JEMGYÝET

Çagalar baglarynyň körpeleriniň arasynda dil bäsleşigi geçirildi

Ýakynda welaýat baş bilim müdirliginiň guramagy bilen welaýat derejesinde geçirilen «Diller — dostluk köprüsi» atly bäsleşigiň jemi jemlenildi.

Ýaş nesliň daşary ýurt dillerini çuňňur öwrenmeklerini gazanmak, olaryň zehinini ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bäsleşige etrap, şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolan çagalar baglarynda terbiýelenilýän körpeler gatnaşdylar.

Bäsleşigiň şertine görä, körpeler iňlis, rus dillerinde özlerini tanyşdyrmak, aýdym-saz, degişme sahnasyny ýerine ýetirmek, dostlukly halklaryň goşgularyny labyzly okamak boýunça bäsleşdiler.

Netijede Kerki etrabyndaky 24-nji çagalar bagynyň körpeleri birinji, Çärjew etrabyndaky 28-nji çagalar bagynyň körpeleri ikinji, Darganata etrabyndaky 4-nji çagalar bagynyň körpeleri üçünji orunlara mynasyp boldular.

Ýeňijilere welaýat baş bilim müdirligi tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: