Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

YKDYSADYÝET

  • Home
  • Türkmenabadyň tikin fabriginde mekdep okuwçylary üçin harytlar öndürilýär

Türkmenabadyň tikin fabriginde mekdep okuwçylary üçin harytlar öndürilýär

Şu günler Türkmenabadyň tikin fabriginde mekdep okuwçylary üçin zähmet sapaklaryna niýetlenen lybaslary, gyzlar üçin öňlükleri we okuwçy ýantorbalary öndürýärler. Häzirki wagta çenli kärhanada gyzlaryň zähmet sapagy üçin gülgüne reňkli iliki…

Lebap welaýatynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleri özgerýär

Lebap welaýatynda geçen alty aýyň dowamynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmäge gönükdirilen maýa goýum serişdeleri 86,8 million manada barabar boldy. Şonda ýyllyk meýilnama 112,4 göterim berjaý edildi. Bu görkeziji Kerki etrabynda…

Gurbanguly Berdimuhamedow sebitleriň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi

26-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek…

Lebap welaýatynda maýa goýumlarynyň özleşdirilişi artýar

Şu ýylyň geçen döwründe ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine degişli bölegine welaýat boýunça gönükdirilen düýpli maýa goýum serişdeleri 831,1 million manada barabar boldy, diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Geçen ýylyň degişli…

Türkmenistanly telekeçiler azyk önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar

Geçen alty aýyň dowamynda içerki we daşarky bazarda uly islegden peýdalanýan önümleriň köp görnüşiniň öndürilişini ýokarlandyrmakda gowy netijeler gazanyldy. Häzirki wagtda ýurtda azyk önümleriniň öndürilişiniň depginleri ýokarlandyrylýar. Türkmenistanly telekeçiler içerki…

Serdar Berdimuhamedow Kiýoşi Ejimany Lebap welaýatynda täze gurulýan gazturbinaly elektrik bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrdy

Ýaponiýada saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow 23-nji iýulda Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça döwlet ministri Kiýoşi Ejima bilen duşuşdy. Taraplar, hususan-da, «Infrastruktura ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça…

Türkmenabadyň tikin fabriginde önüm öndürilişi artýar

Türkmenabadyň tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 21 million 661,5 müň manatlykdan gowrak önüm öndürildi. Bu alty aý üçin göz öňünde tutulanyndan 5 million 221 müň manatlyga ýakyn köpdür. Başgaça aýdanymyzda,…

«Altyn guş» hususy kärhanasynda islegli önümler öndürilýär

Lebap welaýatynyň  Saýat etrabynyň Mülk geňeşliginiň çäginde ýerleşýän «Altyn guş» hususy kärhanasynyň guşçulyk toplumynda ýumurtga berýän towuklaryň 22 müňden, et üçin niýetlenen broýler towuklarynyň 10 müňden gowragy idedilýär. Bir günde…

Lebap welaýatynyň hojalyklarynda mallaryň baş sany artýar

2021-nji ýylyň birinji ýarymynda Lebap welaýatyndaky ähli hojalyklarda idedilýän iri şahly mallaryň we dowarlaryň baş sany, degişlilikde, 551,4 müňe, 2 887,9 müňe, guşlaryň sany 4197,6 müňe, düýeleriňki bolsa 5,8 müňe…

Lebap welaýatynda azyklyk önümleriň öndürilişi artýar

Üstümizdäki ýylyň birinji ýarymynda Lebap welaýatynyň hojalyklarynda gök önümleriň 38,7 müň tonnasynyň öndürilendigi barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Neşiriň ýazmagyna görä, beýleki oba hojalyk önümleriniň hem ep-esli bölegi öndürilipdir.…