SYÝASAT

  • Home
  • Tejenkarbamid önümleriniň eksportyny artdyrýar

Tejenkarbamid önümleriniň eksportyny artdyrýar

Ahal welaýat gümrükhanasynda resmileşdirilen gümrük resminamalary «Tejenkarbamid» kärhanasynyň önümleriniň eksportynyň birsyhly artýandygyny görkezýär. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýtynda habar berilýär. «Tejenkarbamid» zawody Ahal welaýatynda ýerleşýär. Kärhana ýurduň…

«Turkish Airlines» kompaniýasy Aşgabada gatnawlary ýola goýmagy meýilleşdirýär

Koronawirus sebäpli halkara gatnawlaryny togtadan we käbir ýurtara howa ganawlaryny 11-nji iýunda täzeden başlan Türk Howaýollary awiakompaniýasy sentýabr aýynda täze uçuş meýilnamasyny yglan etdi, diýip Daily Sabah neşirine salgylanmak bilen,…

Türkmenistanyň Halk Maslahatyna wekiller saýlanyldy

Lebap welaýat halk maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Halk maslahatynyň düzümine jemgyýetçiligiň wekillerini saýlamak meselesine seredildi. Türkmenistanyň Halk Maslahatyna jemgyýetçiligiň wekilleri saýlamak «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Konstitusion Kanunyna laýyklykda alnyp baryldy.…

Ýaş zehinleriň gözleginde

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy. Emin agzalary…

Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demir ýol gatnawy dikeldildi

Türkmenistan we Eýran koronowirusyň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly togtadylan söwda gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. Bu barada ISNA habar beriş agentligine salgylanmak bilen, centralasia.news ýazýar. Serahsyň (demirgazyk-gündogar Eýran) gubernatory Mohammrd Reza…

Kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilişine bagyşlanan maslahat geçirildi

Kerki etrap häkimliginde Türkmenistanda kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilişine bagyşlanan maslahat geçirildi. Onda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler hem-de goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň taslamasy ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly-da, «Administratiw önümçiligi hakyndaky» Türkmenistanyň…

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynda oba hojalyk işleriniň gidişi bilen tanyşdy

Lebap welaýatynda iş saparynda wagty Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlarynda döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň kömegi bilen galla oragynyň barşy, hususan-da, «ClaAs» we «John Deere»…

Türkmenistanyň Prezidenti «Tebigy ekin» daýhan hojalygynyň ekin meýdanynda boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gök-bakja ekinlerini we ýeralma ýetişdirmek bilen meşgullanýan «Tebigy ekin» daýhan hojalygynyň ekin meýdanynda boldy. Milletiň Lideri daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Rüstem…

Türkmenistanyň Prezidenti kärendeçiniň ekin meýdanynda boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlarynda boldy we kärendeçi Berdimyrat Narmämmedowyň ekin meýdanyna bardy. Previous Next Kärendeçi maşgala agzalary bilen umumy meýdany 20 gektar bolan…

Metjide maşyn sowgat berildi

Türkmenabat şäherinde ýakynda açylan metjide Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sowgady — «GAZel» kysymly ýük maşyny gelip gowuşdy. Geçen hepdäniň anna güni dabaraly ýagdaýda açylan metjide döwlet Baştutany «Toyota Camry» kysymly…