SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly we çärjewli woleýbolçylara taý tapylmady

2006―2007-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça welaýatymyzyň açyk birinjiligi geçirildi. Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebinde geçirilen ýaryşa jemi 16 topar gatnaşdy.

Has takygy, oglanlaryň arasyndaky ýaryşa welaýat merkezinden we Çärjew etrabyndan iki, Dänew, Darganata, Saýat, Halaç we Hojambaz etraplarynyň hersinden bir topar wekilçilik etdi. Gyzlaryň arasyndaky ýaryş bolsa Türkmenabat şäheriniň, Çärjew etrabynyň (hersinden iki topardan), Saýat, Dänew we Kerki etraplarynyň wekilleriniň arasynda geçirildi.

Oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşda Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebiniň toparyna taý tapylmady. Çärjew etrabyna wekilçilik eden birinji topar we welaýat merkezindäki 9-njy sport mekdebiniň topary bolsa degişlilikde ikinji, üçünji orunlary eýelediler.

Woleýbolçy gyzlaryň 84-siniň gatnaşmagynda geçirilen ýaryşda bolsa çärjewli gyzlar hormat münberiniň iň ýokarky basgançagyna çykdylar. Welaýat merkezindäki 10-njy sport mekdebiniň türgenleri bu gezek ikinji orny eýelediler. Öňdebaryjylaryň üçlügini Saýat etrabynyň wekilleri jemlediler.

Ýeňijilere ýaryşyň guramaçylary tarapyndan Hormat hatlary we sowgatlar gowşuryldy.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: