DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Möýler özlerinden ýüzlerçe esse güýçli ýylany iýýärler

Amerikaly entomologlar möýleriň iýmitlenişini öwrenipdirler we olaryň ýylany iýýändiklerini ýüze çykarypdyrlar, diýip «Вокруг света» ýazýar.

Hünärmenler bogunaýaklylar bilen süýrenjileriň 300 gezekden gowrak söweşiniň şaýady bolupdyrlar. 87% ýagdaýda möýler möýler üstünlik gazanypdyrlar. Esasan, uzynlygy 25 santimetr töweregi bolan kiçi ýylanlaryň üstüne hüjüm edipdirler.Olar möýlerden 350 esse agyr eken!

Möýler duýdansyz hüjüm edýärler, pidasynyň daşyna kerep aýlaýarlar we dişleýärler. Ýylan maýdajyk dumanyny hemişe görüp we ondan goranyp bilmeýär.

Dünýäde möýleriň 40 töweregi görnüşi ýylanlary awlaýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: