YKDYSADYÝET

Birinji ýarym ýylda Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmege gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi jemi içerki önümiň 14 göterimine barabar boldy

Ýylyň birinji ýarymynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberi jemi içerki önümiň 14 göterimine barabar boldy. Bu baradaky maglumat Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde getirildi.

Alty aýyň jemleri boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 43,7 göterimi önümçilik desgalarynyň gurluşygyna, 56,3 göterimi bolsa durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönükdirildi.

2022-nji ýylyň 1-nji iýuly ýagdaýyna görä, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde 3 sany hassahananyň, 125,6 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň, 246,5 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy tamamlandy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: