Şu gün Türkmenistanda gurban baýramy bellenilýär

Başynyň gadymyýetden alyp gelýän Gurban baýramyny agzybirlikde we jebislikde bellemek türkmen halkynyň asylly däplerini biridir. Baýramy bellemegiň däpleri nesilde-nesle geçirilip, biziň günlerimize ýetirilipdir. Ertir irden metjitlerde baýramçylyk namazyny okadylar, öten-geçenleri ýatladylar. Öňden gelýän däbe görä, janly soýup, milli tagamlary taýýarladylar we ýakynlaryna, dostlaryna hem-de tanyşlaryna hödür etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector