SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi bellenildi

 Türkmenistanly futbol hünärmeni Said Seýidow futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi wezipesine bellenildi, diýlip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň saýtynda habar berilýär.

Milli ýygyndymyzyň baş tälimçisi S.Seidowa Kamil Mingazow bilen Begenç Garaýew hem-de derwezeçileriň tälimçisi Pawel Matus kömekleşerler.

Said Seýidowyň mundan öň milli toparlarymyz «Büzmeýin», «Galkan», «Nisa», «Köpetdag», «Aşgabat» we «Ahal», şeýle-de, Özbegistanyň «Nawbahor», «Şurtan», «Akademiýa Maşýal», «Nasaf» hem-de «Buhara» toparlarynda baş tälimçiniň wezipesini ýerine ýetirendigini ýatladýarys. Said Seýidowa 2004-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi derejesiniň berlendigini bellemek gerek.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň milli ýygyndysy 2023-nji ýylda Hytaýda geçiriljek Aziýanyň Kubogy-2023-iň saýlama tapgyryna gatnaşar.

Türkmenistanyň ýygyndy topary saýlama tapgyrynda «E» toparçada çykyş eder. Milli ýygyndymyzyň toparçadaky garşydaşlarynyň Bahreýniň, Malaýziýanyň hem-de Bangladeşiň ýygyndy toparlary bolarlar. Bu toparçadaky duşuşyklaryň hemmesi hem merkezleşdirilen görnüşinde Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçiriler.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň saýlama tapgyryndaky birinji garşydaşy ýer eýeleri Malaýziýanyň ýygyndy topary bolar. Bu duşuşyk şu ýylyň 8-nji iýunynda geçiriler. 11-nji iýunda Bangladeşiň milli ýygyndysynyň garşysyna meýdana çykjak ýygyndy toparymyzyň üçünji garşydaşy Bahreýniň ýygyndysy bolar (14-nji iýun).

Saýlama tapgyrynyň jemi boýunça Aziýa Kubogy-2023-iň final tapgyryna ýygyndylaryň 11-si gatnaşmaga (her toparçanyň ýeňijisi hem-de ikinji orny eýelän milli ýygyndylaryň bäşisi) mümkinçilik alarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: