MEDENIÝET

Hojambazda döredijilik duşuşygy geçirildi

Hojambaz etrabynda «Watan mukaddesligi ýurdumyzyň baş binýadydyr» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Etrap häkimliginde geçirilen çärä il sylagly ýaşulular, mährem eneler, bilim işgärleri we mekdep okuwçylary gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy, şahyr Bazar Şalyýew täze goşgularyny okap berdi. Lukman Begenç Hudaýkulyýew bolsa ýurdumyzda keselleriň öňüni almak, ilatyň saglygyny goramak bilen baglanyşykly gurulýan saglygy goraýyş edaralarynyň, olarda oturdylan dünýä ülňülerine laýyk gelýän enjamlaryň ähmiýeti dogrusynda buýsançly gürrüň etdi.

Çäre Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap geňeşi tarapyndan geçirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: