JEMGYÝET

Köýtendagyň ösümlik dünýäsine bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda Köýtendagyň ösümlik dünýäsine bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi. Oňa goraghananyň ylmy işgärleri we Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölüminiň hünärmenleri gatnaşdylar.

Ylmy maslahata gatnaşanlar goraghananyň çäginde ösýän dermanlyk häsiýetli ösümlikleriň görnüşleri, olary köpeltmek we gorap saklamak boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdyryldy. Şu günler goraghanada ösümlikleriň biologiki köpdürlüligini gorap saklamak ugrunda alnyp barylýan işler baradaky çykyşlar maslahatyň esasy mazmunyny düzdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: