Lebap welaýatynyň açyk ýaryşlarynda aşgabatly küştçülere taý gelen bolmady

Türkmenabat şäheriniň 13-nji sport mekdebinde Milli bahar baýramy mynasybetli küşt boýunça Lebap welaýatynyň açyk ýaryşy geçirildi. Oňa welaýatyň Türkmenabat şäherinden, Kerki, Saýat, Dänew we Çärjew etraplaryndan, şonuň ýaly-da Aşgabat şäherinden we Mary welaýatyndan küştçüler gatnaşdylar.

Rapid görnüşinde geçirilen ýaryşlarda 8 ýaşdan pensiýadakalyra çenli küştçüleriň 135-si baýrakly orunlary eýelemek ugrunda ýaryşdylar. Iki günläp dowam eden ýaryşlarda baýrakly orunlaryň ählisini aşgabatly küştçüler eýelediler. Saparmyrat Atabaýew birinji, Mergen Kakabaýew ikinji we Amanmuhammet Hommadow üçünji orunlara mynasyp boldular. Ýeňijilere pul baýraklary gowşurydly.

Ýaryşlar Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň, Türkmenabat şäheriniň 13-nji sport mekdebinde terbiýe alan, häzir daşary ýurtlarda ýaşaýan Bahadur Hojamkulyýewiň, Baýram Тurapowyň, Myrat Huseýinowyň we Rustam Nazarowyň hemaýat bermeklerinde geçirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: