JEMGYÝET

Darganatada Milli bahar baýramy mynasybetli bäsleşik geçirildi

Darganata etrap häkimliginiň 11-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde Milli bahar baýramy mynasybetli mekdebiň talyplarynyň arasynda «Nowruz geldi ilime!» ady bilen aýdym-sazly bäsleşik geçirildi. Uly şatlyk-şowhuna beslenen bäsleşige talyp toparlary gatnaşdylar.

Bäsleşigiň birinji şertine görä, talyplar özlerini tanyşdyrýan salamnama bilen çykyş etdiler. Bäsleşigiň ikinji şerti «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ady bilen baglanyşykly boldy. Onda talyplar akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň watançylyk mowzugyndaky goşgularyny çeper okamak boýunça bäsleşdiler. Bäsleşigiň üçünji şertinde her topardan bir agza unaş kesip görkezdi. Ter gök önümlerden işdäaçar taýýarlamak bäsleşigiň dördünji şerti boldy. Bäsleşigiň bäşinji şertinde talyplar nowruz tagamlary bilen baýramçylyk saçagyny bezemekde özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Uly ruhubelentlige beslenen bäsleşigiň soňky şerti-de täsirli boldy. Talyp ýaşlar öz aralarynda aýdym aýtmakda, milli tanslary ýerine ýetirmekde, gysgajyk sahna oýunlaryny oýnamakda bäsleşdiler. Olar öz çykyşlarynda bahar paslynyň gözelliklerini, ajaýyp Nowruzy joşgunly wasp etdiler. Bäsleşigiň ahyrynda oňa işjeň gatnaşan talyplara guramamyzyň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: