DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Alymlar gök çaýyň çiş keselleriniň öýjüklerini ýok etmek ukybynyň bardygyny ýüze çykardylar

Gök çaýyň uçup gidýän maddalary p53 belogynyň molekulalaryny döredip, çiş keselleriniň (ragyň) öýjüklerini öz-özüni ýok etmäge mejbur edýär. p53 belogynyň molekulasy genomyň bitewiligini barlamaga jogap berýär. Barlaglarynyň netijelerini «Nature Communications» žurnalynda çap eden amerikan alymlary şeýle netijä geldiler. Bu baradaky maglumat «mail.ru»-da çap edildi.
p53 geni DNK-synda düýpli bozulmalar emele gelen ýagdaýynda öz-özüni ýok edýän mehanizme jogap berýän belogy öndürilişini dolandyrýar. Mutasiýanyň netijesinde bu gende dürli çiş keselleriniň çişi emele gelýär. Üstesinede-de, şeýle mutasiýalaryň netijesinde çiş himiýaterapiýa gowy garşylyk görkezýär.
Rensseler Politehniki institutynyň (ABŞ) professory Çunýuý Wan we onuň kärdeşleri EGCG-niň (gallat epigallokatehinanyň) bu roly ýerine ýetirip biljekdigini ýüze çykardylar. Ol bolsa gök çaýy ýapraklarynda we beýleki azyklyk ösümliklerde bar. EGCG adamyň we haýwanlaryň organizmindäki sowuklamalary basyp bilýän güýçli antioksidantdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply