JEMGYÝET

Türkmenabat şäheriniň iň işjeň zenanlary yglan edildi

Türkmenabat şäherindäki medeniýet öýünde «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň şäher tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Türkmenabat şäher bölüminiň guramagynda geçirilen bäsleşige deslapky tapgyrda ýeňiji bolan zenanlar gatnaşdylar.

Bu ýerde çykyş eden gelin-gyzlar wideoşekiller arkaly öz alyp barýan işlerini beýan etdiler. Önümçiligiň dürli pudaklarynda göreldeli zähmet çekýän zenanlar durmuş ýollaryny çeper wasp etmekde ukyp-başarnyklaryny ýüze çykardylar.

Bäsleşige gatnaşyjylaryň okan goşgulary, ýerine ýetiren aýdymlary bu ýere ýygnananlara ruhy lezzet paýlady. Bäsleşigiň jemi boýunça ýeňijiler yglan edildi. Üstünlikli çykyş eden gelin-gyzlara çäräniň guramaçylary tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: