DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Şazada zenan Diana ýadygärlik açyldy

Penşenbe güni Londonda şazadalar Uilýam we Garri bilelikde ejesi, Uelskili şazada zenan Diana ýadygärlik açdylar. 1-nji iyulda Diananyň 60 ýaşy dolardy, diýip «mail.ru» habar berýär.

«Biz ömrümiz ötýänçä, biri-birimiz bilen bagly». 2018-nji ýylda Garri agasyna bolan garaýşy barada berlen soraga şeýle jogap beripdi.Ondan bäri köp zatlar üýtgedi. Belki, olar häzire çenli biri-bilen baglydyrlar, ýöne soňky wagtda ýoly aýry düşdi.Ýadygärligiň açylyşy maşgalada çynlakaý meseleleriň ýüze çykan wagty boldy. Uilýam we Garri agzybir bolup görünjek bolýarlar, ýöne doganlaryň arasyndaky ýakyn gatnaşyk bozuldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: