Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

YKDYSADYÝET

  • Home
  • Türkmenistanyň telekeçiler azyk önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar

Türkmenistanyň telekeçiler azyk önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar

Türkmenistanyň hususy kärhanalarynda öndürilýän süýt önümleriniň dürli görnüşleri, şol sanda mesge ýaglary özüniň ýokumlylygy, ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar. Bu barada «Rysgal» gazeti şeýle habar berýär: Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň…

Bäherden etrabynyň maldarlary gyşa taýýarlykly barýarlar

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň maldarlary gyş üçin ot-iým taýýarlamak işlerine jogapkärçilikli çemeleşýärler. Häzirki döwürde etrabyň maldarçylyk hojalyklary ot-iým üpjünçiligi üçin niýetlenen ýer böleklerinde ot-iýmlik ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde degişli işleri alyp…

Gaz kondensatynyň we tebigy gazyň täze ýatagy açyldy

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazçykaryş» ekspedisiýasynyň geologlary Hazaryň kenaryndaky Uzynada meýdançasyndaky 13-nji gözleg-barlag guýusynda 6860 çuňlukda nebitgaz kondensatynyň we «mawy ýangyjyň» ägirt uly gorunyň üstüni açdylar. Ekspedisiýadan berlen maglumatlara görä, bu…

«Bat» haryt nyşany bilen öndürilýän joraplar ýurdumyzyň raýatlarynyň ösen isleginden peýdalanýar

Lebaply telekeçi Atamyrat Jumakulyýew 2017-nji ýola goýan önümçiliginde üstümizdäki ýylyň 9 aýynda 822 müň 238 jübüt jorap öndürildi. Bu 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 151 müňe ýakyn köpdür. Has…

Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi tamamlandy

Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň ekişi üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň günorta-gündogar sebitinde bu dänelik ekiniň tohumy 130 müň gektar meýdana sepildi. Ýene-de ýedi aý töweregi wagtdan soň, has takygy, geljek ýylyň tomsunyň…

«Goşa käriz» daýhan hojalygy oba hojalyk ekinleriniň daşary ýurtlara eksportyny artdyrýar

Daýhanlar bilen netijeli işi ýola goýýan bu daýhan hojalygy mäşiň, künjiniň, jöweniň, darynyň ýüzlerçe tonnasyny ilkinjileriň hatarynda daşary ýurtlara eksport etdi. Munuň üçin, ilki bilen, bu hojalykda telekeçiniň daýhanlardan satyn…

Köneürgenç etrabyndaky pagta arassalaýjy kärhanada günde 250 — 300 tonna pagta arassalanylýar

Şu günler Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky pagta arassalaýjy kärhanada işler gije-gündiziň dowamynda sazlaşykly alnyp barylýar. Günüň dowamynda bu ýere gelýän «ak altyn» kerwenleriniň yzy üzülmeýär. Ýylda 40 müň tonna pagtany…

«Aziýa plastik» ýumşak gap çykarmagy özleşdirdi

«Aziýa plastik» kärhanasy ýerli polipropilenden önümiň ilkinji tapgyryny çykardy. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 1-nji oktýabrda ürgün serişdeler üçin polipropilen halta öndürýän zawod işe girizildi, diýip «Türkmenistan Altyn asyr» saýty ýazýar.…

«Berk gerden» hususy kärhanasynda gurluşyk materiallary öndürilýär

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Berk gerden» hususy kärhanasynda gurluşyk serişdeleriniň görnüşleri barha artýar. Bu barada «Rysgal» gazeti şeýle ýazýar: Kärhanada 2019-njy ýyldan bäri izogam we bitum mastika öndürilip gelýär.…

«Ak ýag» hususy kärhanasynda polietilen haltalaryň önümçiligi ýola goýuldy

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýän «Ak ýag» hususy kärhanasy polietilen haltalaryň önümçiligini ýola goýdy, diýip «Rysgal» gazeti ýazýar. Bu ýerde her aýda 80 tonna golaý önüm öndürmäge mümkinçilik bar. Hususy…

Adblock
detector