• Thu. Aug 6th, 2020

SYÝASAT

  • Home
  • Ýaş zehinleriň gözleginde

Ýaş zehinleriň gözleginde

Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çärä bäsleşigiň deslapky tapgyrynda ýeňiji bolan ýaş aýdymçylaryň 10-sy gatnaşdy. Emin agzalary…

Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demir ýol gatnawy dikeldildi

Türkmenistan we Eýran koronowirusyň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly togtadylan söwda gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. Bu barada ISNA habar beriş agentligine salgylanmak bilen, centralasia.news ýazýar. Serahsyň (demirgazyk-gündogar Eýran) gubernatory Mohammrd Reza…

Kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilişine bagyşlanan maslahat geçirildi

Kerki etrap häkimliginde Türkmenistanda kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilişine bagyşlanan maslahat geçirildi. Onda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler hem-de goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň taslamasy ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly-da, «Administratiw önümçiligi hakyndaky» Türkmenistanyň…

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynda oba hojalyk işleriniň gidişi bilen tanyşdy

Lebap welaýatynda iş saparynda wagty Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlarynda döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň kömegi bilen galla oragynyň barşy, hususan-da, «ClaAs» we «John Deere»…

Türkmenistanyň Prezidenti «Tebigy ekin» daýhan hojalygynyň ekin meýdanynda boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gök-bakja ekinlerini we ýeralma ýetişdirmek bilen meşgullanýan «Tebigy ekin» daýhan hojalygynyň ekin meýdanynda boldy. Milletiň Lideri daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Rüstem…

Türkmenistanyň Prezidenti kärendeçiniň ekin meýdanynda boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlarynda boldy we kärendeçi Berdimyrat Narmämmedowyň ekin meýdanyna bardy. Previous Next Kärendeçi maşgala agzalary bilen umumy meýdany 20 gektar bolan…

Metjide maşyn sowgat berildi

Türkmenabat şäherinde ýakynda açylan metjide Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sowgady — «GAZel» kysymly ýük maşyny gelip gowuşdy. Geçen hepdäniň anna güni dabaraly ýagdaýda açylan metjide döwlet Baştutany «Toyota Camry» kysymly…

Öňki howa menziliniň ýerinde täze awtomenzili gurlar

Öňki Türkmenabat howa menziliniň ýerinde şäheriniň täze awtomenzili gurlar. Onuň esasy binasy iki gatdan ybaratdyr we ol sekiz burçly ýyldyz görnüşinde bolar. Onuň üçeginiň merkezini Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynda ýerleşdirilen Lebap…