SPORT WE SYÝAHAT

Messiniň oýun meýdanyna çykmagynyň möhleti tälimçiler toparynyň kararyna bagly

Argentinaly hüjümçi Lionel Messi «Pari Sen-Žermeniň» düzüminde tälimçiler ştabynyň topary rugsat beren dessine oýnap başlar. Bu barada ol şu gün beren metbugat konferensiýasyna yglan etdi, diýip «ТАСС» ýazýar.

Sişenbede PSŽ onuň bilen iki ýyllyk şertnama baglaşandygyny yglan edipdi.

«Men bilmeýärin, men zähmet rugsadyndadym, ine, täzelik gelip gowuşdy, — diýip, Messi aýtdy. — Düýn men tehniki ştab bilen habarlaşdym, taýýarlyk görmeli, türgenleşip we işläp başlaryn, PSŽ-niň düzüminde çykjak bolaryn. Ştab karara geldigi, men oýun meýdançasyna çykmaga taýýar, men çykaryn».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: