öňüni alyş çäreleri güýçlendirilýär. Ýurtda ozal yglan edilen käbir çäreleriň möhleti uzaldyldy. «Türkmendemirýollary» agentligi mundan ozal 16 ― 23-nji iýul aralygynda otly gatnawlarynyň ýatyrylýandygyny…

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministligi örtük dakynmagy maslahat berýär

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministligi örtük dakynmagy maslahat berýär Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 13-nji iýulda türkmen metbugatynda hemmelere bildiriş bilen ýüzlendi. Bildirişde her bir adamyň köçelerde…