JEMGYÝET

Lebap welaýatynyň zehinli gyzjagazlary bäsleşdiler

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde yglan eden «Iň eýjejik gyzjagaz—2022» atly şadyýan bäsleşigiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi.

Milli bahar baýramy mynasybetli orta mekdepleriň 2—4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda bu bäsleşige welaýatdan jemi 24 okuwçy gatnaşyp, saz çalyp, aýdym aýtmakda, milliligi wasp etmekde, el işlerini ýerine ýetirmekde bäsleşdiler. Ýeňijiler bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Olara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi tarapyndan Hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: