BIZE YAZYARLAR

Nowruz geldi ilime reň kylar jahan peýda

  Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Halkara Nowruz güni bilen baglanyşykly geçirilýän  baýramçylyk dabaralary  ýokary ruhubelentlige eýe bolýar. Ine, munuň bilen baglanyşykly, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Türkmenabat şäher 03430 harby bölüminde “Nowruz geldi ilime reň kylar jahan peýda” atly baýramçylyk dabarasy geçirilip, edebi mirasymyzy, däp-dessurlarymyzy, milli medeniýetimizi ýaýbaňlandyrmakda özboluşly ähmiýete eýe boldy. Harby gullukçylaryň Watanymyzyň ösüşlerini, milli bahar baýramynyň waspyny ýetirýän aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň  baýramçylyk  şowhunyny artdyrdy.

Dabarada özboluşly milli gymmatlyklarymyzy şöhlelendirýän sergi eserleriniň hem-de Türkmenabat şäher Beýik Watançylyk urşy muzeýiniň göçme sergisiniň gurnalmagy gatnaşyjylarda aýratyn täsir galdyrdy. 

Munuň bilen birlikde, Türkmenabat garnizonynyň 11205 harby bölüminiň harby gullukçylaryna Beýik Watançylyk urşy muzeýine gezelenç gurnalyp, ol harby gullukçylarynyň Berkarar Watanymyza, şöhratly taryhymyza, pederlerimiziň beýik ynsanperwerlik ýörelgelerine guwanmaga,  Watan goragyna wepaly bolmakda, watançylyk ruhuny galkyndyrmakda netijeli häsiýete eýe boldy. Şeýle baýramçylyk günlerinde Türkmenabat şäher harby bölümleriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýi bilen bilelikde, ysnyşykly iş alyp barmaklary geçirilýän dabaraly çäreleri ýokary derejede gurnamaklaryna ýardam berýär.

Şöhrat TÖRÄÝEW,

 Türmenabat şäher Beýik Watançylyk urşy muzeýiniň direktory, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: