MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

Lebap welaýatynda Halkara Bitaraplyk güni bellenildi

Bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem Halkara Bitaraplyk güni dabaraly ýagdaýda bellenildi. Baýramçylyk çärelerine Türkmenabat şäheriniň Baş baýdak meýdançasynda Türkmenistanyň Döwlet Senasy ýaňlanyp duran wagty Döwlet baýdagynyň galdyrylmagy bilen badalga berildi.

Baýramçylyk mynasybetli guralan dabarada çykyş edenler Türkmenistanyň daşary syýasaty, onuň umumadamzat bähbitli meseleleri çözmekdäki ähmiýeti, Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerýän Türkmenistanyň beýleki ýurtlar hem-de halkara guramalary bilen alyp barýan gatnaşyklary, Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak, ekologiki ýagdaýy gowulandyrmak, ýüze çykýan düşünişmezlikleri gepleşikler arkaly çözmek barada we beýleki teklipleri hakynda giňişleýin durup geçdiler. Soňra bu ýerde sungat işgärleriniň taýýarlan konserti boldy.

Günüň dowamynda adamlaryň köpçülikleýin dynç alýan ýerlerinde hem şeýle çäreler guraldy.

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli dabaralar welaýatyň ähli şäherlerinde we etraplarynda hem geçirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: