Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

LUKMANÇYLYK

  • Home
  • Burun üçin spreý «COVID-19»-yň esasy ştammlaryndan gorar

Burun üçin spreý «COVID-19»-yň esasy ştammlaryndan gorar

Estoniýaly alymlar «COVID-19»-yň esasy görnüşlerinden: başdaky «uhan» görnüşinden, hindistanda ýüze çykarylan «delta» görnüşinden, şonuň ýaly-da britan, günorta afrika we brazil görnüşlerinden goraýan buruna sepilýän «BioBlock» spreýini döretdiler. Bu barada «rus.postimees»…

«COVID-19» entek köp saklanarmyka?

Sanjym geçirilişiniň häziri gidişi bilen bütin dünýäde pandemiýa 2022-nji ýylda ýok bolup gitmez, diýip Rospotrebnadzoryň «Wektor» wirusologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkeziniň Ýekaterinburgdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Aleksandr Semýonow «РИА Новости» agentligine…

Koronawirusa garşy tabletka görnüşinde taýýarlanan täze waksina garaşylýar

«Oramed Pharmaceuticals» ysraýyl farmasewtika kompaniýasy ýakyn wagtda koronawirusa garşy täze waksinany synagdan geçirmekçi, diýip «Российская газета» ýazýar. Ol tabletka görnüşinde bolar. Taýýarlaýjynyň pikirine görä, şeýle serişdäniň peýda bolmagy sanjymyň gidişini…

Gowy uky sanjymyň netijeliligini ýokarlandyrýar

Ukynyň ýetmezçiligi sanjymyň netijeliligine täsir edip biler. Hususanda, uky bilen baglanyşykly meseleler immunitete zyýan ýetirip bilerler, diýip Seçenow adyndaky Birinji Moskwa Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň uky lukmançylygy bölüminiň müdiri Mihail Poluektow…

«COVID-19» garşy birinji sanjymdan soň ikinjisine çenli aňryçäk möhlet haçan tamamlanýar?

Ýokary derejeli terapewt lukman Lýudmila Lapanyň aýtmagyna görä, koronawirusa garşy sanjymda «aňryçäk möhlet» diýen düşünje ýok. Bu barada «mail.ru» ýazýar. — Tehnologiýa boýunça birinji sanjym bilen ikinjisiniň arasy 14—15 gün…

Britan alymlary: kofe bagyry goraýar

Kofeniň islendik görnüşini (kofeinli ýa-da onsuz, döwülen ýa-da ereýän) içmek bagyryň dowamly keselleriniň ösmeginiň we onuň bilen baglanyşykly beýleki meseleleriň öňüni alýar. «Mail.ru»-nyň ýazmagyna görä, bu barada britan alymlary aýdypdyrlar.…

Lebap welaýatynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça düşündiriş işleri geçirilýär

Lebap welaýatynyň ähli etraplarynda we şäherlerinde ýokanç keselleriň öňüni almaga bagyşlanan düşündiriş işleri geçirilýär. Jemgyýetçilik guramalarynyň ýerlerdäki düzümleri saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri bilen bilelikde edaralarda, kärhanalarda ilatyň dürli gatlaklary bilen…

Lebap welaýatynda «COVID-19» ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymy dowam edýär

Şu günler Lebap welaýatynyň saglygy goraýyş edaralarynda «COVID-19» ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymy dowam edýär. Bu iş ylmy taýdan esaslandyrylan meýilnama laýyklykda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de…

Türkmen lukmanlary COVID-19-a garşy öňüni alyş sanjymynyň ähmiýetini düşündirýärler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi COVID-19 ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymynyň geçirilmeginiň ähmiýetini düşündirdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär. Habarlar merkeziniň berýän maglumatlaryna laýyklykda, keselleriň…

Gandaky şekeriň derejesini dermansyz peseldip bolýar

Gandaky şekeriň derejesini derman ulanmazdan peseldip bolýar. Birnäçe synaglary geçirenlerinden soň, lukmanlar şeýle netijä geldiler, diýip «Вечерняя Москва» gazetine salgylanmak bilen, «rambler.ru» habar berýär. Olaryň barlaglary dünýäde giňden ýaýran keselleriň…