Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Britan alymlary ömri uzaltmagyň syryny açdylar

Nov 23, 2021

Britan alymlary ýaş bilen bilen baglanyşykly keselleriň öňüni almaga we ömri uzaltmaga kömek edýän üç endik barada gürrüň berdiler. Bu barada «Daily Express»-e salgylanmak bilen «lenta.ru» ýazýar.

Ilki bilen, alymlar şekeri köp iýmezligi maslahat berdiler. Onuň köp iýilmegi ýaş bilen baglanyşykly ýürek-damar keselerini we süýji keselini ýüze çykarmagy mümkin. Iýmitde şekeriň düzüminiň azaldylmagy garramagyň haýallamagyna kömek edýär, metabolizmuň bozulmagynyň öňüni alýar we umumy saglyk ýagdaýyny gowulandyrýar.

Doktor Dewid Sinkler (David Sinclair) günde 1000 milligram resweratrolyň atioksidantyny kabul etmegi hem maslahat berdi. Ol garramagy haýalladýan tebigy kömekçi hasap edilýär. Ondan başga-da, ol howply döreme (rak), süýji diabeti, ýürek keselleri we semreme bilen göreşmäge kömek edýär.

Mundan başga-da, alymlar D witaminini kabul etmegi maslahat berdiler. Organizmde onuň bolmagy ölüm howpuny peseldýär. Ol ömri uzaldýar we ýaş bilen baglanyşykly keselleriň howpuny peseldýär.

Adblock
detector