TÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidenti «Mir» Döwletara teleradio kompaniýasyna interwýu berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Mir» Döwletara teleradio kompaniýasynyň başlygy R.Batyrşyn bilen söhbetdeş boldy. Bu barada kompaniýa resmi saýtynda habar berýär. Söhbetdeşligiň dowamynda döwlet Baştutany, hususan-da, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy we Ýewraziýa Ykdysady bileleşiginiň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň geljegi barada gürrüň berdi. Berdimuhamedow Arkalaşygyň esasy ýörelgeleriniň üýtgewsizligine ýokary baha berýändigini aýtmak bilen, «Şol bir wagtyň özünde, üýtgeýän dünýä hakykatlary GDA-dan özara gatnaşyklaryň täze koordinatlaryny gurup, öz wagtynda we ýeterlik jogap bermegi talap edýär. Ilki bilen bu ykdysady gurşawa degişlidir» diýip belledi. Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygy hem söhbetdeşligiň esasy temalarynyň biri boldy.

Söhbetdeşligiň doly görnüşine şu gün 17:10-da we 19:10-da «Mir 24» teleýaýlymynda görüp bilersiňiz.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply