DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Koronowirusy 25 sekuntda ýok etmegiň ýoly tapyldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Boston uniwersitetiniň alymlary «Signify» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda koronowirus infeksiýasyny 25 sekuntda ýok etmegiň tärini tapdy.
Aýdylyşyna görä, ýörite lampalar arkaly goýberilýän ultramelewşe şöhleler wirusyň ukyplylygyny ep-esli peseldýär. Munuň üçin alymlar wirus arkaly zeper ýeten materiala dürli möçberdäki şöhleleri goýberip gördüler. 5 megajoullyk ölçegde goýberilen şöhle 1 inedördül metrlik meýdandaky wirusy 99 göterim ýok etdi. Şöhläniň güýji 22 megajoula ýetende bolsa ähli wiruslar bary-ýogy 25 sekundyň içinde ýitip, ýok boldy.
Bu oýlap tapyşyň koronowirusa garşy göreşde uly ädim bolmagy mümkin.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: