BILIM

Türkmenabadyň orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda hünär bäsleşigi geçirildi

Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda welaýatymyzdaky ýörite orta okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Hünär ussatlygy» atly döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Bäsleşigiň esasy maksady talyplaryň hünär taýýarlygynyň hilini ýokarlandyrmakdan hem-de ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmakdan ybarat bolup, ol ýokary guramaçylykly ýagdaýda geçirildi.

Bäsleşikde «Biçimçi-tikinçi» hünäri boýunça Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň talyby Rozaý Azadowa, «Aşpezçilik işleri» hünäri boýunça ýene şol mekdebiň talyby Gözel Hemraýewa, «Elektromontaž işleri» hünäri boýunça Türkmenabat şäherindäki demirýol hünär-tehniki okuw mekdebiniň talyby Guwanç Jumaýew dagy 1-nji orna mynasyp boldular. Olara guramaçylar tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: