JEMGYÝET

Şu gün çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

Şe gün bütin Türkmenistanda bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan çäreler geçirilýär. Olaryň biri Türkmenabat şäheriniň «Bitaraplyk» seýilgähiniň girelgesiniň öňünde boldy.Bu ýerde çagalaryň döredijilik toparlarynyň konserti boldy.

Günüň dowamynda çagalar üçin gyzykly çäreler geçiriler, olara owadan ýerlere we dynç alyş merkezlerine ediljek gezelençler, bäsleşikler we başga-da köp gyzykly zatlar garaşýar. Welaýatyň ähli şäherlerinde we etraplarynda şu gün çagalaryň içiniň gysmazlygy üçin alada etdiler. Mysal üçin, Farap şäherinde «Merjen däneleri» çagalar dynç alyş merkezinde çagalara dürli attraksionlar we oýunlar garaşýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: