• Thu. Aug 6th, 2020

YKDYSADYÝET

  • Home
  • Türkmenistanda täze aeroportyň gurluşygy dowam edýär

Türkmenistanda täze aeroportyň gurluşygy dowam edýär

Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň aeroportynyň uçuş-gonuş zolagynda we uçarlaryň durjak meýdançalarynda betonlamak işi tamamlandy. Bu möhüm gurluşygy «Gündogdy» hususy kärhanasynyň hünärmenleri alyp barýarlar. Onuň uçuş-gonuş zolagynyň uzynlygy iki müň ýedi…

Balyk hojalygy döredilýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamçasy tarapyndan telekeçi Imamkuly Babakulyýewe uzak möhletleýin karz serişdeleri berildi. Ol Çärjew etrabynyň Jora Narmämmedow adyndaky tokaý hojalygynyň çäginde 10 gektar ýerde balyk…

58 müň tonna ýakyn ňnüm meýilnamadan artyk

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda geçen alty aýda fosforly mineral dökünleri öndürmegiň meýilnamasy 175,4 göterim ýerine ýetirildi. Bu göz öňünde tutulan 76 müň 800 tonnanyň deregine 134 müň 700 tonna…

Gök we miwe önümleriniň bolçulygy döredilýär

Lebap welaýat «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginde ilaty ter miwe, gök we bakja önümleri bilen üpjün etmek boýunça maksada laýyk işler alnyp barylýar. Birleşikde iki sany sowadyjy ammaryň bolmagy ilaty…

Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demir ýol gatnawy dikeldildi

Türkmenistan we Eýran koronowirusyň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly togtadylan söwda gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. Bu barada ISNA habar beriş agentligine salgylanmak bilen, centralasia.news ýazýar. Serahsyň (demirgazyk-gündogar Eýran) gubernatory Mohammrd Reza…

Türkmenistandaky işjeň bank kartlary 8 göterim köpeldi

Türkmenistanda 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda bank kartlarynyň sany 8 göterim artdy. Ýurtda şu ýylyň 1-nji ýanwarynda 3.9 million sany işjeň kart ulanylan bolsa, häzir olaryň sany 4,3 milliona ýetdi. Soňky…

Önümlere isleg ýokary

«Türkmendemirbetonönümleri» önümçilik birleşiginiň Türkmenabat şäherindäki kärhanasynda şu ýylyň alty aýynda göz öňünde tutulanyndan 658 kub metr demir-beton önümleri artyk öndürdi. Kärhananyň önümleri, esasan, jaý gurluşygynda ulanylýar. Bu ýerde her gün…

Türkmenistan: Robotlaşdyrylan kärhana gurulýar

Halaç etrabynyň Surh geňeşliginiň çäginde gurulýan keramiki kerpiç öndürýän kärhanada işleriň aglaba bölegi robot tehnologiýalarynyň kömegi bilen alnyp barylar. Gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda gidýän kärhananyň ýakyn günlerde işe girizilmegine garaşylýar. Robot…

Türkmenistan: Ýeralmadan bol hasyla garaşylýar

«Tebigy ekin» daýhan hojalygynda ýetişdirilen ýeralmanyň 2 müň tonna gowragy ýygnaldy. Alnan hasylyň bir bölegi Lebap welaýatynyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşigine tabşyrylýar, galan bölegi bolsa söwda nokatlarynda ýerlenilýär. Daýhan…

Ösüş depgini 58,6 göterime barabar

Geçen ýylyň alty aýy bilen deňeşdirilende üstümizdäki ýylyň geçen döwründe aragatnaşyk hyzmatlaryndan alnan girdeji 58,6% artdy. Başgaça aýdylanda, girdeji 29 million 570 müň manada barabardyr. Ilatyň köp bölegi üçin elektron…