JEMGYÝET

Meýdan düşelgesinde konsert berildi

Dänew etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň meýdan düşelgesinde «Daýhan baýaýar — ýurt kuwwatlanýar» diýen at bilen aýdym-sazly dabara guraldy. Onuň guramaçysy hökmünde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komiteti çykyş etdi.

Günortan çagy geçirilen bu dabarada pagta hasylyny ýetişdirmekde we ýygnamakda ussatlyklaryny görkezýän kärendeçiler we mehanizatorlar etrap komitetimiziň adyndan ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglanyldy. Soňra medeniýet we sungat ussatlary ýerine ýetiren aýdym-sazlary bilen oba zähmetkeşlerine ruhubelentlik paýladylar. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: