Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

SYÝASAT

  • Home
  • Türkmen wekiliýeti Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisine gatnaşdy

Türkmen wekiliýeti Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Moskwada, RF-de Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisi geçirildi. Çärä 10-dan gowrak döwletleriň wekilleri, şol sanda owgan hökümetiniň wekiliýeti hem gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler…

Awazada Merkezi Aziýanyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy geçirildi

Şu gün, 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy geçirildi. Mejlise şeýle-de BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi…

Köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dabaralanmasy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki abraýy, dünýä syýasatyndaky orny has-da belende galýar. Ýagny, ýurdumyzda geçirilýän halkara derejesindäki ylmy-amaly maslahatlar, halkara sergiler, halkara ýaryşlar, halkara festiwallar hem-de…

Hazardaky «Dostluk» ýatagy boýunça Ähtnama durmuşa geçirilýär

Aşgabatda Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi. Nobatdaky duşuşykda türkmen tarapyna Iş toparynyň…

Kataryň ilçisi Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlady

29-njy iýulda Türkmenistanyň DIM-de daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Katar Döwletiniň Tütkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mubarak bin Abdurrahman Al-Nasr bilen duşuşygy geçirildi.…

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistana sapar bilen geler

Şu ýylyň 5-6-njy awgustynda Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistana sapar bilen geler. Bu barada Täjigistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna salgylanyp, Sputnik habar berýär.  Täjik Lideri saparynyň dowamynda Awazada geçiriljek Merkezi…

Durmuş işi boýunça täze hünärmenler ugry boýunça toplumlaýyn okuwy tamamladylar

Durmuş işi boýunça täze hünärmenler durmuş işi boýunça toplumlaýyn treningleriň çäklerindäki soňky 15 günlük okuwy tamamladylar. Ol BMG-niň Ösüş Maksatnamasy we Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan…

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

Lebap welaýat häkimliginiň zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan «Parahatlyk nyşany sen, Baýdagym, adalat Kanunym — köňül aýdymym» atly dabaraly maslahat geçirdik. Welaýat häkimligi bilen bilelikde guralann çärä…

Türkmenistanda halkara nebitgaz maýa goýum forumy geçirildi

Şu gün Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça bu forum “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy…

Türkmenistanda mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli iş kesilenleriň günäsi geçildi

Beýik ata¬-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk, ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem¬-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has¬-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti,…

Adblock
detector