Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistanda öňüni alyş çäreleri güýçlendirilýär

Jul 24, 2020

Ilatyň saglygyny goramak maksady bilen, Türkmenistanda öňüni alyş çäreleri güýçlendirilýär. Ýurtda ozal yglan edilen käbir çäreleriň möhleti uzaldyldy.
«Türkmendemirýollary» agentligi mundan ozal 16 ― 23-nji iýul aralygynda otly gatnawlarynyň ýatyrylýandygyny habar beripdi. Indi bolsa agentlik öz resmi saýtynda bu çäklendirmäniň 31-nji iýula çenli dowam etjekdigini habar berdi.
Türkmenistanyň müftiligi mundan birnäçe gün ýurduň çägindäki metjitleriň 31-nji iýula çenli wagtlaýyn ýapylýandygyny aýdypdy. Bu habar täzelenip, metjitleriň işindäki çäklendirme 31-nji awgusta çenli uzaldyldy.
Şeýle hem Türkmenistanda restoranlaryň, garbanyşhanalaryň öz işini 31-nji iýula çenli wagtlaýyn togtadýandygyny dykgatyňyza ýetirýäris.
Häzir ýurduň ähli ýerlerinde raýatlara agyz-burun örtügini dakynmak we aralygy 2 metre çenli saklamak maslahat berilýär.

Adblock
detector