Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Islandiýa koronawirus bilen bagly ähli çäklendirmeleri aýyrdy

Jun 28, 2021

Islandiýa Ýewropa ýurtlarynyň arasynda birinji bolup koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen ähli çäklendirmeleri aýyrdy. Bu barada ýurduň hökümetiniň resmi saýtyna salgylanmak bilen, «mail.ru» habar berýär.
Çäklendirmeler 2020-nji ýylyň martyndan girizilipdi, ýöne 2021-nji ýylyň iýunynyň ahyryna çenli «COVID-19»-yň garşysyna sanjymlaryň hiç bolmasa birinjisini Islandiýanyň uly ýaşly raýatlarynyň 87 göterimi aldy, 60 göterim töweregi bolsa doly sanjyldy, diýip hökümet habar berdi.
indi islandiýalylara agyz-burun örtügini dakynmak we howpsuzlyk aralygy saklamak hökman däl. Ondan başga-da, ýygnaklary geçirmäge bolan gadaganlyk hem aýryldy.
Jonson Hopkins uniwersitetiniň (ABŞ) taslamasynyň maglumatlaryna görä, Islandiýada pandemiýa başlany bäri 6555 adamda koronawirusy ýüze çykarypdyrlar, olaryň diňe 29-y aradan çykypdyr. Islandiýanyň ilatynyň sany 370 müňden azyrak.

Adblock
detector