YKDYSADYÝET

Lebapda her inedördül metri 600 müň çitimlik halylar dokalýar

 Lebap welaýatynyň halyçylary ikitaraplaýyn halylary dokamakda barha kämilleşýärler. Bu babatda Halajyň çeper halyçylyk kärhanasynda baý tejribe toplanyldy diýip, welaýat neşiri habar berýär.

 Şeýle halylaryň her inedördül metrinde 600 müň çitim bar. Munuň özi adaty halylardan iki esse köpdügini aňladýar. Onda bir argaçda iki çitim ýerleşip, göli, nusgasy, çitimi meňzeş salnyp, çitimden soň baslyk berilýär.

 Ozal hem habar berşimiz ýaly, kärhanada ýylyň birinji çärýegi üçin meýilleşdirilen işler 110 göterim berjaý edildi. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: