JEMGYÝET

Aşgabatda 10-25-nji maý aralygynda awtoulaglaryň hereketi togtadylar

Ekologik abadançylyga ýardam bermek maksady bilen, Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda Aşgabatda awtoulagsyz günler yglan edildi. Şunuň bilen baglylykda, 2021-nji ýylyň 10 — 25-nji maýy günlerinde paýtagt şäherde hereket edýän şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi awtoulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendiriler.

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply