Hytaýda adatdakysyndan has uzyn dilli guşuň galyndysyny tapdylar

Bu ganatlylaryň arasynda şeýle proporsiýanyň birinji mysalydyr, diýip «mail.ru» ýazýar.

Häzirki Hytaýyň çäginde dinozawrlar bilen bir döwürde ýaşan guşuň adatdakylaryňka garanda, has uzyn dili bolupdyr.

Alymlar ýurduň demirgazyk-gündogarynda mundan 120 million ýyl ozal ýaşap geçen we skeleti daşa öwrülen jandaryň diliniň kellesiniň ölçeginden uludygyny ýüze çykardylar.

Topar ol uzyn dilini mör-möjekleri tutmak üçin ulanandyr diýen gipotezany öňe sürdüler. Ýöne bu guşuň nektaryň tozanjyklary bilen iýmitlenen bolmagy hem mümkin.

Adblock
detector