YKDYSADYÝET

  • Home
  • SNGIZ-de öndürilen wakuum gazoýly ýene iki döwlete eksport edildi

SNGIZ-de öndürilen wakuum gazoýly ýene iki döwlete eksport edildi

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody eksportuň mukdaryny has-da artdyrýar. Hususan-da, daşary ýurtly satyn alyjylar bu ýerde öndürilýän wakuum gazoýlyna uly isleg bildirýärler. Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndan berilýän maglumatlara görä,…

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody önüm öndürilişini artdyrýar

Türkmenistanyň gündogar sebitinde ýerleşýän Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna (SNGIZ) geçen hasabat döwründe gaýtadan işlemek üçin çig malyň 339 müň tonnasy getirildi. Onuň 151,1 müň tonnadan gowragyny çig nebit tutýar,…

Tejenkarbamid önümleriniň eksportyny artdyrýar

Ahal welaýat gümrükhanasynda resmileşdirilen gümrük resminamalary «Tejenkarbamid» kärhanasynyň önümleriniň eksportynyň birsyhly artýandygyny görkezýär. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýtynda habar berilýär. «Tejenkarbamid» zawody Ahal welaýatynda ýerleşýär. Kärhana ýurduň…

Wideoaragatnaşyk arkaly awstriýa işewürleri bilen duşuşyk geçirildi

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatyň tertibinde “Palfinger AG”, “Rosenbauer AG”, “LGP GmbH”, МВА MLE-SGC Consulting GmbH, “Liebherr” we beýleki öňde barýan awstriýa kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirildi diýip, Türkmenistanyň Senagatçylar we…

Transmaşholding Türkmenistana iki teplowoz satar

Türkmendemiryollary AGPJ Russiýanyň «Transmaşholding» paýdarlar jemgyýetinden iki sany dizel teplowozyny satyn alar. Bu barada türkmen demir ýol kompaniýasynyň resmi web sahypasy habar berilýändigi barada Turkmenportal ýazýar. Ikitaraplaýyn geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly…

Demir ýol geçelgelerini işejňleşdirmek boýunça gepleşikler geçirildi

“Turkmendemirýollary” agentliginiň edara binasynda “Gazagystan demir ýoly» milli kompaniýasynyň” Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysynyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatyň barşynda döwletara hem-de…

9 aýda 78 million manada golaý iş

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky Himiýa zawodynda ýylyň 9 aýynda öndürilen mineral dökünleriň mukdary 302 müň 600 tonna ýetdi. Şeýlelikde, 9 aýlyk meýilnama 100 göterimden gowrak ýerine ýetirildi. Zawodyň Magdanly şäherindäki bölüminde…

Lebapda 5 hassahana, 6 saglyk öýi gurlar

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, Lebap welaýatynda bäş sany iri hassahanany, birnäçe saglyk öýleridir merkezlerini gurmak meýilleşdirilýär. Häzir welaýatda iri saglyk merkezleriniň —…

«Lebap» sement zawodynda mineral goşundyly sement öndürilip başlandy

Tehnologiýasy türkmen alymlary — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen mineral goşundyly sement «Lebap» sement zawodynda önümçilige ornaşdyryldy. Bu barada institutyň alymlarynyň «Türkmenistan» gazetinde çap edilen çykyşlarynda…

Lebap sement zawodynda mineral goşundyly sement öndürilip başlandy

Tehnologiýasy türkmen alymlary — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen mineral goşundyly sement «Lebap» sement zawodynda önümçilige ornaşdyryldy. Bu barada institutyň alymlarynyň «Türkmenistan» gazetinde çap edilen çykyşlarynda…