DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Iti gullukdan boşatdylar we dessine onuň üçin täze iş tapdylar

Neşe gözleýiş bölüminde gulluk edýän Dekster atly labradory barlanylýan adamlara çenden aşa mylakatly garaýandygy we bir ýerde oturyp bilmeýändigi üçin gulluga ýarawsyz diýip yglan etdiler. Bu barada «mail.ru» ýazýar.
Ýöne britaniýanyň polisiýasynda işi paşmadyk ite täze güýmenje tapyp berdiler. Deksteri «polisiýanyň ähli ýagdaý boýunça hünärmeni» diýen wezipä bellediler.
Indi onuň öňünde Londonyň hassahanalaryna baryp görmek wezipesi dur. Ol lukmanlara koronawirus pandemiýasy zerarly döreýän stress bilen göreşmäge kömek edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply