Halaçda woleýbol ýaryşy geçirildi

Halaç etrabyndaky 3-nji sport mekdebinde «Sport ruhubelentligiň gözbaşydyr» ady bilen woleýbol ýaryşy geçirildi.

Çempionata 2009 — 2010-njy ýyllarda doglan oglanlar gatnaşdylar. Ruhubelentlige beslenen bu ýaryş özüniň terbiýeçilik ähmiýeti bilen tapawutlandy.

Netijede etrabymyzdaky 13-nji orta mekdebiň okuwçylary birinji, 10-njy orta mekdebiň topary ikinji, 24-nji orta mekdebiň okuwçylary bolsa üçünji orunlara mynasyp boldular.

Ýeňijilere Halaç etrap bedenterbiýe we sport bölümi tarapyndan Hormat hatlary, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Halaç etrap birleşmesi tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Ýaryş sportuň bu görnüşine ezber ýetginjekleriň birnäçesini ýüze çykardy. Guramaçylaryň gelen netijesine görä Mukam Merdanow, Gaýrat Nurýagdyýew, Mekan Batyrow, Mukam Hemmiýew dagy «Iň ökde oýunçy» diýen ada mynasyp boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: