Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

LUKMANÇYLYK

  • Home
  • Türkmenistan bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze ugurlary kesgitlenildi

Türkmenistan bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze ugurlary kesgitlenildi

Türkmenistan bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Türkmenistandaky ýurt boýunça edarasy bilen bilelikde hyzmatdaşlygyň aýratyn ugurlary boýunça 2022-nji ýylda yzygiderli…

Türkmen raýatlarynyň koronawirus baradaky bilimlerini artdyrmak maksady bilen çärelere badalga berildi

BMG-niň Türkmenistandaky ýurt topary ýurduň raýatlarynyň koronawirus baradaky bilimlerini artdyrmak maksady bilen habar beriş çärelerine badalga berdi. BMG-niň hünärmenleri bu maglumatlar ýalan habarlar bilen göreşmäge we raýatlary ýalan habarlar bilen…

Ýapon alymlary garramagyň gidişini haýallatmagy öwrendiler

Ýapon alymlary garramagyň gidişini haýallatmak bilen, organizmden garran öýjükleri bölüp çykarmagy başarýan waksina oýlap tapdylar. Bu barada «Известия» gazetinde habar berilýär. Ýaponiýanyň Juntendo uniwersitetiniň professory Minamino serişdäniň nähili täsir edýändigini…

ABŞ-da «Merck» kompaniýasy COVID-19-dan tabletkalary çykaryp başlar

ABŞ-nyň iýmitiň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik boýunça dolandyrmasy (FDA)  «Merck» we «Ridgeback Biotherapeutics» derman kompaniýalary tarapyndan döredilen COVID-19-dan tabletkalary (molnupirawiri) ýaýradyp başlamaga lisenziýa berdi, diýip, «Коммерсантъ» gazeti ýazýar. Oktýabryň…

Öňüni alyş serişdleri öndürildi

2021-nji ýylda Mary welaýat döwlet weterinariýa gullugynyň sargydy boýunça 500000 doza «Rew-1» waksinasy hem-de 132000 doza reňkli antigeni öndürildi we brusellýoz keseline garşy geçirilýän ýörite çärelerde tassyklanan meýilnama laýyklykda sanjymlar…

Türkmenistanda «Sputnik Laýt» sanjymy hasaba alyndy

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny hasaba aldy we degişli şahadatnamany berdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär.…

Sanjym alan adamlar koronawirusyň täze görnüşlerinden goralýar

Kesellän we doly sanjym alan adamlaryň organizminde wirusa garşy iň güýçli we netijeli antitelolar emele gelýärler. Kaliforniýa uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň (ABŞ. Los-Anjeles) alymlary şeýle netijä geldiler. Olaryň bu baradaky makalasy…

Alymlar garramagyň we çiş keseliniň garşysyna netijeli serişde tapdylar

Hytaýly we ABŞ-ly alymlardan durýan halkara topar üzümiň çigidinde bar bolan prosianidin С1 (PCC1) serişdesiniň syçanlaryň organizmine edýän täsirini barlap görüpdir. Onuň ýaşaldýan netije berýändigi ýüze çykarylypdyr. Ol saglaryna degmän,…

Ispan alymlary kofeiniň görüşi we ünslüligi gowulandyrýandygyny ýüze çykardylar

Kofe içgilerini içmeklik gözüň görüşini ýitileşdirýär, reaksiýany we ünsi gowulandyrýar. Ispanyňýanyň Granada Uniwersitetiniň alymlary  şeýle netijä geldiler. Olaryň bu baradaky işi «Psychopharmacology» žurnalynda çap edildi. Bu barada «Известия» gazetinde habar…

Çumakow adyndaky Merkez kowidden täze waksina döreder

Çumakow adyndaky Merkeziň mör-möjekleriň wirusa meňzeş bölejikleriniň esasynda koronawirus infeksiýasynyň öňüni almak üçin waksinanyň üstünde işleýändigi barada merkeziň baş direktory, Russiýanyň Ylymlar Akademiýasynyň habarçy agzasy Aýdar Işmuhametow ylymlar akademiýasynyň umumy…

Adblock
detector